:: لیست جدید 4 بهمن ::  اینجا ضربه بزنید

بيرون زدن سرپود بين پرزها

عیب و ایرادهای قالی بیان دیدگاه

بيرون زدن سرپود بين پرزها 

این عیب مربوط به مرحله بافت فرش است که بر اثر رها کردن سرپود در بين پرزها و همچنین استفاده از دفتين نامناسب يا کوبيدن نامناسب ایجاد می شود که باعث پاره شدن پودها می گردد .  
 

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید