:: لیست جدید 18 بهمن ::  اینجا ضربه بزنید

عیب و ایرادهای قالی

عیب و ایراد های قالی

منظور از عیب و ایراد قالی ، ناهنجاری هایی است که بر اثر مواد اولیه نامرغوب ، ایراداتی در نقشه و بافت و پرداخت در قالی بوجود می آید که نه تنها از زیبایی آن می کاهد ، بلکه از عمر مفید آن نیز کاسته می شود ؛ این عیوب شامل :

  • عیوب مربوط به مواد اولیه : مواد اولیه نامرغوب ، رنگرزی نامرغوب
  • عیوب مربوط به ابعاد : کجی ، شمشیری شدن ، شانه دار شدن (سرکجی) ، بالازدگی ، پایین زدگی ، تو روفتگی و شکم دادگی
  • عیوب مربوط به بافت و پرداخت : پوکی ، چند چین یک پود ، دو دست شدن ، کیسی ، لوچه شدن ، ذرتی شدن ، بربره شدن ، ترکیدگی ، سر پود ، ترنج دار شدن ، لوله شدن ، نخ نما شدن ، پود نما شدن
  • عیوب مربوط به طرح و نقش : عدم اصالت طرح و رنگ ، عدم پخش صحیح عناصر و نگاره های فرش یا خلوتی و تراکم فروش ، عدم تناسب عناصرطرح با ابعاد فرش ، عدم تناسب نگاره های طرح با یکدیگر ، عدم پخش صحیح رنگ ها ، شکستگی بندها و خطوط منحنی