دو دست شدن بافت

عیب و ایرادهای قالی بیان دیدگاه

دو دست شدن بافت

اگر فرش توسط دو نفر بافته شود یا به عبارتی یک بافنده مقداری از بافت را انجام داده و بافنده دیگری به ادامه بافت بپردازد به احتمال خیلی زیاد فرش دچار عیب دو دست شدن بافت می گردد ؛ زیرا در قدرت ضربه های دست و سایر شرایط جسمی و روحی بافندگان تفاوت وجود دارد و این عوامل در بافت تاثیر بسزایی دارد.

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید