خلوتی و يا تراکم نقوش

عیب و ایرادهای قالی بیان دیدگاه

خلوتی و يا تراکم نقوش 

خلوت بودن نقشه ، عدم مهارت بافنده در بافت نقشه های پر و شلوغ ، عدم تناسب مطلوب نقوش مورد استفاده در متن فرش سبب این ایراد در فرش می گردد. 
 

نظر کاربران


avatarنظر خود را ارسال کنید