شکستگی بند ها و خطوط منحنی

عیب و ایرادهای قالی بیان دیدگاه

شکستگی بند ها و خطوط منحنی

از ایرادات مربوط به طرح و نقش می باشد. عدم انطباق طرح با رج شمار و عدم آشنایی با قواعد و اصول رنگ و نقطه چین باعث ایجاد این ایراد در کار می شود. اگر این عیب توسط بافنده و ناظر نادیده گرفته شود ، بعد از بافت به خوبی آشکار می گردد.
 

نظر کاربران


avatarنظر خود را ارسال کنید