:: لیست جدید 4 بهمن ::  اینجا ضربه بزنید

شکستگی بند ها و خطوط منحنی

عیب و ایرادهای قالی بیان دیدگاه

شکستگی بند ها و خطوط منحنی

از ایرادات مربوط به طرح و نقش می باشد. عدم انطباق طرح با رج شمار و عدم آشنایی با قواعد و اصول رنگ و نقطه چین باعث ایجاد این ایراد در کار می شود. اگر این عیب توسط بافنده و ناظر نادیده گرفته شود ، بعد از بافت به خوبی آشکار می گردد.
 

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید