ضعف در قواعد خوشنویسی

اصول و قواعد دوازده گانه خوشنویسی بیان دیدگاه

ضعف

ضعف عبارت است از به کار گرفتن دَم و نیش قلم که اغلب در شروع و خاتمه بیشتر حروف و کلمات و گاهی در میان کلمات مشاهده می شود مانند محل اتصال حروف به یکدیگر و دندانه ها و حتی در اتصال اجزای یک حرف.
 

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید