نسبت در قواعد خوشنویسی

اصول و قواعد دوازده گانه خوشنویسی بیان دیدگاه

نسبت

به موزون و متناسب نوشتن حروف و کلمات در خوشنویسی نسبت یا هم اندازگی گفته می شود به ترتیبی که تمام اجزا و نوشته ها متناسب اندازه قلم باشد. (نسبت قلم را برای هنرجوبان با نقطه همان قلم اندازه گیری می کنند.)
در حقیقت نسبت یعنی برابر و اندازه هم بودن حروف و کلمات مشابه برابر و اندازه هم بودن سواد و بیاض های مشابه طول کشیده ها و گردی دوایر هم باید برازنده و اندازه قلمی باشد که با آن می نویسیم.
 

نظر کاربران


avatarنظر خود را ارسال کنید