پدیده شاتویانسی (چشم گربه ای)

سنگ های قیمتی
۲۹۴۱ بازدید بیان دیدگاه
پدیده شاتویانسی (چشم گربه ای)

پدیده شاتویانسی (Chatoyancy)

این پدیده تداعی کننده حالت چشم گربه (Cat’s Eye effect) است که دارای عدسی طولی می باشد و در نتیجه انعکاس پرتوهای نور در برخورد با کانال های بسیار باریک میکروسکپی و یا مواد خارجی نخ مانند یا سوزنی شکل و موازی در سنگ ها و کانی های جواهر به وجود می آید. این پدیده زمانی جلب توجه می کند که نگین به فرم کابوشن تراش داده شده باشد و قاعده نگین در جهت امتداد این خطوط قرار گیرد، در این صورت با اندکی چرخش افقیِ نگین ، به نظر می رسد که چشم گربه ای روی سطح نگین می لغزد.
 

نظر کاربران

avatar ارسال نظر