پدیده شاتویانسی (چشم گربه ای)

سنگ های قیمتی بیان دیدگاه

پدیده شاتویانسی (Chatoyancy)

این پدیده تداعی کننده حالت چشم گربه (Cat’s Eye effect) است که دارای عدسی طولی می باشد و در نتیجه انعکاس پرتوهای نور در برخورد با کانال های بسیار باریک میکروسکپی و یا مواد خارجی نخ مانند یا سوزنی شکل و موازی در سنگ ها و کانی های جواهر به وجود می آید. این پدیده زمانی جلب توجه می کند که نگین به فرم کابوشن تراش داده شده باشد و قاعده نگین در جهت امتداد این خطوط قرار گیرد، در این صورت با اندکی چرخش افقیِ نگین ، به نظر می رسد که چشم گربه ای روی سطح نگین می لغزد.
 

نظر کاربران


avatarنظر خود را ارسال کنید