:: مزایده جدید شماره 48 :: اینجا ضربه بزنید

بلورنگاری

سنگ های قیمتی بیان دیدگاه

بلورنگاری ، بلورشناسی یا کریستالوگرافی (Crystallography)

زیر مجموعه ای از علم کانی شناسی (مینرالوژی)[1] ، علم آرایش اتم ها در جامدات و شاخه ای از علوم پایه است که به مطالعه تشکیل ، شکل ظاهری ، ساختمان داخلی ، خصوصیات فیزیکی و رشد بلورها می پردازد.

بلور شناسی در رشته های متفاوت علوم تجربی مانند زمین شناسی ، شیمی ، فیزیک و برخی رشته های فنی مهندسی  مانند مهندسی مواد مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد. این علم در شناخت خواص و رفتار فیزیکی (شکل ظاهری ، ضریب شکست نور ، انتقال حرارت ، هدایت الکتریکی و .... ) و مکانیکی مواد بسیار حایز اهمیت است و روش های مطالعه مواد بر این مبنا صورت می پذیرد.

در علم کریستالوگرافی ، بلورها به 7 گروه یا سیستم تقسیم بندی شده اند که عبارتند از : ایزومتریک یا مکعبی شکل (Isometric) ، تتراگونال یا مربعی شکل (Tetragonal) ، هگزاگونال یا شش وجهی (Hexagonal) ، تری گونال یا سه وجهی (Trigonal) ، اورتورومبیک یا راست لوزی (Orthorhombic) ، مونو کلینیک یا کج لوزی (Monoclinic) و تری کلینیک یا کج وجهی (Triclinic).


پانویس

1. کانی شناسی (مینرالوژی) : شاخه ای از زمین شناسی است که به مطالعه و بررسی کانی ها از نظر ترکیب شیمیایی ، خواص فیزیکی ، شرایط تشکیل و پیدایش آن ها و روابط طبیعی بین کانی ها می پردازد.

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید