:: مزایده جدید شماره 48 :: اینجا ضربه بزنید

شکست دو گانه پرتو نور در بلور

سنگ های قیمتی بیان دیدگاه

شکست دو گانه پرتو نور در بلور (Double Refraction)

پرتو نور در تمام کانی ها به استثنای اپال ، شیشه و کانی هایی که نظم کریستالوگرافی آن ها سیستم ایزومتریک یا مکعبی می باشد به دو پرتو تقسیم می شود که به این پدیده « شکست دو گانه نور / Double Refraction » گفته می شود. شکست دو گانه نور را می توان با چشم غیر مسلح در بلور آیسلنداسپار (Iceland Spar ) ، زیرکن ، اسفن و پریدوت مشاهده نمود.

کانی های همسانگرد (ایزوتروپ) که نور در آن ها با سرعت برابر در همه جهات حرکت می کند ، همواره دارای یک ضریب شکست نور هستند و کانی های ناهمسانگرد (آنیزوترپ) که نور در آن ها با سرعت های متفاوت در جهات مختلف حرکت می کند دارای حداقل دو ضریب شکست نور هستند.(سرعت نور بستگی به جهت کریستالوگرافی دارد)

میزان شکست دو گانه نور در روتیل مصنوعی  به قدری زیاد است که باعث تیره به نظر رسیدن کانی می شود. این گونه کانی ها باید طوری تراش داده شوند که شکست دو گانه نور ایجاد مزاحمت نکند.

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید