سیستم اورتورومبیک یا راست لوزی

سنگ های قیمتی بیان دیدگاه

سیستم اورتورومبیک یا راست لوزی (Orthorhombic)

سه محور از نظر طول با هم متفاوت ولی بر هم عمودند و تحت زاویه 90 درجه با هم برخورد می کنند. در این سیستم تمامی وجوه مستطیل شکل هستند . به این سیستم ، سیستم مکعب مستطیلی نیز می گویند.

اشکال مهم این گروه  عبارتند از : پیناکوئید ها (Pinacoids) ، منشورهای لوزی شکل و هرم ها (Phombic prisms and Pyramids).

کانی هایی که در این سیستم متبلور می گردند :

سیلیمانیت ( Sillimanite ) ، هیپرستن ( Hypersthene ) ، اولیوین ( Olivine ) ، سولفور ( Sulfur ) ، توپاز ( Topaz ) ، زوئیزیت ( Zoisite ).

کانی توپاز در سیستم اورتورومبیک
کانی توپاز (Topaz) در سیستم اورتورومبیک

نظر کاربران


avatarنظر خود را ارسال کنید