:: لیست جدید 4 بهمن ::  اینجا ضربه بزنید

سیستم تری کلینیک یا کج وجهی

سنگ های قیمتی بیان دیدگاه

سیستم تری کلینیک یا کج وجهی (Triclinic)

در این سیستم تمامی محورها دارای طول های متفاوت بوده و نسبت به هم زاویه کجی را تشکیل می دهند. بلورهای این گروه از سطوح مضاعف تشکیل شده اند.

کانی هایی که در این سیستم متبلور می گردند :

کیانیت ( Kyanite ) ، لابرادوریت ( Labradorite ) ، فلدسپارهای میکروکلین ( Microcline Feldspare ) ، فلدسپارهای پلاژیوکلاز ( Plagioclase Feldspare ).

کانی میکروکلین در سیستم تری کلینیک
کانی میکروکلین (Microcline) در سیستم تری کلینیک

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید