1 نیو پنی - الیزابت جوان

1 نیو پنی الیزابت دوم - الیزابت جوان

توضیحات

-

ویژگی ها

1 New Penny Elizabeth II - Young bust
سکه 1 نیو پنی الیزابت دوم - الیزابت جوان
ELIZABETH II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view - Date
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم - تاریخ
NEW PENNY - Crowned portcullis - Number 1
یک پنی - دروازه تاجدار (نشان سلطنتی) - عدد 1
1971 To 1981
از 1971 تا 1981
Bronze
برنز
3.56 Grams
3.56 گرم
20.32 mm
20.32 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
1 پنی - الیزابت با نیم تاج
2 نیو پنس - الیزابت جوان