1000 ریال عید قربان

سکه 1000 ریال عید قربان جمهوری اسلامی ایران - IR Iran 1000 rials Feast of Sacrifice coin

سکه ۱۰۰۰ ریال عید قربان جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

1000 Rials Islamic republic of Iran - Eid Qurban
سکه 1000 ریال جمهوری اسلامی ایران - عید قربان
1000 Rials - Islamic republic of Iran - Wheat - Date
1000 ریال - جمهوری اسلامی ایران - خوشه گندم - تاریخ
twelve repeat of flowers (representative of twelve Imams of shi'ah) - twelve radius star (Shamsa) - Kaaba - Aid-al-Adha (Eid Qurban)
دوازده گل به نشان دوازده امام شیعیان - شمسه دوازده پر - خانه خدا - عید سعید قربان
1389
1389
Bronze
برنز
4.6 Grams
4.6 گرم
23 mm
23 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
1000 ریال عید غدیر خم
1000 ریال روز جهانی آمار