500 ریال پشت فارسی

اسکناس 500 ریال (پانصد ریال) رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi banknote 500 rials

اسکناس پانصد ریال پشت فارسی (بدون کلاه) رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

500 Rials Banknote Reza Shah Pahlavi - Farsi reverse
اسکناس 500 ریال رضا شاه پهلوی - پشت فارسی
Reza Shah Pahlavi face side view without Pahlavi hat - Five Hundred Rials - National Bank of Iran - Lion and Sun - Five Pahlavi - Serial Number
تصویر رضا شاه نیم رخ بدون کلاه - پانصد ریال - بانک ملی ایران - شیر و خورشید - پنج پهلوی - شماره سریال
National Bank of Iran - Five Hundred Rials - Tomb of Cyrus the Great - Five Pahlavi
بانک ملی ایران - پانصد ریال - آرامگاه کوروش کبیر - پنج پهلوی
1317
1317
France
فرانسه
180*105 mm
180x105 میلیمتر
Reza Shah Pahlavi face side view without Pahlavi hat - (Type 2 Pahlavi)
نیم رخ رضا شاه پهلوی بدون کلاه - (تیپ 2 پهلوی)
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: مرداد 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
100 ریال پشت فارسی
1000 ریال پشت فارسی