شاهی دایره کوچک

سکه شاهی احمد شاه قاجار - Iran Qajar shahi coin

سکه شاهی احمد شاه قاجار

توضیحات

معروف به شاهی دایره کوچک

ویژگی ها

Shahi Ahmad Shah Qajar - Small Circle
سکه شاهی احمد شاه قاجار - دایره کوچک
Al-Sultan Sultan Ahmad Shah Qajar - Olive and oak Wreath - Date
السلطان سلطان احمد شاه قاجار - برگ زیتون و بلوط - تاریخ
Shahi - Lion and Sun - Olive and oak Wreath - Crown
شاهی - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
1333 To 1342
از 1333 تا 1342
Silver
نقره
0.56 Grams
0.56 گرم
16 mm
16 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
شاهی دایره بزرگ
شاهی صاحب الزمان