:: لیست جدید 11 بهمن ::  اینجا ضربه بزنید

:: مزایده جدید شماره 45 :: «اینجا ضربه بزنید»

2 کوپک - دو تاج

2 کوپک الکساندر اول - دو تاج

توضیحات

این سکه دارای 3 تیپ می باشد. تیپ اول و سوم در ضرابخانه اکاترینبرگ با تفاوت جزیی در طراحی عقاب و تیپ دوم در ضرابخانه سوزون به ضرب رسیده اند.

ویژگی ها

2 Kopeks Alexander I - Two Crowns
2 کوپک الکساندر اول - دو تاج
Crowned double imperial eagle - initials - date
عقاب دو سر همراه با تاج - نشان اختصاری مدیر ضرابخانه - تاریخ
Crown - 2 КОПѢЙКИ - Initials - Mintmark - Olive and oak leaves
تاج - 2 کوپک - نشان اختصاری مدیر ضرابخانه - نشان اختصاری ضرابخانه - برگ زیتون و بلوط
1810 To 1825
از 1810 تا 1825
Copper
مس
13.65 Grams
13.65 گرم
29 mm
29 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 کوپک 1810 ، تیپ دو
 • مس
 • 13.65
 • 29
 • 3
 • 2 کوپک 1810 ، تیپ شش
 • مس
 • 13.65
 • 29
 • 4
 • 2 کوپک 1810 ، تیپ هفت
 • مس
 • 13.65
 • 29
 • 5
 • 2 کوپک 1810 ، تیپ چهار
 • مس
 • 13.65
 • 29
 • 6
 • 2 کوپک 1811 ، تیپ چهار
 • مس
 • 13.65
 • 29
 • 7
 • 2 کوپک 1811 ، تیپ شش
 • مس
 • 13.65
 • 29
 • 8
 • 2 کوپک 1811 ، تیپ سه ، لبه صاف
 • مس
 • 13.65
 • 29
 • 9
 • 2 کوپک 1811 ، تیپ سه ، لبه دندانه دار
 • مس
 • 13.65
 • 29
 • 10
 • 2 کوپک 1811 ، تیپ دو
 • مس
 • 13.65
 • 29
 • 11
 • 2 کوپک 1811 ، تیپ دو
 • مس
 • 13.65
 • 29
 • 12
 • 2 کوپک 1812 ، تیپ دو
 • مس
 • 13.65
 • 29
 • 13
 • 2 کوپک 1812 ، تیپ سه
 • مس
 • 13.65
 • 29
 • 14
 • 2 کوپک 1812 ، تیپ شش
 • مس
 • 13.65
 • 29
 • 15
 • 2 کوپک 1812 ، تیپ چهار
 • مس
 • 13.65
 • 29
 • 16
 • 2 کوپک 1812 ، تیپ پنج
 • مس
 • 13.65
 • 29
 • 17
 • 2 کوپک 1813 ، تیپ پنج
 • مس
 • 13.65
 • 29
 • 18
 • 2 کوپک 1813 ، تیپ چهار
 • مس
 • 13.65
 • 29
 • 19
 • 2 کوپک 1813 ، تیپ سه
 • مس
 • 13.65
 • 29
 • 20
 • 2 کوپک 1813 ، تیپ شش
 • مس
 • 13.65
 • 29
 • 21
 • 2 کوپک 1814 ، تیپ شش
 • مس
 • 13.65
 • 29
 • 22
 • 2 کوپک 1814 ، تیپ سه
 • مس
 • 13.65
 • 29
 • 23
 • 2 کوپک 1814 ، تیپ چهار
 • مس
 • 13.65
 • 29
 • 24
 • 2 کوپک 1814 ، تیپ پنج
 • مس
 • 13.65
 • 29
 • 25
 • 2 کوپک 1815 ، تیپ پنج
 • مس
 • 13.65
 • 29
 • 26
 • 2 کوپک 1815 ، تیپ سه
 • مس
 • 13.65
 • 29
 • 27
 • 2 کوپک 1816 ، تیپ سه
 • مس
 • 13.65
 • 29
 • 28
 • 2 کوپک 1816 ، تیپ پنج
 • مس
 • 13.65
 • 29
 • 29
 • 2 کوپک 1817 ، تیپ پنج
 • مس
 • 13.65
 • 29
 • 30
 • 2 کوپک 1817 ، تیپ سه
 • مس
 • 13.65
 • 29
 • 31
 • 2 کوپک 1818 ، تیپ سه
 • مس
 • 13.65
 • 29
 • 32
 • 2 کوپک 1818 ، تیپ پنج
 • مس
 • 13.65
 • 29
 • 33
 • 2 کوپک 1818 ، تیپ شش
 • مس
 • 13.65
 • 29
 • 34
 • 2 کوپک 1819 ، تیپ سه
 • مس
 • 13.65
 • 29
 • 35
 • 2 کوپک 1819 ، تیپ پنج
 • مس
 • 13.65
 • 29
 • 36
 • 2 کوپک 1820 ، تیپ پنج
 • مس
 • 13.65
 • 29
 • 37
 • 2 کوپک 1820 ، تیپ سه
 • مس
 • 13.65
 • 29
 • 38
 • 2 کوپک 1821 ، تیپ سه
 • مس
 • 13.65
 • 29
 • 39
 • 2 کوپک 1821 ، تیپ پنج
 • مس
 • 13.65
 • 29
 • 40
 • 2 کوپک 1822 ، تیپ پنج
 • مس
 • 13.65
 • 29
 • 41
 • 2 کوپک 1822 ، تیپ سه
 • مس
 • 13.65
 • 29
 • 42
 • 2 کوپک 1823 ، تیپ سه
 • مس
 • 13.65
 • 29
 • 43
 • 2 کوپک 1823 ، تیپ پنج
 • مس
 • 13.65
 • 29
 • 44
 • 2 کوپک 1824 ، تیپ پنج
 • مس
 • 13.65
 • 29
 • 45
 • 2 کوپک 1824 ، تیپ سه
 • مس
 • 13.65
 • 29
 • 46
 • 2 کوپک 1825 ، تیپ سه
 • مس
 • 13.65
 • 29
 • 47
 • 2 کوپک 1825 ، تیپ پنج
 • مس
 • 13.65
 • 29
2 کوپک
2 کوپک - دو تاج