20 کوپک - با طرح گندم و برگ بلوط

20 کوپک اتحاد جماهیر شوروی - با طرح گندم و برگ بلوط

توضیحات

این سکه در سالهای 1963 و 1964 به ضرب نرسید.

ویژگی ها

20 Kopeks Soviet union - Wheat and oak leaves
20 کوپک اتحاد جماهیر شوروی - با طرح گندم و برگ بلوط
The coat of arms of the Soviet Union - C.C.C.P.
نشان اتحاد جماهیر شوروی (داس و چکش) - اتحاد جمهوری های سوسیالیستی شوروی
20 КОПЕЕК - Date - Wheat and oak leaves
20 کوپک - تاریخ - گندم و برگ بلوط
1961 To 1991
از 1961 تا 1991
Copper-Nickel-Zinc
آلیاژ مس-نیکل-روی
3.4 Grams
3.4 گرم
21.8 mm
21.8 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: آذر 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 20 کوپک 1962
 • مس-نیکل-روی
 • 3.4
 • 21.8
 • 3
 • 20 کوپک 1965
 • مس-نیکل-روی
 • 3.4
 • 21.8
 • 4
 • 20 کوپک 1966
 • مس-نیکل-روی
 • 3.4
 • 21.8
 • 5
 • 20 کوپک 1967
 • مس-نیکل-روی
 • 3.4
 • 21.8
 • 6
 • 20 کوپک 1968
 • مس-نیکل-روی
 • 3.4
 • 21.8
 • 7
 • 20 کوپک 1969
 • مس-نیکل-روی
 • 3.4
 • 21.8
 • 8
 • 20 کوپک 1970
 • مس-نیکل-روی
 • 3.4
 • 21.8
 • 9
 • 20 کوپک 1971
 • مس-نیکل-روی
 • 3.4
 • 21.8
 • 10
 • 20 کوپک 1972
 • مس-نیکل-روی
 • 3.4
 • 21.8
 • 11
 • 20 کوپک 1973
 • مس-نیکل-روی
 • 3.4
 • 21.8
 • 12
 • 20 کوپک 1974
 • مس-نیکل-روی
 • 3.4
 • 21.8
 • 13
 • 20 کوپک 1975
 • مس-نیکل-روی
 • 3.4
 • 21.8
 • 14
 • 20 کوپک 1976
 • مس-نیکل-روی
 • 3.4
 • 21.8
 • 15
 • 20 کوپک 1977
 • مس-نیکل-روی
 • 3.4
 • 21.8
 • 16
 • 20 کوپک 1978
 • مس-نیکل-روی
 • 3.4
 • 21.8
 • 17
 • 20 کوپک 1979
 • مس-نیکل-روی
 • 3.4
 • 21.8
 • 18
 • 20 کوپک 1980
 • مس-نیکل-روی
 • 3.4
 • 21.8
 • 19
 • 20 کوپک 1981
 • مس-نیکل-روی
 • 3.4
 • 21.8
 • 20
 • 20 کوپک 1982
 • مس-نیکل-روی
 • 3.4
 • 21.8
 • 21
 • 20 کوپک 1983
 • مس-نیکل-روی
 • 3.4
 • 21.8
 • 22
 • 20 کوپک 1984
 • مس-نیکل-روی
 • 3.4
 • 21.8
 • 23
 • 20 کوپک 1985
 • مس-نیکل-روی
 • 3.4
 • 21.8
 • 24
 • 20 کوپک 1986
 • مس-نیکل-روی
 • 3.4
 • 21.8
 • 25
 • 20 کوپک 1987
 • مس-نیکل-روی
 • 3.4
 • 21.8
 • 26
 • 20 کوپک 1988
 • مس-نیکل-روی
 • 3.4
 • 21.8
 • 27
 • 20 کوپک 1989
 • مس-نیکل-روی
 • 3.4
 • 21.8
 • 28
 • 20 کوپک 1990
 • مس-نیکل-روی
 • 3.4
 • 21.8
 • 29
 • 20 کوپک 1991
 • مس-نیکل-روی
 • 3.4
 • 21.8
20 کوپک - با طرح هشت ضلعی
20 کوپک - کشتی جنگی