5 کوپک - دوتاج

5 کوپک دو تاج الکساندر اول

توضیحات

این سکه در ضرابخانه سنپترزبورگ به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

5 Kopeks Alexander I - Two Crowns
5 کوپک الکساندر اول - دو تاج
Crowned two headed eagle - Mintmaster - Date
عقاب دو سر همراه با تاج - نشان اختصاری مدیر ضرابخانه - تاریخ
Crown - 5 КОПѢЕКЪ - Mintmark - Olive and oak leaves
تاج - 5 کوپک - نشان اختصاری ضرابخانه - برگ زیتون و بلوط
1810 To 1825
از 1810 تا 1825
Silver 868
نقره با عیار 868
1.03 Grams
1.03 گرم
15.1 mm
15.1 میلیمتر
Dotted
نقطه دار
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: آذر 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 کوپک 1811
 • نقره
 • 1.03
 • 15.1
 • 3
 • 5 کوپک 1812
 • نقره
 • 1.03
 • 15.1
 • 4
 • 5 کوپک 1813
 • نقره
 • 1.03
 • 15.1
 • 5
 • 5 کوپک 1814
 • نقره
 • 1.03
 • 15.1
 • 6
 • 5 کوپک 1815
 • نقره
 • 1.03
 • 15.1
 • 7
 • 5 کوپک 1816
 • نقره
 • 1.03
 • 15.1
 • 8
 • 5 کوپک 1817
 • نقره
 • 1.03
 • 15.1
 • 9
 • 5 کوپک 1818
 • نقره
 • 1.03
 • 15.1
 • 10
 • 5 کوپک 1819
 • نقره
 • 1.03
 • 15.1
 • 11
 • 5 کوپک 1820
 • نقره
 • 1.03
 • 15.1
 • 12
 • 5 کوپک 1821
 • نقره
 • 1.03
 • 15.1
 • 13
 • 5 کوپک 1822
 • نقره
 • 1.03
 • 15.1
 • 14
 • 5 کوپک 1823
 • نقره
 • 1.03
 • 15.1
 • 15
 • 5 کوپک 1824
 • نقره
 • 1.03
 • 15.1
 • 16
 • 5 کوپک 1825
 • نقره
 • 1.03
 • 15.1
 • 17
 • 5 کوپک 1826
 • نقره
 • 1.03
 • 15.1
5 کوپک
5 کوپک - عقاب دو سر کوچک