1 یورو - نقشه

1 یورو خوان کارلوس یکم - نقشه

توضیحات

این سکه دارای دو تیپ است. شکل نقشه در پشت سکه های 2007 تا 2009 میلادی با سکه های 2001 تا 2006 میلادی متفاوت است.

ویژگی ها

1 Euro Juan Carlos I - Map
سکه 1 یورو خوان کارلوس یکم - نقشه
twelve stars of whom 4 are bound by a band - ESPAÑA - Mint Mark - Date - Juan Carlos's Bust
12 ستاره که 4 عدد از آن ها در نواری قرار دارند - اسپانیا - نماد ضرابخانه - تاریخ - نیم تنه خوان کارلوس
1 Euro - Map - 12 Stars and Lines
1 یورو - نقشه - 12 ستاره و خطوط
2001 To 2009
از 2001 تا 2009
Bi-Metallic Copper-Nickel center in Brass ring
تکه داخلی مس-نیکل ، حلقه دور برنج
7.50 Grams
7.50 گرم
23.2 mm
23.2 میلیمتر
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 1 یورو 2001
 • تکه داخلی مس-نیکل ، حلقه دور برنج
 • 7.5
 • 23.2
 • 2
 • 1 یورو 2002
 • تکه داخلی مس-نیکل ، حلقه دور برنج
 • 7.5
 • 23.2
 • 4
 • 1 یورو 2003
 • تکه داخلی مس-نیکل ، حلقه دور برنج
 • 7.5
 • 23.2
 • 5
 • 1 یورو 2004
 • تکه داخلی مس-نیکل ، حلقه دور برنج
 • 7.5
 • 23.2
 • 6
 • 1 یورو 2005
 • تکه داخلی مس-نیکل ، حلقه دور برنج
 • 7.5
 • 23.2
 • 8
 • 1 یورو 2006
 • تکه داخلی مس-نیکل ، حلقه دور برنج
 • 7.5
 • 23.2
 • 9
 • 1 یورو 2007
 • تکه داخلی مس-نیکل ، حلقه دور برنج
 • 7.5
 • 23.2
 • 11
 • 1 یورو 2008
 • تکه داخلی مس-نیکل ، حلقه دور برنج
 • 7.5
 • 23.2
 • 12
 • 1 یورو 2009
 • تکه داخلی مس-نیکل ، حلقه دور برنج
 • 7.5
 • 23.2
50 یورو سنت - میگل د سروانتس
2 یورو - نیم تنه خوان کارلوس