12 دینرو - مایورکا

12 دینرو فردیناند هفتم - مایورکا

توضیحات

-

ویژگی ها

12 Dineros Ferdinand VII - Majorca
سکه 12 دینرو فردیناند هفتم - مایورکا
FERDIN.VII. - DEI.GRATIA. - Ferdinand face side view - Date
عبارت فردیناند هفتم - مخفف عبارت با رحمت خدا - نیمرخ فردیناند هفتم - تاریخ
HISP.ET.BALEARIUM.REX. - Crowned arms - Mint mark
پادشاه اسپانیا و جزایر بالئاری - نشان ملی با تاج مایورکا - نام اختصاری ضرابخانه
1811 To 1812
از 1811 تا 1812
Copper
مس
4 Grams
4 گرم
25.65 mm
25.65 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1397
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
6 ماراودی - نیم تنه با سربند - نابارا
30 سوئلدو - مایورکا - تیپ یک