کبریت سه ستاره

شرکت کبریت سه ستاره ایران زیر نظر شرکت سه ستاره سوئد آغاز به کار کرد و در شهرهای مختلف ایران مانند تبریز ، زنجان ، تهران ، بروجرد و... دارای کارخانه بود.

اتمام (فعلا موجود نیست)

006230

اتمام (فعلا موجود نیست)

006222

اتمام (فعلا موجود نیست)

006223

اتمام (فعلا موجود نیست)

006737

اتمام (فعلا موجود نیست)

006220

اتمام (فعلا موجود نیست)

006221

اتمام (فعلا موجود نیست)

006217

اتمام (فعلا موجود نیست)

006219

اتمام (فعلا موجود نیست)

006741

اتمام (فعلا موجود نیست)

006742