:: فروش ویژه جمعه :: اینجا ضربه بزنید

200 ریال

 

اسکناس 200 ریال (دویست ریال) محمد رضا شاه پهلوی

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 200 ریال سری سوم 

اسکناس 200 ریال (دویست ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 200 rials

اسکناس دویست ریال پل ورسک سری یکم محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

200 Rials Banknote Mohammad Reza Shah Pahlavi - Veresk bridge - Series I
اسکناس 200 ریال محمد رضا شاه پهلوی - پل ورسک سری یکم
Portrait of Mohammad Reza Shah - Two Hundred Rials - National Bank of Iran - Serial Number
تصویر محمد رضا شاه - دویست ریال - بانک ملی ایران - شماره سریال
BANK MELLI IRAN - Veresk bridge, Mazandaran - Two Hundred Rials
بانک ملی ایران - پل ورسک ، مازندران - دویست ریال
1327
1327
-
-
155*75 mm
155x75 میلیمتر
Mohammad Reza Shah face side view - (Type 3 Pahlavi)
نیم رخ محمد رضا پهلوی (تیپ 3 پهلوی)
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1400
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)

2) 200 ریال کرواتی 

اسکناس 200 ریال (دویست ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 200 rials

اسکناس دویست ریال سی و سه پل محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

200 Rials Banknote Mohammad Reza Shah Pahlavi - Si-o-se-pol
اسکناس 200 ریال محمد رضا شاه پهلوی - سی و سه پل
Portrait of Mohammad Reza Shah - Two Hundred Rials - National Bank of Iran - Serial Number
تصویر محمد رضا شاه - دویست ریال - بانک ملی ایران - شماره سریال
BANK MELLI IRAN - Allah verdi khan bridge, Isfahan - Two Hundred Rials
بانک ملی ایران - پل الله وردیخان ، اصفهان - دویست ریال
1330
1330
-
-
154*75 mm
154x75 میلیمتر
Mohammad Reza Shah face side view - (Type 4 Pahlavi)
نیم رخ محمد رضا پهلوی (تیپ 4 پهلوی)
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1400
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 200 ریال 1330 شماره سیاه
 • زند - رضوی
 • 1330
 • 300,000

3) 200 ریال فرودگاه مهرآباد 

اسکناس 200 ریال (دویست ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 200 rials

اسکناس دویست ریال فرودگاه مهرآباد محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

200 Rials Banknote Mohammad Reza Shah Pahlavi - Mehrabad Airport
اسکناس 200 ریال محمد رضا شاه پهلوی - فرودگاه مهرآباد
Portrait of Mohammad Reza Shah - Two Hundred Rials - Persepolis Symbol - National Bank of Iran - Serial Number
تصویر محمد رضا شاه - دویست ریال - نماد تخت جمشید - بانک ملی ایران - شماره سریال
BANK MELLI IRAN - Mehrabad Airport, Tehran - Columns of Persepolis - Two Hundred Rials
بانک ملی ایران - فرودگاه مهرآباد ، تهران - ستون های تخت جمشید - دویست ریال
1337
1337
-
-
154*75 mm
154x75 میلیمتر
Mohammad Reza Shah face side view - (Type 4 Pahlavi)
نیم رخ محمد رضا پهلوی (تیپ 4 پهلوی)
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1400
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)

4) 200 ریال پل ورسک 

اسکناس 200 ریال (دویست ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 200 rials

اسکناس دویست ریال پل ورسک سری دوم محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

200 Rials Banknote Mohammad Reza Shah Pahlavi - Veresk bridge - Series II
اسکناس 200 ریال محمد رضا شاه پهلوی - پل ورسک سری دوم
Portrait of Mohammad Reza Shah - Two Hundred Rials - Central Bank of Iran - Serial Number
تصویر محمد رضا شاه - دویست ریال - بانک مرکزی ایران - شماره سریال
BANK MARKAZI IRAN - Veresk bridge, Mazandaran - Two Hundred Rials
بانک مرکزی ایران - پل ورسک ، مازندران - دویست ریال
1343
1343
-
-
155*75 mm
155x75 میلیمتر
Mohammad Reza Shah face side view - (Type 5 Pahlavi)
نیم رخ محمد رضا پهلوی (تیپ 5 پهلوی)
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1400
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)

5) 200 ریال پل ورسک - یقه نظامی 

اسکناس 200 ریال (دویست ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 200 rials

اسکناس دویست ریال پل ورسک سری سوم محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

200 Rials Banknote Mohammad Reza Shah Pahlavi - Veresk bridge - Series III
اسکناس 200 ریال محمد رضا شاه پهلوی - پل ورسک سری سوم
Portrait of Mohammad Reza Shah - Two Hundred Rials - Central Bank of Iran - Serial Number
تصویر محمد رضا شاه - دویست ریال - بانک مرکزی ایران - شماره سریال
BANK MARKAZI IRAN - Veresk bridge, Mazandaran - Two Hundred Rials
بانک مرکزی ایران - پل ورسک ، مازندران - دویست ریال
-
-
-
-
154*75 mm
154x75 میلیمتر
Mohammad Reza Shah face side view - (Type 5 Pahlavi)
نیم رخ محمد رضا پهلوی (تیپ 5 پهلوی)
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1400
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 200 ریال نوشته بانک مرکزی سیاه
 • آموزگار - سمیعی
 • -
 • 80,000
 • 3
 • 200 ریال نوشته بانک مرکزی قرمز
 • آموزگار - فرمانفرماییان
 • -
 • 120,000
لیست کامل

6) 200 ریال میدان شهیاد 

اسکناس 200 ریال (دویست ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 200 rials

اسکناس دویست ریال میدان شهیاد محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

200 Rials Banknote Mohammad Reza Shah Pahlavi - Shahyad Square
اسکناس 200 ریال محمد رضا شاه پهلوی - میدان شهیاد
Portrait of Mohammad Reza Shah - Two Hundred Rials - Persepolis Symbol - Central Bank of Iran - Serial Number
تصویر محمد رضا شاه - دویست ریال - بانک مرکزی ایران - شماره سریال
BANK MARKAZI IRAN - Azadi Tower with Farsi text «Shahyad Square» and David stars as backgraound - Two Hundred Rials
بانک مرکزی ایران - برج آزادی با نوشته میدان شهیاد و ستاره های 6 ضلع در پس زمینه - دویست ریال
1354
1354
-
-
148*73 mm
148x73 میلیمتر
Mohammad Reza Shah face side view - (Type 5 Pahlavi)
نیم رخ محمد رضا پهلوی (تیپ 5 پهلوی)
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1400
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 200 ریال میدان شهیاد
 • انصاری - مهران
 • -
 • 10,000
 • 3
 • 200 ریال شهیاد آریامهر
 • انصاری - مهران
 • -
 • 10,000
لیست کامل

محصولات دسته: 200 ریال


لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
فروشگاه اینترنتی ایران آنتیک و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال یادبود ، اسکناس ایرانی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء قیمتی و کلکسیونی ، سکه قدیمی ، اسکناس قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.