50 ریال

سکه 50 ریال جمهوری اسلامی

 • سکه 50 ریال نقشه ایران (مس)
 • سکه 50 ریال نقشه ایران (نیکل)
 • سکه 50 ریال دهمین سالگرد انقلاب
 • سکه 50 ریال بارگاه حضرت معصومه (ع) نیکل
 • سکه 50 ریال بارگاه حضرت معصومه (ع) برنز

 

سکه 20 ریال جمهوری اسلامی 20 ریال
سکه 100 ریال جمهوری اسلامی 100 ریال

کاتالوگ


1) 50 ریال نقشه ایران (مسی) 

سکه 50 ریال نقشه ایران مس جمهوری اسلامی ایران - IR iran 50 rials Copper iran map Coin

سکه ۵۰ ریال مس نقشه ایران ، جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

این سکه دارای دو تیپ است که تفاوت آن ها در نوشته های کنگره بیرونی می باشد. در تیپ اول بانک مرکزی ایران و در تیپ دوم بانک مرکزی جمهوری اسلامی نوشته شده است.

ویژگی ها

50 Rials Islamic republic of Iran - Map of Iran (Copper)
سکه 50 ریال جمهوری اسلامی ایران - نقشه ایران (مسی)
50 Rials - Islamic republic of Iran - Oil Company facilities -Symbol of Industry wheat and gear wheel
50 ریال - جمهوری اسلامی ایران - تاسیسات شرکت نفت - خوشه گندم و چرخ دنده نماد صنعت
Map of Iran - Independence, Freedom, Islamic Republic - Date
نقشه ایران - استقلال آزادی جمهوری اسلامی - تاریخ
1359 To 1368
از 1359 تا 1368
Copper
مس
10 Grams
10 گرم
26.2 mm
26.2 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1399
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 50 ریال 1359 دور سکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی
 • مس
 • 10
 • 26.2
 • 150,000
 • 3
 • 50 ریال 1360 دور سکه بانک مرکزی ایران
 • مس
 • 10
 • 26.2
 • 2,000
لیست کامل

2) 50 ریال نقشه ایران (نیکل) 

سکه 50 ریال نقشه ایران نیکل جمهوری اسلامی ایران - IR iran 50 rials Nickle iran map Coin

سکه ۵۰ ریال نیکل نقشه ایران ، جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

این سکه دارای دو تیپ است که تفاوت آن ها در نوشته های کنگره بیرونی می باشد. در تیپ اول بانک مرکزی ایران و در تیپ دوم بانک مرکزی جمهوری اسلامی نوشته شده است.

ویژگی ها

50 Rials Islamic republic of Iran - Map of Iran (Nickel)
سکه 50 ریال جمهوری اسلامی ایران - نقشه ایران (نیکل)
50 Rials - Islamic republic of Iran - Oil Company facilities -Symbol of Industry wheat and gear wheel
50 ریال - جمهوری اسلامی ایران - تاسیسات شرکت نفت - خوشه گندم و چرخ دنده نماد صنعت
Map of Iran - Independence, Freedom, Islamic Republic - Date
نقشه ایران - استقلال آزادی جمهوری اسلامی - تاریخ
1368 To 1370
از 1368 تا 1370
Nickel
نیکل
7 Grams
7 گرم
26.2 mm
26.2 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1399
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 50 ریال 1369
 • نیکل
 • 7
 • 26.2
 • 1,000
 • 3
 • 50 ریال 1370
 • نیکل
 • 7
 • 26.2
 • 1,000
لیست کامل

3) 50 ریال دهمین سالگرد انقلاب 

سکه 50 ریال دهمین سالگرد جمهوری اسلامی ایران - IR iran 50 rials nickle Coin

سکه ۵۰ ریال دهمین سالگرد جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

این سکه دارای دو تیپ است که تفاوت آن ها در نوشته های کنگره بیرونی می باشد. در تیپ اول بانک مرکزی ایران و در تیپ دوم بانک مرکزی جمهوری اسلامی نوشته شده است.

ویژگی ها

50 Rials Islamic republic of Iran - Tenth annivesary revolution
سکه 50 ریال جمهوری اسلامی ایران - دهمین سالگرد انقلاب
50 Rials - Islamic republic of Iran - Oil Company facilities - Symbol of Industry wheat and gear wheel
50 ریال - جمهوری اسلامی ایران - تاسیسات شرکت نفت - خوشه گندم و چرخ دنده نماد صنعت
Tulip - Tenth annivesary of revolution - Date
گل لاله - دهمین سالگرد انقلاب اسلامی ایران - تاریخ
1367
1367
Nickel
نیکل
7 Grams
7 گرم
26.2 mm
26.2 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1399
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

4) 50 ریال بارگاه حضرت معصومه (ع) نیکل 

سکه 50 ریال بارگاه حضرت معصومه جمهوری اسلامی ایران - IR iran 50 rials Masoumeh Tomb Coin

سکه ۵۰ ریال نیکل حضرت معصومه جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

50 Rials Islamic republic of Iran - Masoumeh shrine (Nickel)
(سکه 50 ریال جمهوری اسلامی ایران - بارگاه حضرت معصومه (ع) (نیکل
50 Rials - Islamic republic of Iran - Date
50 ریال - جمهوری اسلامی ایران - تاریخ
Masoumeh shrine picture - Masoumeh shrine
بارگاه حضرت معصومه (ع) - تصویر بارگاه حضرت معصومه
1371 To 1382
از 1371 تا 1382
Nickel
نیکل
7 Grams
7 گرم
26.2 mm
26.2 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1399
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 50 ریال 1371 صفر مبلغ بزرگ
 • نیکل
 • 7
 • 26.2
 • 6,000
 • 3
 • 50 ریال 1372
 • نیکل
 • 7
 • 26.2
 • 1,000
لیست کامل

5) 50 ریال بارگاه حضرت معصومه (ع) برنز 

سکه 50 ریال بارگاه حضرت معصومه جمهوری اسلامی ایران - IR iran 50 rials bronze Coin

سکه ۵۰ ریال برنز حضرت معصومه جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

50 Rials Islamic republic of Iran - Masoumeh shrine (Bronze)
(سکه 50 ریال جمهوری اسلامی ایران - بارگاه حضرت معصومه (ع) (برنز
50 Rials - Islamic republic of Iran - Olive leaves - Date
50 ریال - جمهوری اسلامی ایران - برگ زیتون - تاریخ
Masoumeh shrine picture - Masoumeh shrine
بارگاه حضرت معصومه (ع) - تصویر بارگاه حضرت معصومه
1383,1385
1383 و 1385
Bronze
برنز
3.5 Grams
3.5 گرم
20.2 mm
20.2 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1399
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 50 ریال 1385
 • مس
 • 3.5
 • 20.2
 • 500

کالاهای فروشگاه


اتمام (فعلا موجود نیست)

000743

اتمام (فعلا موجود نیست)

000739

اتمام (فعلا موجود نیست)

000740

اتمام (فعلا موجود نیست)

000741

اتمام (فعلا موجود نیست)

009043

اتمام (فعلا موجود نیست)

000736

اتمام (فعلا موجود نیست)

000738

اتمام (فعلا موجود نیست)

009040

اتمام (فعلا موجود نیست)

000735

اتمام (فعلا موجود نیست)

009035

اتمام (فعلا موجود نیست)

000717

اتمام (فعلا موجود نیست)

000727

اتمام (فعلا موجود نیست)

000732

اتمام (فعلا موجود نیست)

009034

اتمام (فعلا موجود نیست)

009032

اتمام (فعلا موجود نیست)

009033

اتمام (فعلا موجود نیست)

009042

اتمام (فعلا موجود نیست)

000714

اتمام (فعلا موجود نیست)

000722

اتمام (فعلا موجود نیست)

000724

اتمام (فعلا موجود نیست)

009025

اتمام (فعلا موجود نیست)

009031

اتمام (فعلا موجود نیست)

000720

اتمام (فعلا موجود نیست)

000726
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک وبسایت تخصصی فروش صنایع دستی ، آنتیک ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و غیره ... می باشد. و هیچگونه فعالیتی در تولید صنایع دستی ندارد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.