:: لیست جدید ۱۳ اسفند :: اینجا ضربه بزنید

:: مزایده شماره ۸۴ :: اینجا ضربه بزنید

20 ریال

سکه 20 ریال محمد رضا شاه پهلوی

 • سکه 20 ریال مبلغ با حروف
 • سکه 20 ریال مبلغ با عدد
 • سکه 20 ریال پنجاهمین سال
 • سکه 20 ریال بازی های آسیایی
 • سکه 20 ریال یادبود فائو (کسی که گندم میکارد)
 • سکه 20 ریال یادبود فائو (روستایی حماسه آفرین)
 • سکه 20 ریال تاسیس بانک ملی

 

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 20 ریال مبلغ با حروف 

سکه 20 ریال مبلغ با حروف محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 20 Rials Coin

سکه 20 ریال مبلغ با حروف محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Rials Mohammad Reza Shah Pahlavi - Amount by letters
سکه 20 ریال محمد رضا شاه پهلوی - مبلغ با حروف
Mohammad Reza Shah face side view - Mohammad Reza Shah Pahlavi Aryamehr Shahanshah Iran - Date
تصویر نیمرخ محمد رضا شاه - محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران - تاریخ
Twenty Rials - Lion and Sun - Olive and oak leaves - Crown
بیست ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
1350 To 1352
از 1350 تا 1352
Nickel
نیکل
9 Grams
9 گرم
31 mm
31 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 20 ریال 1351
 • نیکل
 • 9
 • 31
 • 10,000
 • 3
 • 20 ریال 1352 (حروفی)
 • نیکل
 • 9
 • 31
 • 70,000
لیست کامل

2) 20 ریال مبلغ با عدد 

سکه 20 ریال مبلغ با عدد محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 20 Rials Coin

سکه 20 ریال مبلغ با عدد محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Rials Mohammad Reza Shah Pahlavi - Amount by numbers
سکه 20 ریال محمد رضا شاه پهلوی - مبلغ با عدد
Mohammad Reza Shah face side view - Mohammad Reza Shah Pahlavi Aryamehr Shahanshah Iran - Date
تصویر نیمرخ محمد رضا شاه - محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران - تاریخ
20 Rials - Lion and Sun - Olive and oak leaves - Crown
20 ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
1352 To 1357 SH and 2536,2537 Persian imperial calendar
از 1352 تا 1357 خورشیدی ، 2536 و 2537 شاهنشاهی
Nickel
نیکل
9 Grams
9 گرم
31 mm
31 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 20 ریال 1352 (عددی) چرخش 45 درجه
 • نیکل
 • 9
 • 31
 • 100,000
 • 3
 • 20 ریال 1353
 • نیکل
 • 9
 • 31
 • 10,000
لیست کامل

3) 20 ریال پنجاهمین سال 

سکه 20 ریال پنجاهمین سال شاهنشاهی محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 20 Rials 50th of Pahlavi Coin

سکه 20 ریال پنجاهمین سال محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Rials Mohammad Reza Shah Pahlavi - 50th Years
سکه 20 ریال محمد رضا شاه پهلوی - پنجاهمین سال
50th Anniversary of Pahlavi rule - Mohammad Reza Shah Side view - Date
پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی - تصویر نیمرخ محمد رضا شاه - تاریخ
20 Rials - Lion and Sun - Olive and oak leaves - Crown
20 ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
2535 Persian imperial calendar
2535 شاهنشاهی
Nickel
نیکل
9 Grams
9 گرم
31 mm
31 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 20 ریال 2535 پنجاهمین سال (چرخش 45 درجه)
 • نیکل
 • 9
 • 31
 • 80,000

4) 20 ریال بازی های آسیایی 

سکه 20 ریال بازی های آسیایی تهران محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 20 Rials Tehran Asian Games Coin

سکه 20 ریال بازیهای آسیایی محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Rials Mohammad Reza Shah Pahlavi - Asian games
سکه 20 ریال محمد رضا شاه پهلوی - بازی های آسیایی
Mohammad Reza Shah Pahlavi Aryamehr Shahanshah Iran - Mohammad Reza Shah face side view
محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران - تصویر نیمرخ محمد رضا شاه
20 Rials - Asian games - The 7th Tehran Asian Games - Date
20 ریال - نشان بازی های آسیایی - هفتمین دوره بازی های آسیایی تهران - تاریخ
1353
1353
Nickel
نیکل
9 Grams
9 گرم
31 mm
31 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

5) 20 ریال یادبود فائو (کسی که گندم میکارد) 

سکه 20 ریال فائو محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 20 Rials FAO Coin

سکه 20 ریال F.A.O گندم کار ، محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Rials Mohammad Reza Shah Pahlavi - F.A.O - Type one
سکه 20 ریال محمد رضا شاه پهلوی - یادبود فائو - تیپ یک
Mohammad Reza Shah face side view - Mohammad Reza Shah Pahlavi Aryamehr Shahanshah Iran
تصویر نیمرخ محمد رضا شاه - محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران
20 Rials - Lion and Sun - A phrase in Persian (Who plants wheat scatters honesty) - Wheats - Crown - Date
20 ریال - شیر و خورشید - کسی که گندم میکارد راستی میافشاند- خوشه گندم - تاج - تاریخ
2535,2536 Persian imperial calendar
2535 و 2536 شاهنشاهی
Nickel
نیکل
9 Grams
9 گرم
31 mm
31 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 20 ریال 2536 فائو
 • نیکل
 • 9
 • 31
 • 35,000

6) 20 ریال یادبود فائو (روستایی) 

سکه 20 ریال فائو روستایی محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 20 Rials FAO Coin

سکه 20 ریال F.A.O روستایی ، محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Rials Mohammad Reza Shah Pahlavi - F.A.O - Type Two
سکه 20 ریال محمد رضا شاه پهلوی - یادبود فائو - تیپ دو
Mohammad Reza Shah face side view - Mohammad Reza Shah Pahlavi Aryamehr Shahanshah Iran
تصویر نیمرخ محمد رضا شاه - محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران
20 Rials - Lion and Sun - A phrase in Persian (The villager is the epic constructor of Nature) - Wheats - Crown - Date
20 ریال - شیر و خورشید - روستایی حماسه آفرین طبیعت است - خوشه گندم - تاج - تاریخ
1357
1357
Nickel
نیکل
9 Grams
9 گرم
31 mm
31 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

7) 20 ریال تاسیس بانک ملی (دو کله) 

سکه 20 ریال بانک ملی محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 20 Rials Melli Bank Coin

سکه ۲۰ ریال بانک ملی ، محمد رضا شاه پهلوی - معروف به دو کله

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Rials Mohammad Reza Shah Pahlavi - Established Melli Bank
سکه 20 ریال محمد رضا شاه پهلوی - تاسیس بانک ملی
King Aryamehr Command - Mohammad Reza Shah face side view - Establishment of Bank Melli Iran was one of the actual basis of Iran's independence - 50th Anniversary of Melli Bank of Iran - Shahrivar 1357mehr
فرمایش شاهنشاه آریامهر - تصویر نیمرخ محمد رضا شاه - تاسیس بانک ملی ایران یکی از پایه های حقیقی استقلال ایران بود - پنجاهمین سالگرد تاسیس بانک ملی ایران - شهریور 1357
20 Rials - Reza Shah face side view - Command of His Majesty Reza Shah the Great - Establishment of Bank Melli Iran has been one of the longstanding ambitions of my nation
20 ریال - تصویر نیمرخ رضا شاه - فرمایش اعلحضرت رضا شاه کبیر - تاسیس بانک ملی ایران یکی از آرزوهای دیرینه ملت من بوده است
1357
1357
Nickel
نیکل
9 Grams
9 گرم
31 mm
31 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1402
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

محصولات دسته: 20 ریال


سکه 20 ریال 1350 - AU - محمد رضا شاه 007225
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 20 ریال 1350 - AU - محمد رضا شاه 008715
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 20 ریال 1350 - AU50 - محمد رضا شاه 042266
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 20 ریال 1350 - AU50 - محمد رضا شاه 045652
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 20 ریال 1350 - AU55 - محمد رضا شاه 028508
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 20 ریال 1350 - AU58 - محمد رضا شاه 011919
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 20 ریال 1350 - AU58 - محمد رضا شاه 011920
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 20 ریال 1350 - AU58 - محمد رضا شاه 019234
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 20 ریال 1350 - AU58 - محمد رضا شاه 019235
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 20 ریال 1350 - AU58 - محمد رضا شاه 023495
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 20 ریال 1350 - AU58 - محمد رضا شاه 025643
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 20 ریال 1350 - AU58 - محمد رضا شاه 025644
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 20 ریال 1350 - AU58 - محمد رضا شاه 025645
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 20 ریال 1350 - AU58 - محمد رضا شاه 028507
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 20 ریال 1350 - EF40 - محمد رضا شاه 036633
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 20 ریال 1350 - EF45 - محمد رضا شاه 032671
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 20 ریال 1350 - EF45 - محمد رضا شاه 036632
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 20 ریال 1350 - MS61 - محمد رضا شاه 009937
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 20 ریال 1350 - MS61 - محمد رضا شاه 028506
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 20 ریال 1350 - MS61 - محمد رضا شاه 042265
اتمام (فعلا موجود نیست)

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.