:: لیست هفتگی :: لیست جدید محصولات کلکسیونی شامل اسکناس ، سکه و مدال یادبود در تاریخ 23 مرداد 1401 به فروشگاه اضافه شد. جهت مشاهده یا خرید اینجا ضربه بزنید

20 ریال

سکه 20 ریال محمد رضا شاه پهلوی

 • سکه 20 ریال مبلغ با حروف
 • سکه 20 ریال مبلغ با عدد
 • سکه 20 ریال پنجاهمین سال
 • سکه 20 ریال بازی های آسیایی
 • سکه 20 ریال یادبود فائو (کسی که گندم میکارد)
 • سکه 20 ریال یادبود فائو (روستایی حماسه آفرین)
 • سکه 20 ریال تاسیس بانک ملی

 

کتاب


1) 20 ریال مبلغ با حروف 

سکه 20 ریال مبلغ با حروف محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 20 Rials Coin

سکه 20 ریال مبلغ با حروف محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Rials Mohammad Reza Shah Pahlavi - Amount by letters
سکه 20 ریال محمد رضا شاه پهلوی - مبلغ با حروف
Mohammad Reza Shah face side view - Mohammad Reza Shah Pahlavi Aryamehr Shahanshah Iran - Date
تصویر نیمرخ محمد رضا شاه - محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران - تاریخ
Twenty Rials - Lion and Sun - Olive and oak leaves - Crown
بیست ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
1350 To 1352
از 1350 تا 1352
Nickel
نیکل
9 Grams
9 گرم
31 mm
31 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 20 ریال 1351
 • نیکل
 • 9
 • 31
 • 5,000
 • 3
 • 20 ریال 1352 (حروفی)
 • نیکل
 • 9
 • 31
 • 50,000
لیست کامل

2) 20 ریال مبلغ با عدد 

سکه 20 ریال مبلغ با عدد محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 20 Rials Coin

سکه 20 ریال مبلغ با عدد محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Rials Mohammad Reza Shah Pahlavi - Amount by numbers
سکه 20 ریال محمد رضا شاه پهلوی - مبلغ با عدد
Mohammad Reza Shah face side view - Mohammad Reza Shah Pahlavi Aryamehr Shahanshah Iran - Date
تصویر نیمرخ محمد رضا شاه - محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران - تاریخ
20 Rials - Lion and Sun - Olive and oak leaves - Crown
20 ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
1352 To 1357 SH and 2536,2537 Persian imperial calendar
از 1352 تا 1357 خورشیدی ، 2536 و 2537 شاهنشاهی
Nickel
نیکل
9 Grams
9 گرم
31 mm
31 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 20 ریال 1352 (عددی) چرخش 45 درجه
 • نیکل
 • 9
 • 31
 • 100,000
 • 3
 • 20 ریال 1353
 • نیکل
 • 9
 • 31
 • 4,000
لیست کامل

3) 20 ریال پنجاهمین سال 

سکه 20 ریال پنجاهمین سال شاهنشاهی محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 20 Rials 50th of Pahlavi Coin

سکه 20 ریال پنجاهمین سال محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Rials Mohammad Reza Shah Pahlavi - 50th Years
سکه 20 ریال محمد رضا شاه پهلوی - پنجاهمین سال
50th Anniversary of Pahlavi rule - Mohammad Reza Shah Side view - Date
پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی - تصویر نیمرخ محمد رضا شاه - تاریخ
20 Rials - Lion and Sun - Olive and oak leaves - Crown
20 ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
2535 Persian imperial calendar
2535 شاهنشاهی
Nickel
نیکل
9 Grams
9 گرم
31 mm
31 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 20 ریال 2535 پنجاهمین سال (چرخش 45 درجه)
 • نیکل
 • 9
 • 31
 • 50,000

4) 20 ریال بازی های آسیایی 

سکه 20 ریال بازی های آسیایی تهران محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 20 Rials Tehran Asian Games Coin

سکه 20 ریال بازیهای آسیایی محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Rials Mohammad Reza Shah Pahlavi - Asian games
سکه 20 ریال محمد رضا شاه پهلوی - بازی های آسیایی
Mohammad Reza Shah Pahlavi Aryamehr Shahanshah Iran - Mohammad Reza Shah face side view
محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران - تصویر نیمرخ محمد رضا شاه
20 Rials - Asian games - The 7th Tehran Asian Games - Date
20 ریال - نشان بازی های آسیایی - هفتمین دوره بازی های آسیایی تهران - تاریخ
1353
1353
Nickel
نیکل
9 Grams
9 گرم
31 mm
31 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

5) 20 ریال یادبود فائو (کسی که گندم میکارد) 

سکه 20 ریال فائو محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 20 Rials FAO Coin

سکه 20 ریال F.A.O گندم کار ، محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Rials Mohammad Reza Shah Pahlavi - F.A.O - Type one
سکه 20 ریال محمد رضا شاه پهلوی - یادبود فائو - تیپ یک
Mohammad Reza Shah face side view - Mohammad Reza Shah Pahlavi Aryamehr Shahanshah Iran
تصویر نیمرخ محمد رضا شاه - محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران
20 Rials - Lion and Sun - A phrase in Persian (Who plants wheat scatters honesty) - Wheats - Crown - Date
20 ریال - شیر و خورشید - کسی که گندم میکارد راستی میافشاند- خوشه گندم - تاج - تاریخ
2535,2536 Persian imperial calendar
2535 و 2536 شاهنشاهی
Nickel
نیکل
9 Grams
9 گرم
31 mm
31 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 20 ریال 2536 فائو
 • نیکل
 • 9
 • 31
 • 25,000

6) 20 ریال یادبود فائو (روستایی) 

سکه 20 ریال فائو روستایی محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 20 Rials FAO Coin

سکه 20 ریال F.A.O روستایی ، محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Rials Mohammad Reza Shah Pahlavi - F.A.O - Type Two
سکه 20 ریال محمد رضا شاه پهلوی - یادبود فائو - تیپ دو
Mohammad Reza Shah face side view - Mohammad Reza Shah Pahlavi Aryamehr Shahanshah Iran
تصویر نیمرخ محمد رضا شاه - محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران
20 Rials - Lion and Sun - A phrase in Persian (The villager is the epic constructor of Nature) - Wheats - Crown - Date
20 ریال - شیر و خورشید - روستایی حماسه آفرین طبیعت است - خوشه گندم - تاج - تاریخ
1357
1357
Nickel
نیکل
9 Grams
9 گرم
31 mm
31 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

7) 20 ریال تاسیس بانک ملی (دو کله) 

سکه 20 ریال بانک ملی محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 20 Rials Melli Bank Coin

سکه ۲۰ ریال بانک ملی ، محمد رضا شاه پهلوی - معروف به دو کله

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Rials Mohammad Reza Shah Pahlavi - Established Melli Bank
سکه 20 ریال محمد رضا شاه پهلوی - تاسیس بانک ملی
King Aryamehr Command - Mohammad Reza Shah face side view - Establishment of Bank Melli Iran was one of the actual basis of Iran's independence - 50th Anniversary of Melli Bank of Iran - Shahrivar 1357mehr
فرمایش شاهنشاه آریامهر - تصویر نیمرخ محمد رضا شاه - تاسیس بانک ملی ایران یکی از پایه های حقیقی استقلال ایران بود - پنجاهمین سالگرد تاسیس بانک ملی ایران - شهریور 1357
20 Rials - Reza Shah face side view - Command of His Majesty Reza Shah the Great - Establishment of Bank Melli Iran has been one of the longstanding ambitions of my nation
20 ریال - تصویر نیمرخ رضا شاه - فرمایش اعلحضرت رضا شاه کبیر - تاسیس بانک ملی ایران یکی از آرزوهای دیرینه ملت من بوده است
1357
1357
Nickel
نیکل
9 Grams
9 گرم
31 mm
31 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

کالاهای فروشگاه


اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.