50 دینار

سکه 50 دینار رضا شاه پهلوی

  • سکه 50 دینار نیکل
  • سکه 50 دینار برنز

 

50 دینار نیکل

50 دینار برنز