ایالات متحده مکزیک

زیرگروه ایالات متحده مکزیک


محصولات دسته: ایالات متحده مکزیک


سکه 1 پزو 1924 ایالات متحده - AU50 - مکزیک 033895
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 پزو 1970 ایالات متحده - EF40 - مکزیک 033897
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 پزو 1971 ایالات متحده - EF45 - مکزیک 033898
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 پزو 1975 ایالات متحده - EF45 - مکزیک 033899
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 سنتاوو 1978 ایالات متحده - MS63 - مکزیک 033887
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 پزو 1956 ایالات متحده - AU58 - مکزیک 033901
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 پزو 1956 ایالات متحده - MS61 - مکزیک 033902
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 پزو 1977 ایالات متحده - AU58 - مکزیک 033903
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 100 پزو 1984 ایالات متحده - AU58 - مکزیک 033904
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 20 سنتاوو 1977 ایالات متحده - MS61 - مکزیک 033888
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5 سنتاوو 1969 ایالات متحده - MS61 - مکزیک 033875
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5 سنتاوو 1970 ایالات متحده - MS61 - مکزیک 033882
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5 سنتاوو 1971 ایالات متحده - AU58 - مکزیک 033884
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5 سنتاوو 1972 ایالات متحده - MS61 - مکزیک 033885
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5 سنتاوو 1973 ایالات متحده - AU50 - مکزیک 033886
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5 پزو 1976 ایالات متحده - EF40 - مکزیک 033900
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 50 سنتاوو 1969 ایالات متحده - MS61 - مکزیک 033891
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 50 سنتاوو 1970 ایالات متحده - AU58 - مکزیک 033892
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 50 سنتاوو 1971 ایالات متحده - EF45 - مکزیک 033893
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 50 سنتاوو 1975 ایالات متحده - MS63 - مکزیک 033894
اتمام (فعلا موجود نیست)

ایالات متحده مکزیک ، لیست قیمت و کاتالوگ سکه های ایالات متحده مکزیک به تفکیک دوره و مبلغ اسمی