:: پیک اختصاصی ویژه شهر تهران :: اول ببینید و سپس پرداخت کنید!

:: لیست جدید ۵ اسفند :: اینجا ضربه بزنید

:: مزایده شماره ۸۳ :: اینجا ضربه بزنید

کوارتر دلار

معرفی و مشخصات سکه کوارتر دلار (Quarter Dollar) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

سکه کوارتر دلار کشور آمریکا معادل 0.25 (یک چهارم) دلار و یا 25 سنت می باشد. این سکه در 20 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) کوارتر دلار نیم تنه - عقاب کوچک 

سکه کوارتر دلار نیم تنه - عقاب کوچک - Draped Bust Quarter Dollar - Small eagle

توضیحات

این سکه توسط Robert Scot طراحی شده است.

ویژگی ها

Draped Bust Quarter Dollar - Small eagle
سکه کوارتر دلار نیم تنه - عقاب کوچک
Liberty - 16 stars - Liberty woman face side view - Date
عبارت لیبرتی - 16 ستاره - نیمرخ زن آزادیخواه - تاریخ
United States of America - Olive Wreath - eagle
عبارت ایالات متحده آمریکا - تاج زیتون - عقاب
1796
1796
Silver 892
نقره با عیار 892
6.74 Grams
6.74 گرم
27.5 mm
27.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

2) کوارتر دلار نیم تنه - عقاب نشان 

سکه کوارتر دلار نیم تنه - عقاب نشان - Draped Bust Quarter Dollar - Heraldic eagle

توضیحات

این سکه توسط Robert Scot طراحی شده است.

ویژگی ها

Draped Bust Quarter Dollar - Heraldic eagle
سکه کوارتر دلار نیم تنه - عقاب نشان
Liberty - 13 stars - Liberty woman face side view - Date
عبارت لیبرتی - 13 ستاره - نیمرخ زن آزادیخواه - تاریخ
United States of America - Heraldic eagle - 25 C.
عبارت ایالات متحده آمریکا - نشان عقاب - مخفف 25 سنت
1804 To 1807
از 1804 تا 1807
Silver 892
نقره با عیار 892
6.74 Grams
6.74 گرم
27.5 mm
27.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • کوارتر دلار 1805
 • نقره
 • 6.74
 • 27.5
 • 3
 • کوارتر دلار 1806
 • نقره
 • 6.74
 • 27.5
لیست کامل

3) کوارتر دلار نماد آزادی با کلاه - با نوشته لاتین 

سکه کوارتر نماد آزادی با کلاه - با نوشته لاتین

توضیحات

این سکه توسط John Reich طراحی شده است.

ویژگی ها

Liberty Cap Quarter
سکه کوارتر نماد آزادی با کلاه
13 stars - Liberty Cap - Date
13 ستاره - نیمرخ زن آزادیخواه به همراه کلاه - تاریخ
United States of America - e Pluribus Unum - Eagle -Shield - 3 arrows - 25 C.
عبارت ایالات متحده آمریکا - عبارتی به زبان لاتین - عقاب - سپر - 3 عدد تیر پیکاندار - مخفف 25 سنت
1815 To 1828
از 1815 تا 1828
Silver 892
نقره با عیار 892
6.74 Grams
6.74 گرم
27 mm
27 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • کوارتر 1818
 • نقره
 • 6.74
 • 27
 • 3
 • کوارتر 1818/15 سورشارژ تاریخ
 • نقره
 • 6.74
 • 27
لیست کامل

4) کوارتر دلار نماد آزادی با کلاه - بدون نوشته لاتین 

سکه کوارتر دلار نماد آزادی با کلاه - بدون نوشته لاتین - Liberty Cap Quarter Dollar - e Pluribus unum removed

توضیحات

این سکه توسط William Kneass طراحی شده است.

ویژگی ها

Liberty Cap Quarter Dollar - e Pluribus unum removed
سکه کوارتر دلار نماد آزادی با کلاه - بدون نوشته لاتین
13 stars - Liberty Cap - Date
13 ستاره - نیمرخ زن آزادیخواه به همراه کلاه - تاریخ
United States of America - Eagle -Shield - 3 arrows - 25 C.
عبارت ایالات متحده آمریکا - عقاب - سپر - 3 عدد تیر پیکاندار - مخفف 25 سنت
1831 To 1838
از 1831 تا 1838
Silver 892
نقره با عیار 892
6.74 Grams
6.74 گرم
24.3 mm
24.3 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • کوارتر دلار 1831 ، حروف بزرگ
 • نقره
 • 6.74
 • 24.3
 • 3
 • کوارتر دلار 1832
 • نقره
 • 6.74
 • 24.3
لیست کامل

5) کوارتر دلار نماد آزادی نشسته - ضرب صاف 

سکه کوارتر دلار با نماد آزادی نشسته - ضرب صاف - Seated Liberty Quarter Dollar - No Drapery

توضیحات

این سکه توسط Christian Gobrecht طراحی شده است.

ویژگی ها

Seated Liberty Quarter Dollar - No Drapery
سکه کوارتر دلار با نماد آزادی نشسته - ضرب صاف
13 stars - Seated Liberty - Date
13 ستاره - زن آزادیخواه نشسته - تاریخ
United States of America - Eagle - Shield - Olive Branch - 3 Arrows - Quar.Dol.
عبارت ایالات متحده آمریکا - عقاب - سپر - شاخه زیتون - 3 عدد تیر پیکاندار - مخفف کوارتر دلار
1838 To 1840
از 1838 تا 1840
Silver 900
نقره با عیار 900
6.68 Grams
6.68 گرم
24.3 mm
24.3 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • کوارتر دلار 1839
 • نقره
 • 6.68
 • 24.3
 • 3
 • کوارتر دلار 1840 ، O
 • نقره
 • 6.68
 • 24.3
لیست کامل

6) کوارتر دلار نماد آزادی نشسته - ضرب برجسته 

سکه کوارتر با نماد آزادی نشسته - ضرب برجسته

توضیحات

این سکه توسط Christian Gobrecht طراحی شده است.

ویژگی ها

Seated Liberty Quarter Dollar with Drapery
سکه کوارتر دلار با نماد آزادی نشسته - ضرب برجسته
13 stars - Seated Liberty - Date
13 ستاره - زن آزادیخواه نشسته - تاریخ
United States of America - Eagle - Shield - Olive Branch - 3 Arrows - Quar.Dol.
عبارت ایالات متحده آمریکا - عقاب - سپر - شاخه زیتون - 3 عدد تیر پیکاندار - مخفف کوارتر دلار
1840 To 1853
از 1840 تا 1853
Silver 900
نقره با عیار 900
6.68 Grams
6.68 گرم
24.3 mm
24.3 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • کوارتر دلار 1840 ، O
 • نقره
 • 6.68
 • 24.3
 • 3
 • کوارتر دلار 1841
 • نقره
 • 6.68
 • 24.3
لیست کامل

7) کوارتر دلار نماد آزادی نشسته - فلش کنار تاریخ و پرتو 

سکه کوارتر دلار با نماد آزادی نشسته - فلش کنار تاریخ و پرتو - Seated Liberty Quarter Dollar - With Arrows and Rays

توضیحات

این سکه توسط Christian Gobrecht طراحی شده است.

ویژگی ها

Seated Liberty Quarter Dollar - With Arrows and Rays
سکه کوارتر دلار با نماد آزادی نشسته - فلش کنار تاریخ و پرتو
13 stars - Seated Liberty - Date - 2 Arrows
13 ستاره - زن آزادیخواه نشسته - تاریخ - 2 فلش
United States of America - Rays around Eagle - Shield - Olive Branch - 3 Arrows - Quar.Dol.
عبارت ایالات متحده آمریکا - پرتوهای نور گرداگرد عقاب - سپر - شاخه زیتون - 3 عدد تیر پیکاندار - مخفف کوارتر دلار
1853
1853
Silver 900
نقره با عیار 900
6.22 Grams
6.22 گرم
24.3 mm
24.3 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • کوارتر دلار 1853/4 سورشارژ تاریخ
 • نقره
 • 6.22
 • 24.3
 • 3
 • کوارتر دلار 1535 ، O
 • نقره
 • 6.22
 • 24.3
لیست کامل

8) کوارتر دلار نماد آزادی نشسته - فلش کنار تاریخ بدون پرتو 

سکه کوارتر با نماد آزادی نشسته - فلش کنار تاریخ بدون پرتو

توضیحات

این سکه توسط Christian Gobrecht طراحی شده است.

ویژگی ها

Seated Liberty Quarter - Arrows at date Without Rays
سکه کوارتر با نماد آزادی نشسته - فلش کنار تاریخ بدون پرتو
13 stars - Seated Liberty - Date - 2 Arrows
13 ستاره - زن آزادیخواه نشسته - تاریخ - 2 فلش
United States of America - Eagle - Shield - Olive Branch - 3 Arrows - Quar.Dol.
عبارت ایالات متحده آمریکا - عقاب - سپر - شاخه زیتون - 3 عدد تیر پیکاندار - مخفف کوارتر دلار
1854 To 1855
از 1854 تا 1855
Silver 900
نقره با عیار 900
6.68 Grams
6.68 گرم
24.3 mm
24.3 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • کوارتر 1854 ، O
 • نقره
 • 6.68
 • 24.3
 • 3
 • کوارتر 1854 ، O ضخیم
 • نقره
 • 6.68
 • 24.3
لیست کامل

9) کوارتر دلار نماد آزادی نشسته - بدون فلش و بدون پرتو 

سکه کوارتر با نماد آزادی نشسته - بدون فلش و بدون پرتو - Seated Liberty Quarter Dollar - Without Rays and Arrows

توضیحات

این سکه توسط Christian Gobrecht طراحی شده است.

ویژگی ها

Seated Liberty Quarter Dollar - Without Rays and Arrows
سکه کوارتر دلار با نماد آزادی نشسته - بدون فلش و بدون پرتو
13 stars - Seated Liberty - Date
13 ستاره - زن آزادیخواه نشسته - تاریخ
United States of America - Eagle - Shield - Olive Branch - 3 Arrows - Quar.Dol.
عبارت ایالات متحده آمریکا - عقاب - سپر - شاخه زیتون - 3 عدد تیر پیکاندار - مخفف کوارتر دلار
1856 To 1866
از 1856 تا 1866
Silver 900
نقره با عیار 900
6.22 Grams
6.22 گرم
24.3 mm
24.3 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • کوارتر دلار 1856 ، O
 • نقره
 • 6.22
 • 24.3
 • 3
 • کوارتر دلار 1856 ، S
 • نقره
 • 6.22
 • 24.3
لیست کامل

10) کوارتر دلار نماد آزادی نشسته - تراست 

سکه کوارتر دلار با نماد آزادی نشسته - تراست - Seated Liberty Quarter Dollar - In God We Trust

توضیحات

این سکه توسط Christian Gobrecht طراحی شده است.

ویژگی ها

Seated Liberty Quarter Dollar - In God We Trust
سکه کوارتر دلار با نماد آزادی نشسته - تراست
13 stars - Seated Liberty - Date
13 ستاره - زن آزادیخواه نشسته - تاریخ
United States of America - In God We Trust - Eagle - Shield - Olive Branch - 3 Arrows - Quar.Dol.
عبارت ایالات متحده آمریکا - به خدایی که ایمان داریم - عقاب - سپر - شاخه زیتون - 3 عدد تیر پیکاندار - مخفف کوارتر دلار
1866 To 1891
از 1866 تا 1891
Silver 900
نقره با عیار 900
6.22 Grams
6.22 گرم
24.3 mm
24.3 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • کوارتر دلار 1866 ، S
 • نقره
 • 6.22
 • 24.3
 • 3
 • کوارتر دلار 1867
 • نقره
 • 6.22
 • 24.3
لیست کامل

11) کوارتر دلار نماد آزادی نشسته - تراست و فلش کنار تاریخ 

سکه کوارتر دلار با نماد آزادی نشسته - تراست و فلش کنار تاریخ - Seated Liberty Quarter Dollar - In God We Trust and Arrows at date

توضیحات

این سکه توسط Christian Gobrecht طراحی شده است.

ویژگی ها

Seated Liberty Quarter Dollar - In God We Trust and Arrows at date
سکه کوارتر دلار با نماد آزادی نشسته - تراست و فلش کنار تاریخ
13 stars - Seated Liberty - Date - 2 Arrows
13 ستاره - زن آزادیخواه نشسته - تاریخ - 2 فلش
United States of America - In God We Trust - Eagle - Shield - Olive Branch - 3 Arrows - Quar.Dol.
عبارت ایالات متحده آمریکا - به خدایی که ایمان داریم - عقاب - سپر - شاخه زیتون - 3 عدد تیر پیکاندار - مخفف کوارتر دلار
1873 To 1874
از 1873 تا 1874
Silver 900
نقره با عیار 900
6.25 Grams
6.25 گرم
24.3 mm
24.3 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • کوارتر دلار 1873 ، CC
 • نقره
 • 6.25
 • 24.3
 • 3
 • کوارتر دلار 1873 ، S
 • نقره
 • 6.25
 • 24.3
لیست کامل

12) کوارتر دلار باربر (طراح سکه) 

سکه کوارتر دلار باربر - Barber Quarter Dollar

توضیحات

این سکه توسط Charles E. Barber طراحی شده است.

ویژگی ها

Barber Quarter Dollar
سکه کوارتر دلار باربر
13 Stars - In God We Trust - Liberty woman face side view - Date
13 ستاره - عبارت به خدایی که ایمان داریم - نیمرخ زن آزادیخواه - تاریخ
United States of America - Heraldic Eagle - Quarter Dollar
عبارت ایالات متحده آمریکا - نشان عقاب - عبارت کوارتر دلار
1892 To 1916
از 1892 تا 1916
Silver 900
نقره با عیار 900
6.25 Grams
6.25 گرم
24.3 mm
24.3 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • کوارتر دلار 1892 ، O
 • نقره
 • 6.25
 • 24.3
 • 3
 • کوارتر دلار 1892 ، S
 • نقره
 • 6.25
 • 24.3
لیست کامل

13) کوارتر دلار نماد آزادی ایستاده - نوع یک 

سکه کوارتر دلار نماد آزادی ایستاده - نوع یک - Standing Liberty Quarter Dollar - Type 1

توضیحات

این سکه توسط Hermon A. MacNeil طراحی شده است.

ویژگی ها

Standing Liberty Quarter Dollar - Type 1
سکه کوارتر دلار نماد آزادی ایستاده - نوع یک
Liberty - Standing Liberty - In God We Trust - Date
عبارت لیبرتی - نماد آزادی ایستاده - عبارت به خدایی که ایمان داریم - تاریخ
United States of America - e Pluribus unum - Flying Eagle - Quarter Dollar
عبارت ایالات متحده آمریکا - عبارتی به زبان لاتین - پرواز عقاب - عبارت کوارتر دلار
1916 To 1917
از 1916 تا 1917
Silver 900
نقره با عیار 900
6.25 Grams
6.25 گرم
24.3 mm
24.3 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • کوارتر دلار 1917
 • نقره
 • 6.25
 • 24.3
 • 3
 • کوارتر دلار 1917 ، D
 • نقره
 • 6.25
 • 24.3
لیست کامل

14) کوارتر دلار نماد آزادی ایستاده - نوع دو 

سکه کوارتر نماد آزادی ایستاده - نوع دو - Standing Liberty Quarter Dollar - Type 2

توضیحات

این سکه توسط Hermon A. MacNeil طراحی شده است.

ویژگی ها

Standing Liberty Quarter Dollar - Type 2
سکه کوارتر دلار نماد آزادی ایستاده - نوع دو
Liberty - Standing Liberty - 13 Stars - In God We Trust - Date
عبارت لیبرتی - نماد آزادی ایستاده - عبارت به خدایی که ایمان داریم - 13 ستاره - تاریخ
United States of America - e Pluribus unum - Flying Eagle - Quarter Dollar
عبارت ایالات متحده آمریکا - عبارتی به زبان لاتین - پرواز عقاب - عبارت کوارتر دلار
1917 To 1930
از 1917 تا 1930
Silver 900
نقره با عیار 900
6.25 Grams
6.25 گرم
24.3 mm
24.3 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • کوارتر دلار 1917 ، D
 • نقره
 • 6.25
 • 24.3
 • 3
 • کوارتر دلار 1917 ، S
 • نقره
 • 6.25
 • 24.3
لیست کامل

15) کوارتر دلار واشنگتن 

سکه کوارتر دلار واشنگتن - Washington Quarter Dollar

توضیحات

این سکه توسط John Flanagan طراحی شده است.

ویژگی ها

Washington Quarter Dollar
سکه کوارتر دلار واشنگتن
Liberty - Washington's side view - In God We Trust - Date
عبارت لیبرتی - نیمرخ واشنگتن - عبارت به خدایی که ایمان داریم - تاریخ
United States of America - e Pluribus unum - Eagle - Olive Branch - Quarter Dollar
عبارت ایالات متحده آمریکا - عبارتی به زبان لاتین - عقاب - شاخه زیتون - عبارت کوارتر دلار
1932 To 1971
از 1932 تا 1971
Silver 900
نقره با عیار 900
6.25 Grams
6.25 گرم
24.3 mm
24.3 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • کوارتر دلار 1932 ، D
 • نقره
 • 6.25
 • 24.3
 • 3
 • کوارتر دلار 1932 ، S
 • نقره
 • 6.25
 • 24.3
لیست کامل

16) کوارتر دلار جشن دویست سالگی واشنگتن 

سکه کوارتر دلار جشن دویست سالگی واشنگتن - Washington Bicentennial Quarter Dollar

توضیحات

این سکه توسط Jack L. Ahr طراحی شده است.

ویژگی ها

Washington Bicentennial Quarter Dollar
سکه کوارتر دلار جشن دویست سالگی واشنگتن
Liberty - Washington's side view - In God We Trust - Date
عبارت لیبرتی - نیمرخ واشنگتن - عبارت به خدایی که ایمان داریم - تاریخ
United States of America -13 Stars - Torch - e Pluribus unum - Drummer - Quarter Dollar
عبارت ایالات متحده آمریکا - 13 ستاره - مشعل - عبارتی به زبان لاتین - درامر - عبارت کوارتر دلار
1976 To 1998
از 1976 تا 1998
Copper-Nickel Clad Cooper
مس با روکشی از آلیاژ نیکل-مس
5.67 Grams
5.67 گرم
24.3 mm
24.3 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • کوارتر دلار 1976 ، D
 • مس با روکشی از آلیاژ نیکل-مس
 • 5.67
 • 24.3
 • 3
 • کوارتر دلار 1976 ، S
 • مس با روکشی از آلیاژ نیکل-مس
 • 5.67
 • 24.3
لیست کامل

17) کوارتر دلار ایالتی 

کوارتر پنجاه ایالت - کالیفرنیا - Presidential Quarter Dollar Coins

کوارتر پنجاه ایالت - کنکتیکت کوارتر پنجاه ایالت - دلاویر کوارتر پنجاه ایالت - جورجیا کوارتر پنجاه ایالت - نیوجرسی کوارتر پنجاه ایالت - پنسیلوانیا

کوارتر پنجاه ایالت - مریلند کوارتر پنجاه ایالت - ماساچوست کوارتر پنجاه ایالت - نیو همشایر کوارتر پنجاه ایالت - کارولینای جنوبی کوارتر پنجاه ایالت - ویرجینیا

کوارتر پنجاه ایالت - نیویورک کوارتر پنجاه ایالت - کارولینای شمالی کوارتر پنجاه ایالت - رود آیلند کوارتر پنجاه ایالت - ورمونت کوارتر پنجاه ایالت - کنتاکی

کوارتر پنجاه ایالت - تنسی کوارتر پنجاه ایالت - اوهایو کوارتر پنجاه ایالت - لوئیزیانا کوارتر پنجاه ایالت - ایندیانا کوارتر پنجاه ایالت - میسیسیپی

کوارتر پنجاه ایالت - ایلینوی آلاباما کوارتر پنجاه ایالت - مِین کوارتر پنجاه ایالت - میسوری کوارتر پنجاه ایالت - آرکانزاس

کوارتر پنجاه ایالت - میشیگان کوارتر پنجاه ایالت - فلوریدا کوارتر پنجاه ایالت - تگزاس کوارتر پنجاه ایالت - آیووا کوارتر پنجاه ایالت- ویسکانسین

کوارتر پنجاه ایالت - کالیفرنیا کوارتر پنجاه ایالت - مینسوتا کوارتر پنجاه ایالت - اورگن کوارتر پنجاه ایالت - کانزاس کوارتر پنجاه ایالت - ویرجینیای غربی

کوارتر پنجاه ایالت - نوادا کوارتر پنجاه ایالت - نبراسکا کوارتر پنجاه ایالت - کلرادو کوارتر پنجاه ایالت - داکوتای شمالی داکوتای جنوبی

کوارتر پنجاه ایالت - مونتانا کوارتر پنجاه ایالت - واشنگتن کوارتر پنجاه ایالت - آیداهو کوارتر پنجاه ایالت - وایومینگ کوارتر پنجاه ایالت - یوتا

کوارتر پنجاه ایالت - اوکلاهما کوارتر پنجاه ایالت - نیو مکزیکو کوارتر پنجاه ایالت - آریزونا کوارتر پنجاه ایالت - آلاسکا کوارتر پنجاه ایالت - هاوایی

توضیحات

از سال 1999 دولت آمریکا تصمیم گرفت تا نماد 50 ایالت خود را به رسم یادبود بر روی سکه های کوارتر ضرب نماید. ضرب این سکه های پنجاه گانه تا سال 2008 به طول انجامید.

این سکه ها به مناسبت یادبود 50 ایالت آمریکا به ضرب رسیده است. طراحی روی همه سکه ها یکسان بوده و پشت سکه ها منقوش به نمادی از هر ایالت می باشند.

ویژگی ها

50 States Quarter Dollar Coins
کوارتر دلار پنجاه ایالت
United States of America - Liberty - Washington's side view - In God We Trust - Quarter Dollar
عبارت ایالات متحده آمریکا - عبارت لیبرتی - نیمرخ واشنگتن - عبارت به خدایی که ایمان داریم - عبارت کوارتر دلار
State's name - the date of its admission into Union - State Symbol - Coin age Date - e Pluribus unum
نام ایالت - تاریخ پذیرش ایالت در اتحادیه - نماد ایالت - تاریخ ضرب سکه - عبارتی به زبان لاتین
1999 To 2008
از 1999 تا 2008
Copper-Nickel Clad Cooper
مس با روکشی از آلیاژ نیکل-مس
5.67 Grams
5.67 گرم
24.3 mm
24.3 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • کوارتر دلار ایالت کنکتیکت 1999 ، D
 • مس روکش نیکل
 • 5.67
 • 24.3
 • 3
 • کوارتر دلار ایالت کنکتیکت 1999 ، S
 • مس روکش نیکل
 • 5.67
 • 24.3
لیست کامل

کالاهای فروشگاه


سکه کوارتر دلار 1900 باربر - VF25 - آمریکا 025411
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه کوارتر دلار 1925 - VF20 - آمریکا 007603
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه کوارتر دلار 1934 واشنگتن - VF20 - آمریکا 007605
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه کوارتر دلار 1935D واشنگتن - VF20 - آمریکا 007606
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه کوارتر دلار 1935D واشنگتن - VF20 - آمریکا 025413
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه کوارتر دلار 1936 واشنگتن - VF25 - آمریکا 007607
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه کوارتر دلار 1936S واشنگتن - VF30 - آمریکا 007608
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه کوارتر دلار 1939 واشنگتن - VF20 - آمریکا 007609
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه کوارتر دلار 1941 واشنگتن - AU50 - آمریکا 007610
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه کوارتر دلار 1941 واشنگتن - VF20 - آمریکا 007612
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه کوارتر دلار 1941 واشنگتن - VF35 - آمریکا 007611
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه کوارتر دلار 1942 واشنگتن - VF25 - آمریکا 025414
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه کوارتر دلار 1942 واشنگتن - VF30 - آمریکا 007614
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه کوارتر دلار 1942 واشنگتن - VF35 - آمریکا 007613
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه کوارتر دلار 1943 واشنگتن - VF25 - آمریکا 007616
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه کوارتر دلار 1943 واشنگتن - VF30 - آمریکا 025415
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه کوارتر دلار 1943 واشنگتن - VF35 - آمریکا 007615
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه کوارتر دلار 1943 واشنگتن - VF35 - آمریکا 032320
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه کوارتر دلار 1944 واشنگتن - VF25 - آمریکا 007617
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه کوارتر دلار 1944 واشنگتن - VF30 - آمریکا 025416
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه کوارتر دلار 1945 واشنگتن - VF25 - آمریکا 007619
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه کوارتر دلار 1945 واشنگتن - VF25 - آمریکا 025417
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه کوارتر دلار 1945 واشنگتن - VF30 - آمریکا 007618
اتمام (فعلا موجود نیست)

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.