:: لیست جدید ۱۳ اسفند :: اینجا ضربه بزنید

:: مزایده شماره ۸۴ :: اینجا ضربه بزنید

1 روپیه

معرفی و مشخصات سکه 1 روپیه عبدالرحمن خان (One Rupee) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک روپیه افغانستان برابر با یک دهم طلا، سه عباسی، شش سنار، دوازده شاهی، شصت پیسه و ششصد دینار می باشد. این سکه در 6 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 1 روپیه - کابل 

سکه 1 روپیه عبدالرحمن خان - کابل

توضیحات

این سکه دارای چهار تیپ می باشد. تیپ اول بدون تاریخ، در تیپ دوم تاریخ به شکل دو تکه دو طرف طغرا، در تیپ سوم تاریخ زیر طغرا و در تیپ چهارم تاریخ سمت راست طغرا قرار گرفته است.

ویژگی ها

1 Rupee Abdur rahman khan - Kabul
سکه 1 روپیه عبدالرحمن خان - کابل
Kabul - Tughra of Emir abdur rahman zia ul millat wa uddin - AH date - Wheat wreath
کابل - امیرعبدالرحمن ضیا الملت و الدین به خط طغرا - تاریخ قمری - تاج گندم
Coat of arms of afghanistan - One Rupee - Wheat wreath
نشان ملی افغانستان - یک روپیه - تاج گندم
1314 To 1317
از 1314 تا 1317
Silver 500
نقره با عیار 500
9.20 Grams
9.20 گرم
Different diameter
قطرهای متفاوت
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 روپیه 1315 ، تیپ اول
 • نقره
 • 9.20
 • 24.30
 • 3
 • 1 روپیه 1315 ، تیپ دوم
 • نقره
 • 9.20
 • 24.30
لیست کامل

2) 1 روپیه - دو مثقال 

سکه 1 روپیه عبدالرحمن خان - دو مثقال

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Rupee Abdur rahman khan - Two mesqhals
سکه 1 روپیه عبدالرحمن خان - دو مثقال
One star - Tughra of Emir abdur rahman zia ul millat wa uddin - Wheat wreath
ستاره - امیرعبدالرحمن ضیا الملت و الدین به خط طغرا - تاج گندم
Two mesqhals - Coat of arms of afghanistan - One rupee kabuli - AH date - Wheat wreath
دو مثقال - نشان ملی افغانستان - یک روپیه کابلی - تاریخ قمری - تاج گندم
1314
1314
Silver 900
نقره با عیار 900
9.20 Grams
9.20 گرم
24 mm
24 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

3) 1 روپیه - نقش ریز 

سکه 1 روپیه عبدالرحمن خان - نقش ریز

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Rupee Abdur rahman khan - Small design
سکه 1 روپیه عبدالرحمن خان - نقش ریز
One star - Tughra of Emir abdur rahman - AH date - Wheat wreath
یک ستاره - امیرعبدالرحمن به خط طغرا - تاریخ قمری - تاج گندم
Kabul - Coat of arms of afghanistan - One rupee - Wheat wreath
کابل - نشان ملی افغانستان - یک روپیه - تاج گندم
1312 and 1313
1312 و 1313
Silver 900
نقره با عیار 900
9.20 Grams
9.20 گرم
23 mm
23 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 روپیه 1313
 • نقره
 • 9.20
 • 23

4) 1 روپیه - نقش متوسط 

سکه 1 روپیه عبدالرحمن خان - نقش متوسط

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Rupee Abdur rahman khan - Medium design
سکه 1 روپیه عبدالرحمن خان - نقش متوسط
Tughra of Emir abdur rahman - zia ul millat wa uddin - Wheat wreath
امیرعبدالرحمن به خط طغرا - ضیاء الملت والدین - تاج گندم
Star - Coat of arms of afghanistan - AH date - One rupee kabul document - Wheat wreath
ستاره - نشان ملی افغانستان - تاریخ قمری - سند یک روپیه کابل - تاج گندم
1313
1313
Silver 900
نقره با عیار 900
9.20 Grams
9.20 گرم
24 mm
24 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

5) 1 روپیه - نقش درشت 

سکه 1 روپیه عبدالرحمن خان - نقش درشت

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Rupee Abdur rahman khan - Large design
سکه 1 روپیه عبدالرحمن خان - نقش درشت
Star - Tughra of Emir abdur rahman zia ul millat wa uddin - AH date - Wheat wreath
ستاره - امیرعبدالرحمن ضیاء الملت و الدین به خط طغرا - تاریخ قمری - تاج گندم
Star - Coat of arms of afghanistan - Wheat wreath
ستاره - نشان ملی افغانستان - تاج گندم
1318
1318
Silver 500
نقره با عیار 500
9.20 Grams
9.20 گرم
25 mm
25 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

6) 1 روپیه - یک ستاره 

سکه 1 روپیه عبدالرحمن خان - یک ستاره

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Rupee Abdur rahman khan - One star
سکه 1 روپیه عبدالرحمن خان - یک ستاره
Star - Tughra of Emir abdur rahman - Wheat wreath
ستاره - امیرعبدالرحمن به خط طغرا - تاج گندم
Star - Coat of arms of afghanistan - Kabul - AH date - Wheat wreath
ستاره - نشان ملی افغانستان - کابل - تاریخ قمری - تاج گندم
1308 To 1391
از 1318 تا 1391
Silver 900
نقره با عیار 900
9.20 Grams
9.20 گرم
23 mm
23 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 روپیه 1309
 • نقره
 • 9.20
 • 23
 • 3
 • 1 روپیه 1310
 • نقره
 • 9.20
 • 23
لیست کامل

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.