:: لیست جدید ۸ مهر ::  اینجا ضربه بزنید

:: لیست مزایده شماره ۶۲ :: اینجا ضربه بزنید

1 روپیه

معرفی و مشخصات سکه 1 روپیه حبیب الله خان (One Rupee) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک روپیه افغانستان برابر با یک دهم طلا، سه عباسی، شش سنار، دوازده شاهی، شصت پیسه و ششصد دینار می باشد. این سکه در 7 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 1 روپیه - تیپ یک 

سکه 1 روپیه حبیب الله خان - تیپ یک

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Rupee Habibullah khan - Type one
سکه 1 روپیه حبیب الله خان - تیپ یک
Star - Tughra of emir Habibullah - AH Date - Olive Wreath
ستاره - امیر حبیب الله به خط طغرا - تاریخ قمری - تاج زیتون
Star - Coat of arms of afghanistan - Olive wreath
ستاره - نشان ملی افغانستان - تاج زیتون
1319
1319
Silver 500
نقره با عیار 500
9.20 Grams
9.20 گرم
25 mm
25 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

2) 1 روپیه - تیپ دو 

سکه 1 روپیه حبیب الله خان - تیپ دو

توضیحات

این سکه در دو تیپ موجود می باشد. در تیپ یک کنار نام امیر حبیب الله به خطر طغرا ستاره وجود نداشته اما در تیپ دو یک ستاره به چشم می خورد.

ویژگی ها

1 Rupee Habibullah khan - Type two
سکه 1 روپیه حبیب الله خان - تیپ دو
Afghanistan - Tughra of emir Habibullah - AH Date - Olive Wreath
ستاره - امیر حبیب الله به خط طغرا - تاریخ قمری - تاج زیتون
Star - Coat of arms of afghanistan - Olive wreath
ستاره - نشان ملی افغانستان - تاج زیتون
1319 To 1325
از 1319 تا 1325
Silver 500
نقره با عیار 500
9.20 Grams
9.20 گرم
25 mm
25 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 روپیه 1319 ، تیپ دو
 • نقره
 • 9.20
 • 25
 • 3
 • 1 روپیه 1320 ، تیپ یک
 • نقره
 • 9.20
 • 25
لیست کامل

3) 1 روپیه - تیپ سه 

سکه 1 روپیه حبیب الله خان - تیپ سه

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Rupee Habibullah khan - Type three
سکه 1 روپیه حبیب الله خان - تیپ سه
Afghanistan - Star - Tughra of emir Habibullah - Siraj al milat eldin - AH Date - Olive Wreath
افغانستان - ستاره - امیر حبیب الله به خط طغرا - سراج الملت الدین - تاریخ قمری - تاج زیتون
Star - Coat of arms of afghanistan - Olive wreath
ستاره - نشان ملی افغانستان - تاج زیتون
1320
1320
Silver 500
نقره با عیار 500
9.20 Grams
9.20 گرم
25 mm
25 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

4) 1 روپیه - تیپ چهار 

سکه 1 روپیه حبیب الله خان - تیپ چهار

توضیحات

این سکه در دو تیپ موجود می باشد. در تیپ اول تاریخ زیر لقب امیر و در تیپ دوم درون خط طغرا می باشد.

ویژگی ها

1 Rupee Habibullah khan - Type four
سکه 1 روپیه حبیب الله خان - تیپ چهار
Afghanistan - Star - Tughra of emir Habibullah - Siraj al milat eldin - AH Date - Olive Wreath
افغانستان - ستاره - امیر حبیب الله به خط طغرا - سراج الملت الدین - تاریخ قمری - تاج زیتون
Star - Coat of arms of afghanistan - Olive wreath
ستاره - نشان ملی افغانستان - تاج زیتون
1320
1320
Silver 500
نقره با عیار 500
9.20 Grams
9.20 گرم
25 mm
25 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 روپیه 1321 ، تیپ دو
 • نقره
 • 9.20
 • 25

5) 1 روپیه - تیپ پنج 

سکه 1 روپیه حبیب الله خان - تیپ پنج

توضیحات

این سکه در دو تیپ موجود می باشد. در تیپ در نشان ملی افغانستان دو توپ و دو شمشیر، و در تیپ دوم فقط دو توپ به چشم می خورد.

ویژگی ها

1 Rupee Habibullah khan - Type five
سکه 1 روپیه حبیب الله خان - تیپ پنج
Star - Habibullah siraj al milat eldin - AH Date - Olive and oak wreath
ستاره - امیر حبیب الله سراج الملت الدین - تاریخ قمری - تاج زیتون و بلوط
Star - Coat of arms of afghanistan - Olive and oak wreath
ستاره - نشان ملی افغانستان - تاج زیتون و بلوط
1321 To 1329
از 1321 تا 1329
Silver 500
نقره با عیار 500
9.20 Grams
9.20 گرم
25 mm
25 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 روپیه 1322 ، تیپ یک
 • نقره
 • 9.20
 • 25
 • 3
 • 1 روپیه 1322 ، تیپ دو
 • نقره
 • 9.20
 • 25
لیست کامل

6) 1 روپیه - تیپ شش 

سکه 1 روپیه حبیب الله خان - تیپ شش

توضیحات

این سکه در دو تیپ موجود می باشد. در تیپ اول زیر مسجد، تاریخ دو تکه ضرب شده است. دو عدد سمت چپ و دو عدد سمت راستِ توپ و شمشیر دیده می شود. اما در تیپ دوم سه عدد اول سمت چپ و عدد آخر سمت راست به چشم می خورد.

ویژگی ها

1 Rupee Habibullah khan - Type six
سکه 1 روپیه حبیب الله خان - تیپ شش
Star - Emir habibullah siraj al milat eldin - Olive and oak wreath
ستاره - امیر حبیب الله سراج الملت الدین - تاج زیتون و بلوط
2 Stars - Coat of arms of afghanistan - AH Date - Oak wreath
2 ستاره - نشان ملی افغانستان - تاریخ قمری - تاج بلوط
1328
1328
Silver 500
نقره با عیار 500
9.20 Grams
9.20 گرم
25 mm
25 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 روپیه 1328 ، تیپ دو
 • نقره
 • 9.20
 • 25

7) 1 روپیه - تیپ هفت 

سکه 1 روپیه حبیب الله خان - تیپ هفت

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Rupee Habibullah khan - Type seven
سکه 1 روپیه حبیب الله خان - تیپ هفت
Star - Emir habibullah siraj al milat eldin - AH Date - Olive wreath
ستاره - امیر حبیب الله سراج الملت الدین - تاج زیتون
One rupee - Coat of arms of afghanistan - Olive wreath
یک روپیه - نشان ملی افغانستان - تاج زیتون
1329 To 1337
از 1329 تا 1337
Silver 500
نقره با عیار 500
9.20 Grams
9.20 گرم
25 mm
25 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 روپیه 1330
 • نقره
 • 9.20
 • 25
 • 3
 • 1 روپیه 1331/0 سورشارژ تاریخ
 • نقره
 • 9.20
 • 25
لیست کامل

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.