:: لیست جدید ۸ مهر ::  اینجا ضربه بزنید

:: لیست مزایده شماره ۶۲ :: اینجا ضربه بزنید

5 روپیه

معرفی و مشخصات سکه 5 روپیه جمهوری هند (Five Rupees) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک روپیه معادل صد پایسا می باشد. این سکه در 17 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 5 روپیه - ایندیرا گاندی 

توضیحات

این سکه بدون تاریخ است و به مناسبت سالمرگ ایندیرا گاندی به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

5 Rupees republic india - Indira Gandhi
سکه 5 روپیه جمهوری هند - ایندیرا گاندی
इंदिरा गांधी INDIRA GANDHI - Indira face side view - Birth and Death Date - Mint mark
ایندیرا گاندی (به زبان هندی و انگلیسی) - نیمرخ ایندیرا گاندی - تاریخ تولد و مرگ وی - نشان ضرابخانه
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - 5 रूपये RUPEES
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا - عبارت حقیقت به تنهایی پیروز است - 5 روپیه(به دو زبان هندی و انگلیسی) -
1985
1985
Copper-nickel
مس-نیکل
12.6 Grams
12.6 گرم
31.1 mm
31.1 میلیمتر
Security
طرح امنیتی
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 روپیه 1985 ، پروف ، ضرب بمبئی
 • مس-نیکل
 • 12.6
 • 31.1
 • 3
 • 1 روپیه 1985 ، ضرب حیدر آباد
 • مس-نیکل
 • 12.6
 • 31.1
لیست کامل

2) 5 روپیه - جواهر لعل نهرو 

5 روپیه - جواهر لعل نهرو

توضیحات

این سکه به مناسبت سالگرد تولد صد سالگی جواهر لعل نهرو به ضرب رسیده و دارای دو تیپ است که تفاوت آن ها در کنگره داخلی می باشد.

ویژگی ها

5 Rupees republic india - Jawaharlal Nehru
سکه 5 روپیه جمهوری هند - جواهر لعل نهرو
जवाहरलाल नेहरू - JAWAHARLAL NEHRU - Nehro face side view - Date - Mint mark
عبارت جواهر لعل نهرو به زبان هندی - جواهر لعل نهرو - نیمرخ نهرو - تاریخ - نشان ضرابخانه
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - 5 रूपये RUPEES
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا - عبارت حقیقت به تنهایی پیروز است - 5 روپیه(به دو زبان هندی و انگلیسی)
1989
1989
Copper-nickel
مس-نیکل
12.6 Grams
12.6 گرم
31.1 mm
31.1 میلیمتر
Security
طرح امنیتی
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 روپیه 1989 ، ضرب بمبئی ، کنگره داخلی بلند
 • مس-نیکل
 • 12.6
 • 31.1
 • 3
 • 5 روپیه 1989 ، پروف ، ضرب بمبئی
 • مس-نیکل
 • 12.6
 • 31.1
لیست کامل

3) 5 روپیه - طرح گل 

5 روپیه - طرح گل

توضیحات

این سکه دارای 4 تیپ است. تیپ اول دارای کنگره بیرونی دندانه دار ، تیپ دوم کنگره بیرونی با طرح امنیتی ، تیپ سوم کنگره بیرونی صاف و تیپ چهارم سرستون آشوکا کمی متفاوت تر با بقیه تیپ ها می باشد. تیپ اول به وزن 8.91 گرم و به قطر 23 میلیمتر و سایر تیپ ها به وزن 9 گرم و به قطر 23.10 میلیمتر می باشند.

ویژگی ها

5 Rupees republic india - Flower
سکه 5 روپیه جمهوری هند - طرح گل
रुपये - 5 - RUPEES - 2 Flower branches - Date - Mint mark
روپیه (به زبان هندی) - 5 - روپیه - 2 شاخه گل - تاریخ - نشان ضرابخانه
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا - عبارت حقیقت به تنهایی پیروز است
1992 To 2003
از 1992 تا 2003
Copper-nickel
مس-نیکل
9 Grams
9 گرم
23.10 mm
23.10 میلیمتر
Security
طرح امنیتی
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 روپیه 1992 ، ضرب کلکته ، کنگره بیرونی دندانه دار ، Milled
 • مس-نیکل
 • 8.91
 • 23
 • 3
 • 5 روپیه 1992 ، ضرب حیدر آباد ، کنگره بیرونی دندانه دار
 • مس-نیکل
 • 8.91
 • 23
لیست کامل

4) 5 روپیه - جهان کار 

5 روپیه - جهان کار

کنگره بیرونی 5 روپیه - جهان کار

توضیحات

این سکه بدون تاریخ است و به مناسبت هفتاد و پنجمین سال تاسیس سازمان بین المللی کار به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

5 Rupees republic india - World of Work
سکه 5 روپیه جمهوری هند - جهان کار
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - रूपये RUPEES - 5
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا - عبارت حقیقت به تنهایی پیروز است - روپیه (به زبان هندی) - 5 - روپیه
श्रम जगत WORLD OF WORK - ILO - Symbol of the International Labour Organization - Date - Mint mark
جهان کار (به دو زبان هندی و انگلیسی) - مخفف سازمان بین المللی کار - نماد سازمان بین المللی کار - تاریخ - نشان ضرابخانه
1994
1994
Copper-nickel
مس-نیکل
8.9 Grams
8.9 گرم
23 mm
23 میلیمتر
Security-Reeded
طرح امنیتی-دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 روپیه 1994 ، پروف ، ضرب بمبئی ، کنگره بیرونی طرح امنیتی
 • مس-نیکل
 • 8.9
 • 23
 • 3
 • 5 روپیه 1994 ، ضرب حیدر آباد ، کنگره بیرونی طرح امنیتی
 • مس-نیکل
 • 8.9
 • 23
لیست کامل

5) 5 روپیه - فائو 

5 روپیه - فائو

توضیحات

این سکه به مناسبت پنجاهمین سال تاسیس فائو به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

5 Rupees republic india - FAO
سکه 5 روپیه جمهوری هند - فائو
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - रूपये - 5 - RUPEES
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا - عبارت حقیقت به تنهایی پیروز است - روپیه (به زبان هندی) - 5 - روپیه
खाद्य एवं कृषि संघठन FOOD AND AGRICULTURE ORGANISATION - FAO logo on hand clutching stalks of wheat - Date - Mint mark
سازمان غذا و کشاورزی (به دو زبان هندی و انگلیسی) - لوگوی فائو بر روی دستی که چند ساقه گندم را محکم گرفته است - تاریخ - نشان ضرابخانه
1995
1995
Copper-nickel
مس-نیکل
9 Grams
9 گرم
23 mm
23 میلیمتر
Security-Reeded
طرح امنیتی-دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 روپیه 1995 ، ضرب حیدر آباد
 • مس-نیکل
 • 9
 • 23
 • 3
 • 5 روپیه 1995
 • مس-نیکل
 • 9
 • 23
لیست کامل

6) 5 روپیه - تیرووالووار 

5 روپیه - تیرووالووار

توضیحات

تیرووالووار (Thiruvalluvar) یا والووار (Valluvar) شاعر و فیلسوف باستانی اهل تامیل بود. این سکه به مناسبت هشتمین کنفرانس جهانی تامیل به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

5 Rupees republic india - Thiruvalluvar
سکه 5 روپیه جمهوری هند - تیرووالووار
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - रुपया - 5 - RUPEES
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا -حقیقت به تنهایی پیروز است - روپیه به زبان هندی - 5 - روپیه
8वाँ विश्व तमिल सम्मेलन - 8th WORLD TAMIL CONFERENCE - संत तिरुवल्लुवर - SAINT THIRUVALLUVAR - Seated Thiruvalluvar - Date - Mint mark
هشتمین کنفرانس جهانی تامیل به زبان هندی - هشتمین کنفرانس جهانی تامیل - تیرووالووار به زبان هندی - تیرووالووار - تصویر تیرووالووار نشسته - تاریخ - نشان ضرابخانه
1995
1995
Copper-nickel
مس-نیکل
9.13 Grams
9.13 گرم
23 mm
23 میلیمتر
Security
طرح امنیتی
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

7) 5 روپیه - سازمان ملل 

5 روپیه - سازمان ملل

توضیحات

این سکه به مناسبت پنجاهمین سال تاسیس سازمان ملل به ضرب رسیده است. دارای دو تیپ است ؛ تیپ اول نوشته ها نازک و کشیده اند و تیپ دوم سرستون شیر آشوکا کمی با تیپ اول تفاوت دارد.

ویژگی ها

5 Rupees republic india - United Nations
سکه 5 روپیه جمهوری هند - سازمان ملل
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - रुपया - 5 - RUPEES
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا -حقیقت به تنهایی پیروز است - روپیه به زبان هندی - 5 - روپیه
संयुक्त राष्ट्रसंघ की 50वीं जयंती 50TH ANNIVERSARY OF UNITED NATIONS - 50 - UN logo - Date - Mint mark
سالگرد پنجاهمین سال تاسیس سازمان ملل (به دو زبان هندی و انگلیسی) - 50 - لوگوی سازمان ملل - تاریخ - نشان ضرابخانه
1995
1995
Copper-nickel
مس-نیکل
9.18 Grams
9.18 گرم
23 mm
23 میلیمتر
Security/Plain
طرح امنیتی/صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 روپیه 1995
 • مس-نیکل
 • 9.18
 • 23
 • 3
 • 5 روپیه 1995 ، ضرب بمبئی ، سرستون متفاوت
 • مس-نیکل
 • 9.18
 • 23
لیست کامل

8) 5 روپیه - کنگره بین المللی علوم زراعی 

5 روپیه - کنگره بین المللی علوم زراعی

توضیحات

این سکه به مناسبت دومین کنگره بین المللی علوم زراعی به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

5 Rupees republic india - International Crop Science Congress
سکه 5 روپیه جمهوری هند - کنگره بین المللی علوم زراعی
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - रुपया - 5 - RUPEES
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا -حقیقت به تنهایی پیروز است - روپیه به زبان هندی - 5 - روپیه
दि्वतीय अन्तऱाष्टृीय फसल विझान कांगेॄस 2ND INTERNATIONAL CROP SCIENCE CONGRESS - double helix structure of DNA inside the gene - Earth - plant - two sprigs of wheat - Date - Mint mark
دومین همایش بین المللی علوم زراعی (به دو زبان هندی و انگلیسی) - ساختار دی.ان.ای- کره زمین - گیاه - دو شاخه گندم - تاریخ - نشان ضرابخانه
1996
1996
Copper-nickel
مس-نیکل
9 Grams
9 گرم
23 mm
23 میلیمتر
Security
طرح امنیتی
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

9) 5 روپیه - مادر 

5 روپیه - مادر

کنگره بیرونی 5 روپیه - مادر

توضیحات

-

ویژگی ها

5 Rupees republic india - Mother
سکه 5 روپیه جمهوری هند - مادر
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - रुपया - 5 - RUPEES
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا -حقیقت به تنهایی پیروز است - روپیه به زبان هندی - 5 - روپیه
स्वस्थ मां से स्वस्थ शिशु MOTHER'S HEALTH IS CHILD'S HEALTH - Mother and Child within triangle - Date - Mint mark
سلامت مادر سلامت کودک است (به دو زبان انگلیسی و هندی) - مادر و کودک در یک مثلث - تاریخ - نشان ضرابخانه
1996
1996
Copper-nickel
مس-نیکل
8.97 Grams
8.97 گرم
23 mm
23 میلیمتر
Security
طرح امنیتی
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 روپیه 1996 ، ضرب حیدر آباد
 • مس-نیکل
 • 8.97
 • 23
 • 3
 • 5 روپیه 1996
 • مس-نیکل
 • 8.97
 • 23
لیست کامل

10) 5 روپیه - ماهاویر جانما کالیاناک 

5 روپیه - ماهاویر جانما کالیاناک

توضیحات

ماهاویرا در سده ۶ پیش از میلاد ، در یک خانواده اشرافی هندوستان زاده شد و هم دوره بودا بود. جشن تولد او مهمترین تعطیلی مذهبی در جینیسم است که در ماه مارس یا آوریل برگزار می شود. این سکه به مناسبت دو هزار و ششصدمین سال تولد ماهاویرا به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

5 Rupees republic india - Mahavir Janma Kalyanak
سکه 5 روپیه جمهوری هند - ماهاویر جانما کالیاناک
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - रुपया - 5 - RUPEES
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا -حقیقت به تنهایی پیروز است - روپیه به زبان هندی - 5 - روپیه
भगवान महावीर 2600वाँ जन्म कल्याणक BHAGWAN MAHAVIR 2600TH JANM KALYANAK - Eight sided shape with Swastika and Palm inside (Jain symbol) - Date - Mint mark
2600 سالگی ماهاویرا جانما کالیاناک (به دو زبان انگلیسی و هندی) - سواستیکا و کف دست در یک هشت ضلعی (سمبل آیین جین) - تاریخ - نشان ضرابخانه
2001
2001
Copper-nickel
مس-نیکل
9.07 Grams
9.07 گرم
23.19 mm
23.19 میلیمتر
Security
طرح امنیتی
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 روپیه 2001 ، پروف ، ضرب بمبئی
 • مس-نیکل
 • 9.07
 • 23.19
 • 3
 • 5 روپیه 2001 ، ضرب نویدا
 • مس-نیکل
 • 9.07
 • 23.19
لیست کامل

11) 5 روپیه - دادابای نائوروجی 

5 روپیه - دادابای نائوروجی

کنگره بیرونی 5 روپیه - دادابای نائوروجی

توضیحات

دادابای نائوروجی از پارسیان هند و اولین آسیایی ‌تباری بود که به عضویت مجلس عوام بریتانیا در آمد. وی هم‌چنین یکی از اعضای مؤسس کنگره ملی هند بود.این سکه بدون تاریخ است.

ویژگی ها

5 Rupees republic india - Dadabhai Naoroji
سکه 5 روپیه جمهوری هند - دادابای نائوروجی
Bust of Naoroji - दादाभाई नवरोजी DADABHAI NAOROJI - Birth and Death Date - Mint mark
نیم تنه ناروجی - عبارت دادابای نائوروجی (به دو زبان انگلیسی و هندی) - تاریخ تولد و مرگ وی - نشان ضرابخانه
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - रुपया - 5 - RUPEES
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا -حقیقت به تنهایی پیروز است - روپیه به زبان هندی - 5 - روپیه
2003
2003
Copper-nickel
مس-نیکل
8.92 Grams
8.92 گرم
23.1 mm
23.1 میلیمتر
Security
طرح امنیتی
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

12) 5 روپیه - کاماراج 

5 روپیه - کاماراج

کنگره بیرونی 5 روپیه - کاماراج

توضیحات

کاماراج گرداننده حزب کنگره و وزیر دولت منتخب هر یک از بیست و نه ایالت هند بود. سکه فوق بدون تاریخ است.

ویژگی ها

5 Rupees republic india - Kamaraj
سکه 5 روپیه جمهوری هند - کاماراج
Bust of Kamaraj - कु.कामराज K. KAMARAJ - Birth and Death Date - Mint mark
نیم تنه کاماراج - عبارت کی. کاماراج (به دو زبان انگلیسی و هندی) - تاریخ تولد و مرگ وی - نشان ضرابخانه
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - रुपया - 5 - RUPEES
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا -حقیقت به تنهایی پیروز است - روپیه به زبان هندی - 5 - روپیه
2003
2003
Copper-nickel
مس-نیکل
8.80 Grams
8.80 گرم
23.1 mm
23.1 میلیمتر
Security-Reeded
طرح امنیتی-دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 روپیه 2003 ، ضرب حیدر آباد ، کنگره بیرونی طرح امنیتی
 • مس-نیکل
 • 8.80
 • 23.1
 • 3
 • 5 روپیه 2003 ، ضرب کلکته ، کنگره بیرونی طرح امنیتی
 • مس-نیکل
 • 8.80
 • 23.1
لیست کامل

13) 5 روپیه - لعل بهادر شاستری 

5 روپیه - لعل بهادر شاستری

کنگره بیرونی 5 روپیه - لعل بهادر شاستری

توضیحات

لعل بهادر شاستری دومین نخست وزیر جمهوری هند و رهبر کنگره ملی هند بود. وی بعنوانِ نخست وزیر، سیاستهای سوسیالیستی لعل نهرو را ادامه داد و در هنگام جنگ هند و پاکستان در سال ۱۹۶۵ به قهرمانی ملی بدل شد. سکه فوق به مناسبت تولد صد سالگی وی به ضرب رسید. بدون تاریخ است و دارای دو تیپ است ؛ تیپ اول از جنس مس-نیکل به وزن 9 گرم و 23 میلیتر ، تیپ دوم تکه داخلی آن از جنس برنج و حلقه دورش از مس-نیکل است و به وزن 9.07 گرم و قطر 23.25 میلیمتر می باشد.

ویژگی ها

5 Rupees republic india - Lal Bahadur Shastri
سکه 5 روپیه جمهوری هند - لعل بهادر شاستری
Bust of Shastri - लालबहादुर शास्त्री जन्मशती LALBAHADUR SHASTRI BIRTH CENTENARY - Birth and Death Date - Mint mark
نیم تنه شاستری - عبارت جشن تولد صد سالگی لعل بهادر شاستری (به دو زبان انگلیسی و هندی) - تاریخ تولد و مرگ وی - نشان ضرابخانه
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - रुपया - 5 - RUPEES
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا -حقیقت به تنهایی پیروز است - روپیه به زبان هندی - 5 - روپیه
2004
2004
Copper-nickel
مس-نیکل
9 Grams
9 گرم
23 mm
23 میلیمتر
Security
طرح امنیتی
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 روپیه 2004 ، پروف ، ضرب کلکته
 • مس-نیکل
 • 9
 • 23

14) 5 روپیه - رژه نمک 

5 روپیه - رژه نمک

توضیحات

رژه نمک یا ساتیاگراهای نمک بخش تأثیرگذاری از جنبش استقلال هند بود که در ماه مارس ۱۹۳۰ میلادی با رژه دندی آغاز شد. ماهاتما گاندی رهبری این رژه را به عهده داشت. او این رژه را از پایگاهش در سابارماتی در نزدیکی روستای احمدآباد شروع کرد و تا ساحل دریا در نزدیکی دندی ادامه داد تا بعد از ۲۳ روز با پیمودن ۳۹۰ کیلومتر، بدون پرداخت مالیات بتواند به تولید نمک بپردازد. این سکه بدون تاریخ و به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد این رژه به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

5 Rupees republic india - Dandi March
سکه 5 روپیه جمهوری هند - رژه نمک
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - रुपया - 5 - RUPEES
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا -حقیقت به تنهایی پیروز است - روپیه به زبان هندی - 5 - روپیه
Gandhi leading marchers - दांडी यात्रा के ७५ वर्ष 75 YEARS OF DANDI MARCH - Date - Mint mark
رژه نمک به رهبری گاندی - هفتاد و پنجمین سالگرد رژه نمک (به دو زبان انگلیسی و هندی) - تاریخ - نشان ضرابخانه
2005
2005
Copper-nickel
مس-نیکل
8.85 Grams
8.85 گرم
23 mm
23 میلیمتر
Security
طرح امنیتی
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

15) 5 روپیه - ماهاتما باساوشوارا 

5 روپیه - ماهاتما باساوشوارا

کنگره بیرونی 5 روپیه - ماهاتما باساوشوارا

توضیحات

باساوشوارا، مؤسس مقدس آیین لینگایات است. وی مسئول فراگیر کردن تغییرات اجتماعی در کارناتاکا و اطراف آن مناطق در حدود ۹۰۰ سال پیش بود. سکه فوق بدون تاریخ است.

ویژگی ها

5 Rupees republic india - Mahatma Basaveshwara
سکه 5 روپیه جمهوری هند - ماهاتما باساوشوارا
Bust of Basaveshwara - महात्मा बसवेश्वर MAHATMA BASAVESHWARA - भक्ति - कायक - दासोह - समता - Mint mark
نیم تنه شاستری - عبارت جشن تولد صد سالگی لعل بهادر شاستری (به دو زبان انگلیسی و هندی) - کلماتی به زبان هندی - نشان ضرابخانه
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - रुपया - 5 - RUPEES
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا -حقیقت به تنهایی پیروز است - روپیه به زبان هندی - 5 - روپیه
2006
2006
Copper-nickel
مس-نیکل
8.85 Grams
8.85 گرم
23 mm
23 میلیمتر
Security
طرح امنیتی
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 روپیه 2006 ، ضرب بمبئی
 • مس-نیکل
 • 8.85
 • 23

16) 5 روپیه - لوکمانیا تیلاک 

5 روپیه - لوکمانیا بال گنگادهار تیلاک

توضیحات

بال گانگادهار تیلاک اولین ناسیونالیست (ملی گرا) هندی بود که مقامات استعماری انگلیس او را «پدر ناآرامی های هند» می نامیدند. سکه فوق به مناسبت صد و پنجاهمین سال تولد وی به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

5 Rupees republic india - Lokmanya Bal Gangadhar Tilak
سکه 5 روپیه جمهوری هند - لوکمانیا بال گنگادهار تیلاک
Bust of Tilak - लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की १५० वी जयंती 150th BIRTH ANNIVERSARY OF LOKMANYA BAL GANGADHAR TILAK - Date - Mint mark
نیم تنه تیلاک - عبارت صد و پنجاهمین سال تولد لوکمانیا بال گنگادهار تیلاک (به دو زبان انگلیسی و هندی) - تاریخ - نشان ضرابخانه
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - रुपया - 5 - RUPEES
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا -حقیقت به تنهایی پیروز است - روپیه به زبان هندی - 5 - روپیه
2007
2007
Copper-nickel
مس-نیکل
9.50 Grams
9.50 گرم
23.10 mm
23.10 میلیمتر
Security
طرح امنیتی
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

17) 5 روپیه - امواج 

5 روپیه - امواج

توضیحات

-

ویژگی ها

5 Rupees republic india - waves
سکه 5 روپیه جمهوری هند - امواج
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - Date - Mint mark
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا -حقیقت به تنهایی پیروز است - تاریخ - نشان ضرابخانه
रूपये RUPEES - 5 - waves
روپیه (به دو زبان انگلیسی و هندی) - 5 - امواج
2007
2007
Stainless Steel
استیل ضد زنگ
6.03 Grams
6.03 گرم
22.88 mm
22.88 میلیمتر
Security
طرح امنیتی
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 روپیه 2007 ، ضرب حیدر آباد
 • استیل ضد زنگ
 • 6.03
 • 22.88

کالاهای فروشگاه


لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.