:: لیست جدید ۸ مهر ::  اینجا ضربه بزنید

:: لیست مزایده شماره ۶۲ :: اینجا ضربه بزنید

3 دکدا

معرفی و مشخصات سکه 3 دکدا خنگارجی سوم (Three Dokda) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک دکدا معادل یک بیست و چهارم کُری می باشد. این سکه در 6 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 3 دکدا - ویکتوریا خطی 

3 دکدا خنگارجی سوم - ویکتوریا خطی

توضیحات

-

ویژگی ها

3 Dokda Khengarji III - Cross Victoria
سکه 3 دکدا خنگارجی سوم - ویکتوریا خطی
وکتوریا قیصر هند ضرب بهوج - AD date - dagger
ویکتوریا ملکه هند ضرب بهوج - تاریخ میلادی - خنجر
महाराओ श्री खेंगारजी - कच्छ - Trident - VS date
مهارائو شری خنگارجی - کوتچ - نیزه - تاریخ هندی ویکرم سموت
1883 To 1899
از 1883 تا 1899
Copper
مس
24 Grams
24 گرم
33.3 mm
33.3 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 3 دکدا 1942 (ویکرم سموت)//1885 م.
 • مس
 • 24
 • 33.3
 • 3
 • 3 دکدا 1942 (ویکرم سموت)//1886 م.
 • مس
 • 24
 • 33.3
لیست کامل

2) 3 دکدا - ادوارد هفتم خطی 

3 دکدا خنگارجی سوم - ادوارد هفتم خطی

توضیحات

-

ویژگی ها

3 Dokda Khengarji III - Cross Edward VII
سکه 3 دکدا خنگارجی سوم - ادوارد هفتم خطی
ایڈورڈ۔ 7 قیصر هند ضرب بهوج - AD date - Dagger
ادوارد هفتم امپراطور هند ضرب بهوج - تاریخ میلادی - خنجر
महाराओ श्री खेंगारजी .कच्छ. - Trident - VS date
مهارائو شری خنگارجی - کوتچ - نیزه - تاریخ هندی ویکرم سموت
1909
1909
Copper
مس
24 Grams
24 گرم
-
-
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

3) 3 دکدا - جرج پنجم خطی تیپ یک 

3 دکدا خنگارجی سوم - جرج پنجم خطی تیپ یک

توضیحات

-

ویژگی ها

3 Dokda Khengarji III - Cross George V type 1
سکه 3 دکدا خنگارجی سوم - جرج پنجم خطی تیپ یک
جورج 5 قیصر هند ضرب بهوج - AD date - Dagger
جرج پنجم امپراطور هند ضرب بهوج - تاریخ میلادی - خنجر
महाराओ श्री खेंगारजी .कच्छ. - Trident - VS date
مهارائو شری خنگارجی - کوتچ - نیزه - تاریخ هندی ویکرم سموت
1926
1926
Copper
مس
24 Grams
24 گرم
33 mm
33 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

4) 3 دکدا - جرج پنجم خطی تیپ دو 

3 دکدا خنگارجی سوم - جرج پنجم خطی تیپ دو

توضیحات

-

ویژگی ها

3 Dokda Khengarji III - Cross George V type 2
سکه 3 دکدا خنگارجی سوم - جرج پنجم خطی تیپ دو
جورج 5 قیصر هند ضرب بهوج - AD date - Dagger
جرج پنجم امپراطور هند ضرب بهوج - تاریخ میلادی - خنجر
महाराओ श्री खेंगारजी .कच्छ. - Trident - त्रन दोकडा - VS date
مهارائو شری خنگارجی سوم - کوتچ - نیزه - سه دکدا -تاریخ هندی ویکرم سموت
1928 To 1935
از 1928 تا 1935
Copper
مس
24 Grams
24 گرم
33 mm
33 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 3 دکدا 1985 (ویکرم سموت)//1929 م.
 • مس
 • 24
 • 33
 • 3
 • 3 دکدا 1986 (ویکرم سموت)//1929 م.
 • مس
 • 24
 • 33
لیست کامل

5) 3 دکدا - ادوارد هشتم خطی 

3 دکدا خنگارجی سوم - ادوارد هشتم خطی

توضیحات

-

ویژگی ها

3 Dokda Khengarji III - Cross Edward VIII
سکه 3 دکدا خنگارجی سوم - ادوارد هشتم خطی
ایڈورڈ۔ 8 قیصر هند ضرب بهوج - AD date - Dagger
ادوارد هشتم امپراطور هند ضرب بهوج - تاریخ میلادی - خنجر
महाराओ श्री खेंगारजी .कच्छ. - Trident - त्रन दोकडा - VS date
مهارائو شری خنگارجی سوم - کوتچ - نیزه - سه دکدا - تاریخ هندی ویکرم سموت
1936
1936
Copper
مس
24 Grams
24 گرم
33.3 mm
33.3 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

6) 3 دکدا - جرج ششم خطی 

3 دکدا خنگارجی سوم - جرج ششم خطی

توضیحات

-

ویژگی ها

3 Dokda Khengarji III - Cross George VI
سکه 3 دکدا خنگارجی سوم - جرج ششم خطی
جورج 6 قیصر هند ضرب بهوج - AD date - Dagger
جرج ششم امپراطور هند ضرب بهوج - تاریخ میلادی - خنجر
महाराओ श्री खेंगारजी .कच्छ. - Trident - त्रन दोकडा - VS date
مهارائو شری خنگارجی سوم - کوتچ - نیزه - سه دکدا -تاریخ هندی ویکرم سموت
1937
1937
Copper
مس
24 Grams
24 گرم
33.3 mm
33.3 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.