3 دکدا

معرفی و مشخصات سکه 3 دکدا خنگارجی سوم (Three Dokda) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک دکدا معادل یک بیست و چهارم کُری می باشد. این سکه در 6 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کتاب


1) 3 دکدا - ویکتوریا خطی 

3 دکدا خنگارجی سوم - ویکتوریا خطی

توضیحات

-

ویژگی ها

3 Dokda Khengarji III - Cross Victoria
سکه 3 دکدا خنگارجی سوم - ویکتوریا خطی
وکتوریا قیصر هند ضرب بهوج - AD date - dagger
ویکتوریا ملکه هند ضرب بهوج - تاریخ میلادی - خنجر
महाराओ श्री खेंगारजी - कच्छ - Trident - VS date
مهارائو شری خنگارجی - کوتچ - نیزه - تاریخ هندی ویکرم سموت
1883 To 1899
از 1883 تا 1899
Copper
مس
24 Grams
24 گرم
33.3 mm
33.3 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 3 دکدا 1942 (ویکرم سموت)//1885 م.
 • مس
 • 24
 • 33.3
 • 3
 • 3 دکدا 1942 (ویکرم سموت)//1886 م.
 • مس
 • 24
 • 33.3
لیست کامل

2) 3 دکدا - ادوارد هفتم خطی 

3 دکدا خنگارجی سوم - ادوارد هفتم خطی

توضیحات

-

ویژگی ها

3 Dokda Khengarji III - Cross Edward VII
سکه 3 دکدا خنگارجی سوم - ادوارد هفتم خطی
ایڈورڈ۔ 7 قیصر هند ضرب بهوج - AD date - Dagger
ادوارد هفتم امپراطور هند ضرب بهوج - تاریخ میلادی - خنجر
महाराओ श्री खेंगारजी .कच्छ. - Trident - VS date
مهارائو شری خنگارجی - کوتچ - نیزه - تاریخ هندی ویکرم سموت
1909
1909
Copper
مس
24 Grams
24 گرم
-
-
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

3) 3 دکدا - جرج پنجم خطی تیپ یک 

3 دکدا خنگارجی سوم - جرج پنجم خطی تیپ یک

توضیحات

-

ویژگی ها

3 Dokda Khengarji III - Cross George V type 1
سکه 3 دکدا خنگارجی سوم - جرج پنجم خطی تیپ یک
جورج 5 قیصر هند ضرب بهوج - AD date - Dagger
جرج پنجم امپراطور هند ضرب بهوج - تاریخ میلادی - خنجر
महाराओ श्री खेंगारजी .कच्छ. - Trident - VS date
مهارائو شری خنگارجی - کوتچ - نیزه - تاریخ هندی ویکرم سموت
1926
1926
Copper
مس
24 Grams
24 گرم
33 mm
33 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

4) 3 دکدا - جرج پنجم خطی تیپ دو 

3 دکدا خنگارجی سوم - جرج پنجم خطی تیپ دو

توضیحات

-

ویژگی ها

3 Dokda Khengarji III - Cross George V type 2
سکه 3 دکدا خنگارجی سوم - جرج پنجم خطی تیپ دو
جورج 5 قیصر هند ضرب بهوج - AD date - Dagger
جرج پنجم امپراطور هند ضرب بهوج - تاریخ میلادی - خنجر
महाराओ श्री खेंगारजी .कच्छ. - Trident - त्रन दोकडा - VS date
مهارائو شری خنگارجی سوم - کوتچ - نیزه - سه دکدا -تاریخ هندی ویکرم سموت
1928 To 1935
از 1928 تا 1935
Copper
مس
24 Grams
24 گرم
33 mm
33 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 3 دکدا 1985 (ویکرم سموت)//1929 م.
 • مس
 • 24
 • 33
 • 3
 • 3 دکدا 1986 (ویکرم سموت)//1929 م.
 • مس
 • 24
 • 33
لیست کامل

5) 3 دکدا - ادوارد هشتم خطی 

3 دکدا خنگارجی سوم - ادوارد هشتم خطی

توضیحات

-

ویژگی ها

3 Dokda Khengarji III - Cross Edward VIII
سکه 3 دکدا خنگارجی سوم - ادوارد هشتم خطی
ایڈورڈ۔ 8 قیصر هند ضرب بهوج - AD date - Dagger
ادوارد هشتم امپراطور هند ضرب بهوج - تاریخ میلادی - خنجر
महाराओ श्री खेंगारजी .कच्छ. - Trident - त्रन दोकडा - VS date
مهارائو شری خنگارجی سوم - کوتچ - نیزه - سه دکدا - تاریخ هندی ویکرم سموت
1936
1936
Copper
مس
24 Grams
24 گرم
33.3 mm
33.3 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

6) 3 دکدا - جرج ششم خطی 

3 دکدا خنگارجی سوم - جرج ششم خطی

توضیحات

-

ویژگی ها

3 Dokda Khengarji III - Cross George VI
سکه 3 دکدا خنگارجی سوم - جرج ششم خطی
جورج 6 قیصر هند ضرب بهوج - AD date - Dagger
جرج ششم امپراطور هند ضرب بهوج - تاریخ میلادی - خنجر
महाराओ श्री खेंगारजी .कच्छ. - Trident - त्रन दोकडा - VS date
مهارائو شری خنگارجی سوم - کوتچ - نیزه - سه دکدا -تاریخ هندی ویکرم سموت
1937
1937
Copper
مس
24 Grams
24 گرم
33.3 mm
33.3 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.