:: لیست جدید ۸ مهر ::  اینجا ضربه بزنید

:: لیست مزایده شماره ۶۲ :: اینجا ضربه بزنید

5 کُری

معرفی و مشخصات سکه 5 کُری خنگارجی سوم (Five Kori) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک کُری معادل 24 دکدا می باشد. این سکه در 6 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 5 کُری - ویکتوریا خطی تیپ یک 

5 کُری خنگارجی سوم - ویکتوریا خطی تیپ یک

توضیحات

این سکه دارای شش تیپ است ؛ در تیپ اول مربوط به سال های 81-1880 م. در پشت سکه هلال ماه بسته است و خطی در راست و چپ نوشته وسط وجود دارد ، در تیپ دوم (مربوط به سال 1880 م.) پشت سکه شبیه به تیپ یک و نقوش اسلیمی روی آن در جهت عقربه های ساعت می باشد. در تیپ سوم و چهارم مربوط به سال 1881 م. نقوش اسلیمی روی سکه در خلاف و در جهت عقربه های ساعت هستند و در پشت آنها خط در چپ و راست نوشته وسط سکه وجود ندارد. در تیپ پنجم مربوط به سال های 86-1881 م. نقوش اسلیمی روی سکه با سایر تیپ ها متفاوت است در حاشیه دایره ای شکل قرار ندارد. در تیپ ششم مربوط به سال های 99-1890 م. نقوش اسلیمی همانند تیپ پنجم است و حاشیه دایره ای وجود ندارد و نوشته ویکتوریا با سایر تیپ ها متفاوت و همچنین هلال ماه پشت سکه نیز باز است. تیپ هفتم مربوط به سال 1901 م. است که نقوش اسلیمی آن شبیه به تیپ چهارم بوده با این تفاوت که این نقوش به حاشیه کنگره بیرونی نزدیکتر است تا به حاشیه دایره ای شکل ؛ همچنین همانند تیپ پنجم هلال ماه پشت سکه نیز باز است.

عکس فوق مربوط به تیپ ششم است.

ویژگی ها

5 Kori Khengarji III - Cross Victoria type 1
سکه 5 کُری خنگارجی سوم - ویکتوریا خطی تیپ یک
Arabesque design - وکٹوری قیصر هند ضرب بهوج - AD date
نقوش اسلیمی - ویکتوریا ملکه هند ضرب بهوج - تاریخ میلادی
महाराजा धिराज मिरजा महाराउ श्री खेंगारजी सवाई बहादुर - Trident, crescent, dagger - कोरी पांच - कच्छ भुज - VS date
مهاراجه دیراج میراجا ئهارائو خنگارجی ساوائی بهادر - نیزه، هلال ماه، خنجر - پنج کری - ضرب کوتچ بهوج - تاریخ هندی ویکرم سموت
1880 To 1901
از 1880 تا 1901
Silver 937
نقره با عیار 937
13.87 Grams
13.87 گرم
31.50 mm
31.50 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 کری 1937 (ویکرم سموت)//1880 م. ، تیپ دو
 • نقره
 • 13.87
 • 31.50
 • 3
 • 5 کری 1937 (ویکرم سموت)//1881 م. ، تیپ یک
 • نقره
 • 13.87
 • 31.50
لیست کامل

2) 5 کُری - ویکتوریا خطی تیپ دو 

5 کُری خنگارجی سوم - ویکتوریا خطی تیپ دو

توضیحات

-

ویژگی ها

5 Kori Khengarji III - Cross Victoria type 2
سکه 5 کُری خنگارجی سوم - ویکتوریا خطی تیپ دو
Arabesque design - کوین وکٹوری معظم ضرب بهوج - AD date
نقئش اسلیمی - علیا حضرت ملکه ویکتوریا ملکه ضرب بهوج - تاریخ میلادی
महाराजा धिराज मिरजा महाराउ श्री खेंगारजी सवाई बहादुर - Trident, crescent, dagger -कोरी पांच - VS date
مهاراجه دیراج میراجا مهارائو خنگارجی ساوائی بهادر - نیزه، هلال ماه، خنجر - پنج کری - تاریخ هندی ویکرم سموت
1876
1876
Silver 937
نقره با عیار 937
13.87 Grams
13.87 گرم
31.50 mm
31.50 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

3) 5 کُری - ادوارد هفتم خطی 

5 کُری خنگارجی سوم - ادوارد هفتم خطی

توضیحات

-

ویژگی ها

5 Kori Khengarji III - Cross Edward VII
سکه 5 کُری خنگارجی سوم - ادوارد هفتم خطی
Arabesque design - ایڈورڈ۔ 7 قیصر هند ضرب بهوج - AD date
نقوش اسلیمی - ادوارد هفتم امپراطور هند ضرب بهوج - تاریخ میلادی
महाराजा धिराज मिरजा महाराउ श्री खेंगारजी सवाई बहादुर. - Trident, crescent, dagger - कोरी पांच कच्छ भुज - VS date
مهاراجه دیراج میراجا ئهارائو خنگارجی ساوائی بهادر - نیزه، هلال ماه، خنجر - پنج کری - ضرب کوتچ بهوج - تاریخ هندی ویکرم سموت
1902 To 1909
از 1902 تا 1909
Silver 937
نقره با عیار 937
13.87 Grams
13.87 گرم
32.4 mm
32 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 کری 1960 (ویکرم سموت)//1903 م.
 • نقره
 • 13.87
 • 32
 • 3
 • 5 کری 1961 (ویکرم سموت)//1904 م.
 • نقره
 • 13.87
 • 32
لیست کامل

4) 5 کُری - ادوارد هشتم خطی 

5 کُری خنگارجی سوم - ادوارد هشتم خطی

توضیحات

-

ویژگی ها

5 Kori Khengarji III - Cross Edward VIII
سکه 5 کُری خنگارجی سوم - ادوارد هشتم خطی
Arabesque design - ایڈورڈ۔ 8 قیصر هند ضرب بهوج - AD date
نقوش اسلیمی - ادوارد هشتم امپراطور هند ضرب بهوج - تاریخ میلادی
महाराजा धिराज मिरजा महाराउ श्री खेंगारजी सवाई बहादुर. - Trident, crescent, dagger - कोरी पांच कच्छ भुज - VS date
مهاراجه دیراج میراجا ئهارائو خنگارجی ساوائی بهادر - نیزه، هلال ماه، خنجر - پنج کری - ضرب کوتچ بهوج - تاریخ هندی ویکرم سموت
1936
1936
Silver 937
نقره با عیار 937
13.87 Grams
13.87 گرم
32.4 mm
32.4 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 کری 1993 (ویکرم سموت)//1936 م.
 • نقره
 • 13.87
 • 32.4

5) 5 کُری - جرج پنجم خطی 

5 کُری خنگارجی سوم - جرج پنجم خطی

توضیحات

این سکه دارای دو تیپ است ؛ تیپ اول مربوط به سال های 27-1913 م. و تیپ دوم مربوط به سال های 36-1928 م. می باشد. حروف نوشته شده در تیپ دوم نسبت به تیپ اول کوچکتر است. کنگره بیرونی این سکه ها تا سال 1928 م. دندانه دار بودند. با جعل آن ها، دولت، تمام سکه ها را جمع آوری و حروفی را به نشانه اصالت بر روی کنگره بیرونی سکه ها اضافه کرد.

ویژگی ها

5 Kori Khengarji III - Cross George V
سکه 5 کُری خنگارجی سوم - جرج پنجم خطی
Arabesque design - جورج 5 قیصر هند ضرب بهوج - AD date
نقوش اسلیمی - جورج پنجم امپراطور هند ضرب بهوج - تاریخ میلادی
महाराजा धिराज मिरजा महाराउ श्री खेंगारजी सवाई बहादुर. - Trident, crescent, dagger - कोरी पांच कच्छ भुज - VS date
مهاراجه دیراج میراجا ئهارائو خنگارجی ساوائی بهادر - نیزه، هلال ماه، خنجر - پنج کری - ضرب کوتچ بهوج - تاریخ هندی ویکرم سموت
1913 To 1936
از 1913 تا 1936
Silver 937
نقره با عیار 937
13.87 Grams
13.87 گرم
32.4 mm
32.4 میلیمتر
reeded - security & Lettering
دندانه دار - طرح امنیتی و حروف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 کری 1972 (ویکرم سموت)//1915 م.
 • نقره
 • 13.87
 • 32.4
 • 3
 • 5 کری 1973 (ویکرم سموت)//1916 م.
 • نقره
 • 13.87
 • 32.4
لیست کامل

6) 5 کُری - جرج ششم خطی 

5 کُری خنگارجی سوم - جرج ششم خطی

توضیحات

-

ویژگی ها

5 Kori Khengarji III - Cross George VI
سکه 5 کُری خنگارجی سوم - جرج ششم خطی
Arabesque Design - جورج 6 قیصر هند ضرب بهوج - AD date
نقوش اسلیمی - جرج ششم امپراطور هند ضرب بهوج - تاریخ میلادی
महाराजा धिराज मिरजा महाराउ श्री खेंगारजी सवाई बहादुर - Trident, Crescent, Dagger - कोरी पांच - कच्छ भुज - VS date
مهاراجه دیراج میراجا شری خنگارجی سوم بهادر - نیزه ، هلال ماه ، خنجر - پنج کُری - ضرب کوتچ بهوج - تاریخ هندی ویکرم سموت
1936 To 1941
از 1936 تا 1941
Silver 937
نقره با عیار 937
13.87 Grams
13.87 گرم
32.4 mm
32.4 میلیمتر
Plain & Lettering
صاف و حروف دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 کری 1993 (ویکرم سموت)//1937 م.
 • نقره
 • 13.87
 • 32.4
 • 3
 • 5 کری 1994 (ویکرم سموت)//1937 م.
 • نقره
 • 13.87
 • 32.4
لیست کامل

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.