1 فانام

معرفی و مشخصات سکه 1 فانام راما ورما چهارم (One Fanam) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

در زمان پادشاهان محلی هر یک فانام معادل یک هفتم روپیه بوده است. این سکه در 1 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)