:: لیست جدید ۸ مهر ::  اینجا ضربه بزنید

:: لیست مزایده شماره ۶۲ :: اینجا ضربه بزنید

5 فرانک

معرفی و مشخصات سکه 5 فرانک ناپلئون یکم (Five Francs) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک فرانک فرانسه معادل صد سانتیم می باشد. این سکه در 5 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 5 فرانک - هرکول 

سکه 5 فرانک ناپلئون یکم - هرکول

توضیحات

در پشت سکه به جای تاریخ عبارت L'AN 9. نوشته شده که بیانگر نهمین سال از جمهوری فرانسه است که تقریبا مربوط به سال 1801-1800 میلادی می شود. بر کنگره بیرونی سکه عبارت GARANTIE NATIONALE به معنی «تضمین ملی» نوشته شده است.

ویژگی ها

5 Francs Napoleon I - Hercules
سکه 5 فرانک ناپلئون یکم - هرکول
UNION ET FORCE - Hercules with lion skin, uniting the Liberty standing left, phrygian cap, standing right - Mintmark - Dupré (Engraver) - Rooster
عبارت اتحاد و قدرت - هرکول برهنه با پوست شیر ، نماد اتحاد آزادی خواه ایستاده در چپ و نماد آزادیخواه با کلاه فریگی در راست - نشان ضرابخانه - دوپره (نام طراح) - خروس
Olive and Oak Wreath - 5 FRANCS - L'AN 7. - RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. - Mintmark
تاجی از برگ زیتون و برگ بلوط - پنج فرانک - هفتمین سال - جمهوری فرانسه - نشان ضرابخانه
1800-1802
1800-1802
Silver 900
نقره با عیار 900
25 Grams
25 گرم
37 mm
37 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 فرانک (1801-1800) D ، LAN 9 (لیون)
 • نقره
 • 25
 • 37
 • 3
 • 5 فرانک (1802-1801) A ، LAN 10 (پاریس)
 • نقره
 • 25
 • 37
لیست کامل

2)  5 فرانک - کنسول یکم 

سکه 5 فرانک ناپلئون یکم - کنسول یکم

توضیحات

این سکه در دو تاریخ 1802 و 1803 میلادی ضرب شده است. در پشت سکه مربوط به سال 1802 م. به جای تاریخ عبارت AN XI نوشته شده که بیانگر یازدهمین سال از جمهوری فرانسه است؛ در پشت سکه مربوط به سال 1803 م. نیز به جای تاریخ عبارت AN 12 نوشته شده که بیانگر دوازدهمین سال از جمهوری فرانسه می باشد. بر کنگره بیرونی سکه عبارت DIEU PROTEGE LA FRANCE به معنی «خداوند حافظ فرانسه باد» نوشته شده است.

ویژگی ها

5 Francs Napoleon I - Premier Consul
سکه 5 فرانک ناپلئون یکم - کنسول یکم
BONAPARTE PREMIER CONSUL - Napoleon face side view - Tiolier (Engraver)
بناپارت کنسول اول - نیمرخ ناپلئون - تیولیر (نام طراح)
Olive Wreath - 5 FRANCS - RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. - AN XI. - Mintmark
تاج زیتون - 5 فرانک - جمهوری فرانسه- یازدهمین سال - نشان ضرابخانه
1802-1803
1802-1803
Silver 900
نقره با عیار 900
25 Grams
25 گرم
37 mm
37 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 فرانک (1802) A ، AN XI (پاریس) ، بدون نقطه در اطراف نشان اختصاری
 • نقره
 • 25
 • 37
 • 3
 • 5 فرانک (1802) D ، AN XI (لیون)
 • نقره
 • 25
 • 37
لیست کامل

3) 5 فرانک - ناپلئون بدون سربند 

سکه 5 فرانک ناپلئون یکم - ناپلئون بدون سربند

توضیحات

این سکه دارای سه تیپ است؛ در تیپ اول بر روی سکه نام طراح سکه درج نشده و در پشت سکه به جای تاریخ عبارت AN12 نوشته شده که بیانگر دوازدهمین سال از جمهوری فرانسه است که مربوط به سال 1803 میلادی می شود. در تیپ دوم زیر نیمرخ پادشاه مونوگرام طراح سکه نوشته شده و در پشت سکه عبارت AN13 (سیزدهمین سال) و AN14 که بیانگر چهاردهمین سال از جمهوری فرانسه می باشد آورده شده است. در تیپ سوم روی سکه همانند تیپ است و بر پشت سکه بجای چندمین سال از سپری شدن جمهوری تاریخ میلادی آورده شده است. بر کنگره بیرونی این سکه ها عبارت DIEU PROTEGE LA FRANCE به معنی «خداوند حافظ فرانسه باد» نوشته شده است.

ویژگی ها

5 Francs Napoleon I - Napoleon Without laureate
سکه 5 فرانک ناپلئون یکم - ناپلئون بدون سربند
NAPOLEON EMPEREUR. - Napoleon face side view
امپراطور ناپلئون - نیمرخ ناپلئون
Olive Wreath - 5 FRANCS. - RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. - AN 12 - Mintmark
تاج زیتون - 5 فرانک - جمهوری فرانسه - دوازدهمین سال - نشان ضرابخانه
1803-1804
1803-1804
Silver 900
نقره با عیار 900
25 Grams
25 گرم
37 mm
37 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 فرانک (1803)B ، AN12 (روان)
 • نقره
 • 25
 • 37
 • 3
 • 5 فرانک (1803)D ، AN12 (لیون)
 • نقره
 • 25
 • 37
لیست کامل

4) 5 فرانک - ناپلئون با سربند-تیپ یک 

سکه 5 فرانک ناپلئون یکم - ناپلئون با سربند-تیپ یک

توضیحات

بر کنگره بیرونی این سکه عبارت DIEU PROTEGE LA FRANCE به معنی »خداوند حافظ فرانسه باد« نوشته شده است.

ویژگی ها

5 Francs Napoleon I - Napoleon With laureate-Type one
سکه 5 فرانک ناپلئون یکم - ناپلئون با سربند-تیپ یک
NAPOLEON EMPEREUR. - Napoleon face side view - Tiolier Monogram (Engraver)
امپراطور ناپلئون - نیمرخ ناپلئون - مونوگرام تیولیر (نام طراح )
Olive Wreath - 5 FRANCS. - RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. - Date - Mintmark
تاج زیتون - 5 فرانک - خروس - تاریخ - نشان ضرابخانه
1807-1808
1807-1808
Silver 900
نقره با عیار 900
25 Grams
25 گرم
37 mm
37 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 فرانک 1808
 • نقره
 • 25
 • 37
 • 3
 • 5 فرانک 1808 ، پروف
 • نقره
 • 25
 • 37
لیست کامل

5) 5 فرانک - ناپلئون با سربند-تیپ دو 

سکه 5 فرانک ناپلئون یکم - ناپلئون با سربند-تیپ دو

توضیحات

بر کنگره بیرونی این سکه عبارت DIEU PROTEGE LA FRANCE به معنی «خداوند حافظ فرانسه باد» نوشته شده است. این سکه دارای دو واریته است؛ واریته اول که مربوط به سال های 1809 تا 1814 میلادی می باشد توسط «برنت/Brenet» طراحی شده است. واریته دوم مربوط به سال 1815 میلادی (بازگشت و حکومت صد روزه ناپلئون) و توسط تیولیر طراحی شده است.

ویژگی ها

5 Francs Napoleon I - Napoleon With laureate-Type two
سکه 5 فرانک ناپلئون یکم - ناپلئون با سربند-تیپ دو
NAPOLEON EMPEREUR. - Napoleon face side view - Tiolier Monogram (Engraver general)
امپراطور ناپلئون - نیمرخ ناپلئون - مونوگرام تیولیر(نام سرپرست طراح )
Olive Wreath - 5 FRANCS. - EMPIRE FRANÇAIS. - Date - Mintmark
تاج زیتون - 5 فرانک - امپراطوری فرانسه - تاریخ - نشان ضرابخانه
1809 To 1815
از 1809 تا 1815
Silver 900
نقره با عیار 900
25 Grams
25 گرم
37 mm
37 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 فرانک 1810 ، A (پاریس)
 • نقره
 • 25
 • 37
 • 3
 • 5 فرانک 1811 ، A (پاریس)
 • نقره
 • 25
 • 37
لیست کامل

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.