:: لیست جدید ۲۶ شهریور ::  اینجا ضربه بزنید

:: مزایده جدید شماره ۶۱ :: اینجا ضربه بزنید

5 فرانک

معرفی و مشخصات سکه 5 فرانک جمهوری (Five Francs) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک فرانک فرانسه معادل صد سانتیم می باشد. این سکه در 11 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 5 فرانک - الهه سرس-تیپ یک 

سکه 5 فرانک جمهوری دوم و سوم - الهه سرس-تیپ یک

توضیحات

این سکه دارای دو واریته است، واریته اول در سال های 1849 تا 1850 میلادی و مربوط به دوران جمهوری دوم فرانسه و واریته دوم در سال های 1870 میلادی مربوط به جمهوری سوم فرانسه است. بر کنگره بیرونی این سکه ها عبارت DIEU PROTEGE LA FRANCE به معنی «خداوند حافظ فرانسه باد» نوشته شده است.

ویژگی ها

5 Francs 2nd Republic - Ceres-Type one
سکه 5 فرانک جمهوری دوم - الهه سرس-تیپ یک
REPUBLIQUE FRANÇAISE - Ceres - Star - E.A.OUDINÉ.F. (Engraver)
جمهوری فرانسه - الهه سرس - ستاره - اودینه (طراح سکه)
LIBERTE EGALITE FRATERNITE - Olive and Oak wreath - 5 FRANCS - Date - Mintmark
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - تاج زیتون و بلوط - 5 فرانک - تاریخ - نشان ضرابخانه
1849 To 1850 And 1870
از 1849 تا 1850 و 1870
Silver 900
نقره با عیار 900
25 Grams
25 گرم
37 mm
37 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 فرانک 1850 ، A (پاریس)
 • نقره
 • 25
 • 37
 • 3
 • 5 فرانک 1851 ، A (پاریس)
 • نقره
 • 25
 • 37
لیست کامل

2) 5 فرانک - الهه سرس-تیپ دو 

سکه 5 فرانک جمهوری سوم - الهه سرس-تیپ دو

توضیحات

بر کنگره بیرونی این سکه ها عبارت DIEU PROTEGE LA FRANCE به معنی «خداوند حافظ فرانسه باد» نوشته شده است.

ویژگی ها

5 Franc 3rd Republic - Ceres-Type two
سکه 5 فرانک جمهوری سوم - الهه سرس-تیپ دو
REPUBLIQUE FRANÇAISE - Ceres - Star - E.A.OUDINÉ.F. (Engraver)
جمهوری فرانسه - الهه سرس - ستاره - اودینه (طراح سکه)
Olive and Oak wreath - 5 FRANCS - Date - Mintmark
تاج زیتون و بلوط - 5 فرانک - تاریخ - نشان ضرابخانه
1870 - 1871
1870 - 1871
Silver 900
نقره با عیار 900
25 Grams
25 گرم
37 mm
37 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 فرانک 1870 ، K (بوردو)
 • نقره
 • 25
 • 37
 • 3
 • 5 فرانک 1870 ، K (بوردو) ، M/ستاره
 • نقره
 • 25
 • 37
لیست کامل

3) 5 فرانک نقره - هرکول 

سکه 5 فرانک نقره جمهوری دوم و سوم - هرکول

توضیحات

این سکه مربوط به جمهوری دوم (در سال های 1848 و 1849 م.) و جمهوری سوم (در سال های 1870 تا 1878 م.) می باشد. بر کنگره بیرونی آن عبارت DIEU PROTEGE LA FRANCE به معنی «خداوند حافظ فرانسه باد» نوشته شده است.

ویژگی ها

5 Francs Silver 2nd & 3rd republic - Hercules
سکه 5 فرانک نقره جمهوری دوم و سوم - هرکول
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ - Hercules with lion skin, uniting the Liberty standing left, phrygian cap, standing right - Mintmark - Dupré (Engraver)
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - هرکول برهنه با پوست شیر ، نماد اتحاد آزادی خواه ایستاده در چپ و نماد آزادیخواه با کلاه فریگی در راست - نشان ضرابخانه - دوپره (نام طراح)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - Olive and Oak Wreath - 5 FRANCS - Date - Mintmark
جمهوری فرانسه - تاجی از برگ زیتون و برگ بلوط - پنج فرانک - تاریخ - نشان ضرابخانه
1848 - 1849 - 1870 To 1878
1848 - 1849 - از 1870 تا 1878
Silver 900
نقره با عیار 900
25 Grams
25 گرم
37 mm
37 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 فرانک 1848 ، A (پاریس) ، پروف ، کنگره بیرونی صاف
 • نقره
 • 25
 • 37
 • 3
 • 5 فرانک 1849 ، A (پاریس)
 • نقره
 • 25
 • 37
لیست کامل

4) 5 فرانک - الهه ماریان 

سکه 5 فرانک جمهوری سوم - الهه ماریان

توضیحات

-

ویژگی ها

5 Francs 3rd Republic - Marianne
سکه 5 فرانک جمهوری سوم - الهه ماریان
REPVBLIQVE FRANÇAISE - Marianne face side view - Date - L.BAZOR (Engraver)
جمهوری فرانسه - نیمرخ الهه ماریان - تاریخ - بازور (طراح سکه)
LIBERTE EGALITE FRATERNITE - Wheat ears,Olive and oak leaves, Grapes - 5 FRANCS - Mintmark
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - سنبله گندم، برگ زیتون و بلوط، انگور - 5 فرانک - نشان ضرابخانه
1933
1933
Nickel
نیکل
6 Grams
6 گرم
23.7 mm
23.7 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

5) 5 فرانک - تاج زیتون 

سکه 5 فرانک جمهوری سوم و چهارم - تاج زیتون

توضیحات

-

ویژگی ها

5 Francs 3rd and 4th Republic - Olive wreath
سکه 5 فرانک جمهوری سوم و چهارم - تاج زیتون
REPVBLIQVE FRANÇAISE - Liberty Woman face side view - A. LAVRILLIER (Engraver)
جمهوری فرانسه - نیمرخ زن آزادیخواه - تاریخ - لاوریلر (طراح سکه)
Olive wreath - RF - 5 FRANCS - Date - Mintmark
تاج زیتون - مخفف جمهوری فرانسه - 5 فرانک - تاریخ - نشان ضرابخانه
1933 To 1952
از 1933 تا 1952
Nickel - Aluminum
نیکل - آلومینیوم
12 - 3.5 Grams
12 - 3.5 گرم
31 mm
31 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 فرانک 1935
 • نیکل
 • 12
 • 31
 • 3
 • 5 فرانک 1936
 • نیکل
 • 12
 • 31
لیست کامل

6) 5 فرانک - فیلیپ پتن 

سکه 5 فرانک دولت موقت فرانسه - فیلیپ پتن

توضیحات

فیلیپ پتن که به نام مارشال پِتَن (Maréchal Pétain) شهرت دارد ژنرال فرانسوی و قهرمان جنگ اول جهانی بود که به خاطر قبول ریاست حکومت ویشی در جنگ جهانی دوم به خیانت متهم گردید. دولت ویشی فرانسه در زمان بین سال های ۱۹۴۰ م. (شکست از آلمان نازی) و ۱۹۴۴ م. (آزادسازی فرانسه توسط متفقین و نیروهای مقاومت) به رهبری مارشال پتن گفته می شود که بر بخش جنوبی اشغال نشده و مناطقی از مستعمرات فرانسه تسلط داشت.

ویژگی ها

5 Francs Provisional Government of the French - Philippe Petain
سکه 5 فرانک دولت موقت فرانسه - فیلیپ پتن
PHILIPPE PETAIN MARECHAL DE FRANCE - CHEF DE L'ETAT - Pétain face side view - L. BAZOR (Engraver)
فیلیپ پتن مارشال فرانسه - رئیس دولت - نیمرخ پتن - بازور (طراح سکه)
TRAVAIL FAMILLE PATRIE - 5 F. - Fasces - Date - Mintmark
کار ، خانواده ، وطن (شعار رسمی دولت ویشی فرانسه) - مخفف 5 فرانک - تبردان - تاریخ - نشان ضرابخانه
1941
1941
Copper-Nickel
آلیاژی از مس و نیکل
4 Grams
4 گرم
22 mm
22 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

7) 5 فرانک - نماد آزادی 

سکه 5 فرانک جمهوری کنونی - نماد آزادی

توضیحات

این سکه دارای 3 واریته است؛ واریته اول مربوط به سال های 1960 تا 1969 م. از جنس نقره با عیار 835 به وزن 12 گرم با کنگره بیرونی نوشته دار است که بر روی آن عبارت LIBERTE EGALITE FRATERNITE به معنی آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) نوشته شده است. واریته دوم مربوط به سال های 1970 تا 2001 میلادی از جنس آلیاژی از مس و نیکل با روکش نیکل به وزن 10 گرم با کنگره بیرونی دندانه دار؛ واریته سوم مربوط به سال های 1991 تا 2001 میلادی از جنس آلیاژی از مس و نیکل با روکش نیکل به وزن 6.5 گرم با کنگره بیرونی صاف است.

ویژگی ها

5 Francs Modern Republic - Liberty
سکه 5 فرانک جمهوری کنونی - نماد آزادی
REPUBLIQUE FRANÇAISE - Liberty sowing seeds - O. Roty (Engraver)
جمهوری فرانسه - نماد آزادی در حال بذر پاشیدن - روتی (طراح سکه)
LIBERTE EGALITE FRATERNITE - 5 FRANCS - Olive and Oak branch - Date - Mint mark
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - 5 فرانک - شاخه زیتون و بلوط - تاریخ - نشان ضرابخانه
1960 To 2001
از 1960 تا 2001
Silver 835 - Nickel Clad Copper-Nickel
نقره با عیار 835 - آلیاژی از مس و نیکل با روکش نیکل
12 - 10 - 6.5 Grams
12 - 10 - 6.5 گرم
29 mm
29 میلیمتر
Lettering - Reeded - Plain
نوشته دار - دندانه دار - صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 فرانک 1961
 • نقره
 • 12
 • 29
 • 3
 • 5 فرانک 1962
 • نقره
 • 12
 • 29
لیست کامل

8) 5 فرانک - برج ایفل 

سکه 5 فرانک جمهوری کنونی - برج ایفل

توضیحات

این سکه به مناسبت سی امین سالگرد شکل گیری پنجمین جمهوری فرانسه با تصویر شارل دو گل با نام کامل شارل آندره ژوزف ماری دو گل که به ژنرال دو گل نیز معروف میباشد ضرب شده است. وی اولین رئیس جمهور پنجمین جمهوری فرانسه بوده است.

ویژگی ها

5 Francs Modern Republic - Eiffel Tower
سکه 5 فرانک جمهوری کنونی - برج ایفل
REPUBLIQUE FRANÇAISE - 5 F - Base of tower - J.JIMENEZ (Engraver)
جمهوری فرانسه - مخفف 5 فرانک - پایه برج - خیمنز (طراح سکه)
Eiffel Tower viewed - TOUR EIFFEL - Date - F.JOUBERT (Engraver)
نمایی از برج ایفل - عبارت برج ایفل - تاریخ - ژوبرت (طراح سکه)
1989
1989
Copper-Nickel
آلیاژی از مس و نیکل
10 Grams
10 گرم
29 mm
29 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1399
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

9) 5 فرانک - پیر مندس فرانس 

سکه 5 فرانک جمهوری کنونی - پیر مندس فرانس

توضیحات

پیر مندس فرانس نود و سومین نخست وزیر فرانسه بود و این سکه به مناسبت دهمین سالگرد درگذشت وی به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

5 Francs Modern Republic - Pierre Mendès-France
سکه 5 فرانک جمهوری کنونی - پیر مندس فرانس
Pierre Mendès France - portrait of Pierre Mendès-France - ER(Engraver)
عبارت پیر مندس فرانس - پرتره پیر مندس فرانس - مخفف امیل روسو(طراح سکه)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - Date - 5 F - Intertwined patterns - Mintmark
جمهوری فرانسه - تاریخ - مخفف 5 فرانک - طرحی در هم تنیده - نشان ضرابخانه
1992
1992
Copper-Nickel
آلیاژی از مس و نیکل
10 Grams
10 گرم
29 mm
29 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

10) 5 فرانک - ولتر 

سکه 5 فرانک جمهوری کنونی - ولتر

توضیحات

ولتر از نامدارترین فیلسوفان و نویسندگان فرانسوی است و این سکه به مناسبت سیصدمین سالروز تولد او به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

5 Francs Modern Republic - Voltaire
سکه 5 فرانک جمهوری کنونی - ولتر
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - portrait of Voltaire - Date of birth and death - VOLTAIRE
جمهوری فرانسه - پرتره ولتر - تاریخ تولد و وفات - عبارت ولتر
LIBERTE EGALITE FRATERNITE - Date - 5 F - ‎Panthéon - Quill - Voltaire - Mintmark
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - تاریخ - مخفف 5 فرانک - پانتئون (محل دفن ولتر) - قلم پر - نشان ضرابخانه
1994
1994
Copper-Nickel
آلیاژی از مس و نیکل
10 Grams
10 گرم
29 mm
29 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

11) 5 فرانک استیل با روکش نیکل - هرکول 

سکه 5 فرانک استیل با روکش نیکل جمهوری مدرن - هرکول

توضیحات

-

ویژگی ها

5 Francs Nickel Clad Steel Modern republic - Hercules
سکه 5 فرانک استیل با روکش نیکل جمهوری کنونی - هرکول
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ - Hercules with lion skin, uniting the Liberty standing left, phrygian cap, standing right - Mintmark - Dupré (Engraver)
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - هرکول برهنه با پوست شیر ، نماد اتحاد آزادی خواه ایستاده در چپ و نماد آزادیخواه با کلاه فریگی در راست - نشان ضرابخانه - دوپره (نام طراح)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - Olive and Oak Wreath - 5 FRANCS - Date - Mintmark
جمهوری فرانسه - تاجی از برگ زیتون و برگ بلوط - پنج فرانک - تاریخ - نشان ضرابخانه
1996
1996
Nickel Clad Steel
استیل با روکش نیکل
10 Grams
10 گرم
29 mm
29 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

کالاهای فروشگاه


سکه 5 فرانک 1947 جمهوری چهارم - EF40 - فرانسه 026359
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5 فرانک 1949 جمهوری چهارم - EF40 - فرانسه 026360
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5 فرانک 1960 جمهوری کنونی - AU50 - فرانسه 027394
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5 فرانک 1960 جمهوری کنونی - AU55 - فرانسه 027393
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5 فرانک 1960 جمهوری کنونی - AU58 - فرانسه 027391
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5 فرانک 1960 جمهوری کنونی - MS62 - فرانسه 027384
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5 فرانک 1961 جمهوری کنونی - EF45 - فرانسه 027395
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5 فرانک 1962 جمهوری کنونی - AU55 - فرانسه 027397
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5 فرانک 1962 جمهوری کنونی - EF45 - فرانسه 027396
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5 فرانک 1962 جمهوری کنونی - MS61 - فرانسه 027400
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5 فرانک 1963 جمهوری کنونی - AU50 - فرانسه 027405
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5 فرانک 1963 جمهوری کنونی - AU55 - فرانسه 027403
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5 فرانک 1963 جمهوری کنونی - EF45 - فرانسه 027408
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5 فرانک 1964 جمهوری کنونی - AU50 - فرانسه 027409
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5 فرانک 1964 جمهوری کنونی - AU55 - فرانسه 027410
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5 فرانک 1969 جمهوری کنونی - AU50 - فرانسه 027411
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5 فرانک 1969 جمهوری کنونی - AU55 - فرانسه 027412
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5 فرانک 1970 جمهوری کنونی - MS61 - فرانسه 026361
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 5 فرانک 1971 جمهوری کنونی - AU50 - فرانسه 026362
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5 فرانک 1973 جمهوری کنونی - AU55 - فرانسه 026363
اتمام (فعلا موجود نیست)

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.