2-1/2 سیلور گروشن

معرفی و مشخصات سکه 1/2-2 سیلور گروشن گئورگ ویلهلم از شاومبورگ-لیپه (1/2-2 Silber Groschen) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

از سال 1807 تا 1865 میلادی هر تالر برابر با دویست و هشتاد و هشت فینیگ یا بیست و چهار گروشن و دو تالر برابر با یک و نیم کنوانسیون تالر بوده و بین سال های 1857 و 1873 هر فرینز تالر برابر با سیصد و شصت فینیگ یا سی سیلور گروشن بوده است. این سکه در 1 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)