:: مزایده جدید شماره 48 :: اینجا ضربه بزنید

2 لیره

معرفی و مشخصات سکه 2 لیره ویکتور امانوئل دوم (Two Lire) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک لیره ایتالیا معادل صد سنتسیمو می باشد. این سکه در 5 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 2 لیره - پادشاه ساردنیا 

سکه 2 لیره ویکتور امانوئل دوم - پادشاه ساردنیا

توضیحات

این سکه در سال 1851 ، 1857 ، 1858 ، 1859 م. ضرب نشده و دارای دو تیپ است ؛ تیپ اول نشان ضرابخانه لنگر بوده و بر روی سکه زیر نیمرخ پادشاه حرف انگلیسی P نوشته شده است. در تیپ دوم نشان ضرابخانه سر عقاب بوده و بر روی سکه زیر نیمرخ پادشاه حرف انگلیسی B نوشته شده است.

ویژگی ها

2 Lire Vittorio Emanuele II - King of Sardinia
سکه 2 لیره ویکتور امانوئل دوم - پادشاه ساردنیا
VICTORIVS EMANVEL II.D.G.REX SARD.CYP.ET HIER - King face side view - Date - English letter
ویکتور امانوئل دوم به لطف خدا ، پادشاه ساردینیا ، قبرس و اورشلیم - نیمرخ پادشاه - تاریخ - حرف انگلیسی
DVX SAB. GENVAE ET MONTISF. PRINCE. PED. & - Coat of arms of the duke of Savoy - Olive Wreath - L.2 - Mint mark
دوک ساوی، جنوا و مونفراتو ، شاهزاده پیمونت و غیره - نشان مخصوص دوک ساوی - تاج زیتون - مخفف 2 لیره - نشان ضرابخانه
1850 To 1860
از 1850 تا 1860
Silver 900
نقره با عیار 900
10 Grams
10 گرم
27 mm
27 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 لیره 1850 ، B
 • نقره
 • 10
 • 27
 • 3
 • 2 لیره 1852 ، B
 • نقره
 • 10
 • 27
لیست کامل

2) 2 لیره - پادشاهی ایتالیا 

سکه 2 لیره ویکتور امانوئل دوم - پادشاهی ایتالیا

توضیحات

بر کنگره بیرونی این سکه عبارت FERT (شعار خاندان ساوی) بین نقش گره و گل نوشته شده است. 4 تیپ دارد که تفاوت آن ها در عیار نقره و مکان ضرب شدن سکه می باشد. تیپ اول (نقره با 900) ، تیپ چهارم (نقره با عیار 835) هر دو در ضرابخانه تورین ، تیپ دوم (نقره با 900) ، تیپ سوم (نقره با عیار 835) هر دو در ضرابخانه ناپل ضرب شده اند.

ویژگی ها

2 Lire Vittorio Emanuele II - Kingdom of Italy
سکه 2 لیره ویکتور امانوئل دوم - پادشاهی ایتالیا
VITTORIO EMANUELE II - King face side view - Date - FERRARIS (Engraver)
ویکتور امانوئل دوم - نیمرخ پادشاه - تاریخ - فراریس (طراح سکه)
REGNO D'ITALIA - Coat of arms of the duke of Savoy - Olive Wreath - L. 2 - Mint mark
پادشاهی ایتالیا - نشان مخصوص دوک ساوی - تاج زیتون - مخفف 2 لیره - نشان ضرابخانه
1861 To 1863
از 1861 تا 1863
Silver 900 & 835
نقره با عیار 900 و 835
10 Grams
10 گرم
27 mm
27 میلیمتر
Lettering with Guilloche and rosettes
نوشته بین گره و گل
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 لیره 1862 ، تیپ دو
 • نقره 900
 • 10
 • 27
 • 3
 • 2 لیره 1863 ، تیپ سه
 • نقره 835
 • 10
 • 27
لیست کامل

3) 2 لیره - تاجی از برگ بو 

سکه 2 لیره ویکتور امانوئل دوم - تاجی از برگ بو

توضیحات

بر کنگره بیرونی این سکه 3 بار به تکرار عبارت FERT (شعار خاندان ساوی) در بین نقش گره و گل نوشته شده است. 2 تیپ دارد که تفاوت آن ها در مکان ضرب شدن سکه می باشد. تیپ اول در ضرابخانه ناپل و تیپ دوم در ضرابخانه تورین ضرب شده است.

ویژگی ها

2 Lire Vittorio Emanuele II - Laurel Wreath
سکه 2 لیره ویکتور امانوئل دوم - تاجی از برگ بو
VITTORIO EMANUELE II - King face side view - Date - FERRARIS (Engraver)
ویکتور امانوئل دوم - نیمرخ پادشاه - تاریخ - فراریس (طراح سکه)
REGNO D'ITALIA - 2 LIRE - Laurel Wreath - Mint mark
پادشاهی ایتالیا - 2 لیره - تاجی از برگ بو - نشان ضرابخانه
1863
1863
Silver 835
نقره با عیار 835
10 Grams
10 گرم
27 mm
27 میلیمتر
Lettering with Guilloche and rosettes
نوشته بین نقش گره و گل
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 لیره 1863 ، تیپ دو
 • نقره
 • 10
 • 27

4) 2 لیره - دومین دولت موقت 

سکه 2 لیره ویکتور امانوئل دوم - دومین دولت موقت

توضیحات

بر کنگره بیرونی این سکه عبارت FERT (شعار خاندان ساوی) سه بار به تکرار نوشته شده است.

ویژگی ها

2 Lire Vittorio Emanuele II - Second provisional government
سکه 2 لیره ویکتور امانوئل دوم - دومین دولت موقت
VITTORIO EMANUELE RE ELETTO - Emanuele II face side view
ویکتور امانوئل دوم منتخب - نیمرخ امانوئل دوم
DUE LIRE ITALIANA - Crowned arms in wreath - FIRENZE - Date
دو لیره ایتالیا - نشان تاجدار در تاج برگ - فلورانس - تاریخ
1860 - 1861
1860 - 1861
Silver 900
نقره با عیار 900
10 Grams
10 گرم
27 mm
27 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 لیره 1861
 • نقره
 • 10
 • 27

5) 2 لیره - نشان تاجدار 

سکه 2 لیره ویکتور امانوئل دوم - نشان تاجدار

توضیحات

بر کنگره بیرونی این سکه عبارت FERT (شعار خاندان ساوی) سه بار به تکرار نوشته شده است.

ویژگی ها

2 Lire Vittorio Emanuele II - Crowned arms
سکه 2 لیره ویکتور امانوئل دوم - نشان تاجدار
VICTORIVS EMANVEL II - King face side view - Date - F (Engraver)
ویکتور امانوئل دوم - نیمرخ پادشاه - تاریخ - فراریس (طراح سکه)
DIO PROTEGGE L'ITALIA - Coat of arms of the duke of Savoy - Olive Wreath - L. 2 - BOLOGNA (Mint mark)
خداوند محافظ ایتالیا باشد - نشان مخصوص دوک ساوی - تاج زیتون - مخفف 2 لیره - بولونیا (نشان ضرابخانه)
1859 - 1860
1859 - 1860
Silver 900
نقره با عیار 900
10 Grams
10 گرم
27 mm
27 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 لیره 1860
 • نقره
 • 10
 • 27

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.