:: مزایده جدید شماره 48 :: اینجا ضربه بزنید

100 پزتا

معرفی و مشخصات سکه 100 پزتا خوان کارلوس یکم (One Hundred Pesetas) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک پزتا اسپانیا معادل یک رئال و 24 کوارتو می باشد. این سکه در 13 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 100 پزتا - نشان ملی با ستون و عقاب 

100 پزتا خوان کارلوس یکم - نشان ملی اسپانیا با ستون و عقاب

توضیحات

-

ویژگی ها

100 Pesetas Juan Carlos I - Plus ultra of Spain with eagle
سکه 100 پزتا خوان کارلوس یکم - نشان ملی اسپانیا با ستون و عقاب
JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA - Juan carlos face side view - Date
عبارت خوان کارلوس یکم پادشاه اسپانیا - نیمرخ خوان کارلوس یکم - تاریخ
2 Stars - 100 PTAS - UNA GRANDE LIBRE - Plus ultra of Spain with eagle
2 ستاره - 100 پزتا - یک آزادی بزرگ - نشان ملی اسپانیا با ستون و عقاب
1975
1975
Copper-Nickel
مس-نیکل
17.1 Grams
17.1 گرم
34 mm
34 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 100 پزتا 1975 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 17.1
 • 34

2) 100 پزتا - جام جهانی فوتبال 

100 پزتا خوان کارلوس یکم - جام جهانی فوتبال

توضیحات

-

ویژگی ها

100 Pesetas Juan Carlos I - FIFA World Cup
سکه 100 پزتا خوان کارلوس یکم - جام جهانی فوتبال
JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA - Juan carlos face side view - Date
عبارت خوان کارلوس یکم پادشاه اسپانیا - نیمرخ خوان کارلوس یکم - تاریخ
Soccer ball - ESPAÑA '82 - 100 PTAS - Star - lion - castle - assorted emblems of Spain
توپ فوتبال - اسپانیا 82 - 100 پزتا - ستاره - شیر - قلعه - نشان های مخصوص اسپانیا
1980
1980
Copper-Nickel
مس-نیکل
17 Grams
17 گرم
34 mm
34 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 100 پزتا (80) 1980 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 17
 • 34

3) 100 پزتا - مبلغ به حروف 

100 پزتا خوان کارلوس یکم - صد پزتا به حروف

توضیحات

-

ویژگی ها

100 Pesetas Juan Carlos I - Cien pesetas
سکه 100 پزتا خوان کارلوس یکم - مبلغ به حروف
JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA - Juan carlos face side view - Date
عبارت خوان کارلوس یکم پادشاه اسپانیا - نیمرخ خوان کارلوس یکم - تاریخ
CIEN PESETAS - Plvs vltra of Spain with eagle - Mint Mark
100 پزتا - نشان ملی اسپانیا با ستون - نام اختصاری ضرابخانه
1982 To 1990
از 1982 تا 1990
Aluminium-bronze
آلومینیوم-برنز
9.25 Grams
9.25 گرم
24.5 mm
24.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 100 پزتا 1982 ، پروف
 • آلومینیوم-برنز
 • 9.25
 • 24.5
 • 3
 • 100 پزتا 1983
 • آلومینیوم-برنز
 • 9.25
 • 24.5
لیست کامل

4) 100 پزتا - تاج پادشاهی 

100 پزتا خوان کارلوس یکم - تاج پادشاهی

توضیحات

اولین سری از سکه هایی است که به مناسبت سالگرد پنجمین سده کشف آمریکا ضرب گردید.

ویژگی ها

100 Pesetas Commemorative Juan Carlos I - Crown
سکه 100 پزتا مناسبتی خوان کارلوس یکم - تاج پادشاهی
Crown - JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA - Date
تاج پادشاهی - خوان کارلوس یکم پادشاه اسپانیا - تاریخ
Palenque - QUINTO CENTENARIO - 100 PTAS - Mint Mark
پالنکه - پنجمین سده - 100 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه
1989
1989
Silver
نقره
1.68 Grams
1.68 گرم
15 mm
15 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 100 پزتا 1989 ، پروف
 • نقره
 • 1.68
 • 15

5) 100 پزتا - خونیبرو سِرا 

100 پزتا خوان کارلوس یکم - خونیبرو سِرا

توضیحات

دومین سری از سکه هایی است که به مناسبت سالگرد پنجمین سده کشف آمریکا ضرب گردید و در چرخه نمی باشد.

ویژگی ها

100 Pesetas Commemorative Juan Carlos I - Juniper Serra
سکه 100 پزتا مناسبتی خوان کارلوس یکم - خونیبرو سِرا
Juniper Serra's Bust - JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA - Date
نیم تنه خونیبرو سِرا - خوان کارلوس یکم پادشاه اسپانیا - تاریخ
Mission ruins - QUINTO CENTENARIO - 100 PTAS - Mint Mark
ساختمان ویران شده - پنجمین سده - 100 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه
1990
1990
Silver
نقره
1.68 Grams
1.68 گرم
15 mm
15 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 100 پزتا 1990 ، پروف
 • نقره
 • 1.68
 • 15

6) 100 پزتا - سِلِستینو موتیس 

100 پزتا خوان کارلوس یکم - سِلِستینو موتیس

توضیحات

سومین سری از سکه هایی است که به مناسبت سالگرد پنجمین سده کشف آمریکا ضرب گردید و در چرخه نمی باشد.

ویژگی ها

100 Pesetas Commemorative Juan Carlos I - Celestino Mutis
سکه 100 پزتا مناسبتی خوان کارلوس یکم - سِلِستینو موتیس
Celestino Mutis's Bust - JVAN CARLOS I REY DE ESPAÑA - Date
نیم تنه سِلِستینو موتیس - خوان کارلوسیکم پادشاه اسپانیا - تاریخ
Flower - QVINTO CENTENARIO - 100 PTAS - Mint Mark
گل - پنجمین سده - 100 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه
1991
1991
Silver
نقره
1.68 Grams
1.68 گرم
15 mm
15 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 100 پزتا 1991 ، پروف
 • نقره
 • 1.68
 • 15

7) 100 پزتا - پل 

100 پزتا خوان کارلوس یکم - پل

توضیحات

چهارمین سری از سکه هایی است که به مناسبت سالگرد پنجمین سده کشف آمریکا ضرب گردید و در چرخه نمی باشد.

ویژگی ها

100 Pesetas Commemorative Juan Carlos I - Bridge
سکه 100 پزتا مناسبتی خوان کارلوس یکم - پل
Bridge - Juan Carlos I Rey De España - Date
پل - عبارت خوان کارلوس یکم پادشاه اسپانیا - تاریخ
Bridge - Expo '92 Sevilla - 92 - 100 PTAS - Mint Mark
پل - نمایشگاه جهانی سِویا 92 - 92 - 100 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه
1992
1992
Silver
نقره
1.68 Grams
1.68 گرم
15 mm
15 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 100 پزتا 1992 ، پروف
 • نقره
 • 1.68
 • 15

8) 100 پزتا - نشان ملی اسپانیا با ستون 

100 پزتا خوان کارلوس یکم - نشان ملی اسپانیا با ستون

توضیحات

این سکه دارای دو تیپ متفاوت است. سکه های مربوط به سال 1998 و 2000 دارای حاشیه ای متشکل از نقاط می باشند و سکه های مربوط به سال 1992 ساده و بدون این حاشیه می باشد. 

ویژگی ها

100 Pesetas Juan Carlos I - Plvs vltra
سکه 100 پزتا خوان کارلوس یکم - نشان ملی اسپانیا با ستون
JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA - Juan carlos face side view - Date
عبارت خوان کارلوس یکم پادشاه اسپانیا - نیمرخ خوان کارلوس یکم - تاریخ
100 PESETAS - Plvs vltra of Spain - Mint Mark
100 پزتا - نشان ملی اسپانیا با ستون - نام اختصاری ضرابخانه
1992 To 2000
از 1992 تا 2000
Aluminium-bronze
آلومینیوم-برنز
9.3 Grams
9.3 گرم
24.5 mm
24.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 100 پزتا 1998
 • آلومینیوم-برنز
 • 9.3
 • 24.5
 • 3
 • 100 پزتا 2000
 • آلومینیوم-برنز
 • 9.3
 • 24.5
لیست کامل

9) 100 پزتا - نقشه 

100 پزتا خوان کارلوس یکم - نقشه

توضیحات

-

ویژگی ها

100 Pesetas Juan Carlos I - Map
سکه 100 پزتا خوان کارلوس یکم - نقشه
CAMINO DE SANTIAGO - 100 PESETAS - Map of the Camino de Santiago- ESPAÑA
عبارت کامینو د سانتیاگو - 100 پزتا - نقشه کامینو د سانتیاگو - اسپانیا
CAMINO DE EUROPA - 12 Stars - Emblem of the Way of Saint James - Date
مسیر اروپا - 12 ستاره - نماد راه سنت جیمز - تاریخ
1993
1993
Nickel-Brass
نیکل-برنج
9.3 Grams
9.3 گرم
24.5 mm
24.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

10) 100 پزتا - موزه پرادو 

100 پزتا خوان کارلوس یکم - موزه دل پرادو

توضیحات

-

ویژگی ها

100 Pesetas Juan Carlos I - Prado museum
سکه 100 پزتا خوان کارلوس یکم - موزه دل پرادو
JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA - Juan carlos face side view - Date
عبارت خوان کارلوس یکم پادشاه اسپانیا - نیمرخ خوان کارلوس یکم - تاریخ
100 PTAS - Mint Mark - Prado museum - statue of Velázquez
100 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه - موزه دل پرادو - مجسمه ولاسکوئز (نقاش اسپانیایی)
1994
1994
Nickel-Brass
نیکل-برنج
9.3 Grams
9.3 گرم
24.5 mm
24.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

11) 100 پزتا - فائو 

100 پزتا خوان کارلوس یکم - فائو

توضیحات

-

ویژگی ها

100 Pesetas Juan Carlos I - FAO
سکه 100 پزتا خوان کارلوس یکم - فائو
JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA - Juan carlos face side view - Date
عبارت خوان کارلوس یکم پادشاه اسپانیا - نیمرخ خوان کارلوس یکم - تاریخ
Furrows in the earth - ear of wheat - 100 PTAS - FAO - Mint Mark
زمین خیش کشیده شده - خوشه گندم - 100 پزتا - فائو - نام اختصاری ضرابخانه
1995
1995
Copper-Nickel
مس-نیکل
9.3 Grams
9.3 گرم
24.5 mm
24.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

12) 100 پزتا - ساختمان کتابخانه ملی 

100 پزتا خوان کارلوس یکم - ساختمان کتابخانه ملی

توضیحات

-

ویژگی ها

100 Pesetas Juan Carlos I - National Library building
سکه 100 پزتا خوان کارلوس یکم - ساختمان کتابخانه ملی
JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA - Juan carlos face side view - Date
عبارت خوان کارلوس یکم پادشاه اسپانیا - نیمرخ خوان کارلوس یکم - تاریخ
National Library of Spain building - 100 PTAS - Mint Mark
ساختمان کتابخانه ملی اسپانیا - 100 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه
1996
1996
Copper-Zinc-Nickel
مس-روی-نیکل
9.3 Grams
9.3 گرم
24.5 mm
24.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

13) 100 پزتا - نشان سازمان ملل متحد 

 100 پزتا خوان کارلوس یکم - نشان سازمان ملل متحد

توضیحات

-

ویژگی ها

100 Pesetas Juan Carlos I - Emblem of the United Nations
سکه 100 پزتا خوان کارلوس یکم - نشان سازمان ملل متحد
JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA - Juan carlos face side view - Date
عبارت خوان کارلوس یکم پادشاه اسپانیا - نیمرخ خوان کارلوس یکم - تاریخ
Emblem of the United Nations - 100 PTAS - Mint Mark
نشان سازمان ملل متحد - 100 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه
1999
1999
Aluminium-bronze
آلومینیوم-برنز
9.3 Grams
9.3 گرم
24.5 mm
24.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

14) 100 پزتا - بانوی لمیده 

100 پزتا خوان کارلوس یکم - بانوی لمیده اسپانیایی

توضیحات

این سکه به مناسبت صد و سی و دومین سالگرد روی کار آمدن واحد پولی پزتا به ضرب رسیده است. 

ویژگی ها

100 Pesetas Juan Carlos I - hispania matron prostrate
سکه 100 پزتا خوان کارلوس یکم - بانوی لمیده اسپانیایی
JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA - Juan carlos face side view - Date
عبارت خوان کارلوس یکم پادشاه اسپانیا - نیمرخ خوان کارلوس یکم - تاریخ
100 PESETAS - hispania matron prostrate - Mint mark - Date
100 پزتا - بانوی لمیده اسپانیایی - نماد ضرابخانه - تاریخ
2001
2001
Aluminum-Bronze
آلومینیوم-برنز
9.8 Grams
9.8 گرم
24.4 mm
24.4 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

کالاهای فروشگاه


لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.