شانه دار شدن ( سرکجی )

عیب و ایرادهای قالی بیان دیدگاه

شانه دار شدن ( سرکجی )

از عیوب مربوط به ابعاد قالی می باشد. اگر طول يک طرف فرش ، از طول طرف ديگر آن کوتاه تر يا بلندتر باشد در اصطلاح می گویند فرش سر کجی دارد یا شانه دار شده است. به عبارتی اگر از طول ، فرش را تا کرده و یک نیمه طولی را بر روی نیمه دیگر قرار دهیم ، می بینیم که طول یک نیمه فرش ازنیمه دیگر آن بیشتر می باشد.
از دلایل ایجاد این ایراد تراکم زياد چله ها در يک طرف فرش ، شل بودن چله ها در يک طرف دار ، عدم يکنواختی در کوبيدن دفه یا دفتين ، موازی نبودن سردار و زير دار ، سفت نمودن بيش از حد گوه ها و پيچ های تعبيه شده در سردار و یکنواخت نبودن قطر زیردار در دستگاه قالیبافی گردان فارسی می باشد.

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید