:: لیست جدید 11 بهمن ::  اینجا ضربه بزنید

:: مزایده جدید شماره 45 :: «اینجا ضربه بزنید»

بره بره شدن یا جویدگی

عیب و ایرادهای قالی بیان دیدگاه

بره بره شدن یا جویدگی

این عیب مربوط به پرداخت فرش می باشد که در اثر بد قیچی زدن و استفاده از قیچی کند و ناسالم صورت می پذیرد. بدین صورت که یک قسمت از فرش از صافی و یکنواختی بقیه قسمت های آن برخوردار نیست. قیچی کردن قسمت های بافته شده فرش از جمله مواردی است که باید با دقت و مهارت کافی انجام گیرد. اگر این موارد رعایت نشود «خواب فرش» یکدست نمی گردد.
 

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید