:: لیست جدید 11 بهمن ::  اینجا ضربه بزنید

:: مزایده جدید شماره 45 :: «اینجا ضربه بزنید»

ذرتی شدن

عیب و ایرادهای قالی بیان دیدگاه

ذرتی شدن

از ایرادهای مربوط به بافت و پرداخت می باشد. به روگیری بیش از حد پرزها در حین بافت یا پرداخت ذرتی شدن می گویند. یعنی اگر ارتفاع پرزها بیش از حد لازم کوتاه شوند یا به عبارتی به وسیله قیچی بیش از حد لازم روگیری شود به طوری که با لمس کردن سطح فرش نوک انگشتان با چله ها برخورد کند. (حتی ممکن است انتهای گره ها نیز لمس شود.) این عیب گاهی در سرتاسر قالی و گاهی در قسمت های مختلف آن به چشم می خورد. البته ممکن است به علت کهنگی و فرسودگی نیز دچار همچنین ایرادی شود. همچنین نامرغوب بودن پشم ، زیاد قشو کردن و سرکش کردن  گره های فرش ، دو دست شدن بافت ، بی گره بافی از دیگر عوامل ذرتی شدن فرش می باشد.

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید