:: لیست جدید 11 بهمن ::  اینجا ضربه بزنید

:: مزایده جدید شماره 45 :: «اینجا ضربه بزنید»

رگه داشتن

عیب و ایرادهای قالی بیان دیدگاه

رگه داشتن

رگه یا رگه دار شدن عیبی مربوط به مرحله بافت و پرداخت است که به صورت خط و یا خطوط باریک در رو یا پشت فرش نمایان می شود. این خطوط ناهماهنگ ، دارای رنگی روشن تر ، یا تیره تر از سایر قسمت های متن و یا پشت فرش است. یکی از علل ایجاد این عیب را می توان از یک دست نبودن و یا از بدی رنگ خامه ها دانست. چرا که ممکن است مغز خامه ها در هنگام رنگرزی ، به خوبی رنگ را به خود جذب نکرده باشند و هنگام بافت ، پس از قیچی خوردن ، به عنوان رگه خود را نشان دهد.
نا منظم کوبیدن پود ها ، مواد اولیه متفاوت ، دو دست شدن بافت ، تابش نور مستقیم آفتاب به بخشی از فرش بافته شده ، قیچی کاری و پرداخت نا مطلوب ، زدن گره با ساق های غیر یکنواخت می تواند از دیگر عوامل ایجاد این عیب باشد.

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید