:: لیست جدید 18 بهمن ::  اینجا ضربه بزنید

کج بودن کنار فرش

عیب و ایرادهای قالی بیان دیدگاه

کج بودن کنار فرش

کج بودن هم یکی از معایب ابعاد قالی محسوب می شود که ممکن است بر اثر عدم استفاده از کجو یا یکسان نبودن فاصله نخ های چله روی کجو ، پُرتاب بودن پود ضخیم ، کشیده شدن بیش از حد پود ضخیم ایجاد شود. همچنین شل بودن نخ های چله باعث بیرون زدگی و یکسان نبودن فاصله نخ های چله در سردار و زیردار باعث فرورفتگی می شود.

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید