:: لیست جدید 4 بهمن ::  اینجا ضربه بزنید

اصیل نبودن طرح

عیب و ایرادهای قالی بیان دیدگاه

اصیل نبودن طرح

اگر نقش فرش با معیارهای خارجی و ناشناخته بافته شود در اصطلاح می گویند که این فرش اصالت ندارد یا فرش نقشه ندارد، یعنی اگر طرح فرشی از ویژگی های قومی و فرهنگی و همچنین آداب و رسوم و طبیعت زندگی مردم الهام نگرفته باشد، آن طرح را غیر اصیل دانسته و از لحاظ تجاری به ویژه بُعد خارجی تجارت آن ، از ارزش و استقبال کمتری برخوردار می شود.
 

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید