1 عباسی - ستاره

 

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Abbasi Abdur rahman khan - Star
سکه 1 عباسی عبدالرحمن خان - ستاره
Tughra of Emir Abdur rahman khan and his nickname - Wheat wreath
امیر عبدالرحمن خان ضیاء الملت و الدین به خط طغرا - تاج گندم
Star - Coat of arms of afghanistan - Wheat wreath
ستاره - نشان ملی افغانستان - تاج گندم
1314
1314
Silver 500
نقره با عیار 500
3.11 Grams
3.11 گرم
15 mm
15 میلیمتر
-
-
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
1 عباسی - کابل
1/2 روپیه - ستاره