:: لیست جدید 11 بهمن ::  اینجا ضربه بزنید

:: مزایده جدید شماره 45 :: «اینجا ضربه بزنید»

1/2 کرون - نشان سلطنتی - تیپ دو

1/2 کرون جرج پنجم - نشان سلطنتی - تیپ دو

توضیحات

-

ویژگی ها

1/2 Crown George V - Royal coat of arms- Rype two
سکه 1/2 کرون جرج پنجم - نشان سلطنتی - تیپ دو
GEORGIVS V DEI GRA: BRITT: OMN: REX - George V face side view
عبارت به لطف خداوند جرج پنجم پادشاه بریتانیا - نیمرخ جرج پنجم
·FID· ·DEF· ·IND· ·IMP· - Crowned monograms - Royal coat of arms - HALF CROWN - Date
مدافع ایمان و امپراطور هند - دو مونوگرام تاجدار - نشان سلطنتی - نیم کرون - تاریخ
1927 To 1936
از 1927 تا 1936
Silver 500
نقره با عیار 500
14.13 Grams
14.13 گرم
32.3 mm
32.3 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1/2 کرون 1928
 • نقره
 • 14.13
 • 32.3
 • 3
 • 1/2 کرون 1928 ، پروف
 • نقره
 • 14.13
 • 32.3
 • 4
 • 1/2 کرون 1929
 • نقره
 • 14.13
 • 32.3
 • 5
 • 1/2 کرون 1929 ، پروف
 • نقره
 • 14.13
 • 32.3
 • 6
 • 1/2 کرون 1930
 • نقره
 • 14.13
 • 32.3
 • 7
 • 1/2 کرون 1930 ، پروف
 • نقره
 • 14.13
 • 32.3
 • 8
 • 1/2 کرون 1931
 • نقره
 • 14.13
 • 32.3
 • 9
 • 1/2 کرون 1931 ، پروف
 • نقره
 • 14.13
 • 32.3
 • 10
 • 1/2 کرون 1932
 • نقره
 • 14.13
 • 32.3
 • 11
 • 1/2 کرون 1932 ، پروف
 • نقره
 • 14.13
 • 32.3
 • 12
 • 1/2 کرون 1933
 • نقره
 • 14.13
 • 32.3
 • 13
 • 1/2 کرون 1933 ، پروف
 • نقره
 • 14.13
 • 32.3
 • 14
 • 1/2 کرون 1934
 • نقره
 • 14.13
 • 32.3
 • 15
 • 1/2 کرون 1934 ، پروف
 • نقره
 • 14.13
 • 32.3
 • 16
 • 1/2 کرون 1935
 • نقره
 • 14.13
 • 32.3
 • 17
 • 1/2 کرون 1935 ، پروف
 • نقره
 • 14.13
 • 32.3
 • 18
 • 1/2 کرون 1936
 • نقره
 • 14.13
 • 32.3
 • 19
 • 1/2 کرون 1936 ، پروف
 • نقره
 • 14.13
 • 32.3
1/2 کرون - نشان سلطنتی - تیپ یک
1 فلورین - نشان سلطنتی