1000 دینار تصویری

سکه 1000 دینار تصویر مظفرالدین شاه قاجار - Iran Qajar 1000 dinars coin

سکه ۱۰۰۰ دینار تصویری مظفرالدین شاه قاجار

توضیحات

این سکه در بروکسل و همچنین ایران به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

1000 Dinars Mozaffar ad-Din Shah Qajar - Bust
سکه 10۰۰ دینار مظفرالدین شاه قاجار - تصویری
Al-Sultan Mozaffar ed-din shah Qajar shahanshah Iran - Half-Length of shah - oak leaves - Date
السلطان مظفرالدین شاه قاجار شاهنشاه ایران - تصویر مظفرالدین شاه - برگ بلوط - تاریخ
One Thousand Dinars - Lion and Sun - Olive and oak Wreath - Crowm
یکهزار دینار - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
1314 To 1322
از 1314 تا 1322
Silver
نقره
4.6 Grams
4.6 گرم
23.1 mm
23.1 میلیمتر
Reeded - Plain
دندانه دار - صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: تیر 1400
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
1000 دینار خطی
2000 دینار خطی