1000 ریال شاهچراغ (ع)

سکه 1000 ریال بارگاه حضرت شاهچراخ جمهوری اسلامی ایران - IR Iran 1000 rials coin

سکه ۱۰۰۰ ریال شاهچراغ جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

مدیرکل سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در مراسم رونمایی از سکه یک هزار ریالی منقش به بارگاه حضرت شاهچراغ (ع) گفت: پس از انتخاب تصویر مناسب با شأن و منزلت بارگاه احمدبن موسی (ع) قالب گیری این سکه از نوعی از آلیاژ بومی آغاز و نقش سطحی برجسته شد. به دلیل اینکه سکه های آلومینیوم و برنز مشکلاتی داشتند، آلیاژ این سکه یک هزار ریالی برای نخستین بار از نیکل و برس تهیه و به تصویر بارگاه حضرت شاه چراغ (ع) منقش شد. سکه یک هزار ریالی شاهچراغ (ع) در مرحله نخست به شمارگان 50 تا 70 میلیون ضرب و در کشور توزیع می شود و در مراحل بعد به تعداد 300 تا 400 میلیون عدد ضرب خواهد شد

ویژگی ها

1000 Rials Islamic republic of Iran - Shah Cheragh
سکه 1000 ریال جمهوری اسلامی ایران - شاهچراغ (ع)
1000 Rials - Islamic republic of Iran - Date
1000 ریال - جمهوری اسلامی ایران - تاریخ
Tomb of Shahcheragh
بارگاه حضرت شاهچراغ (ع)
1391 To 1395
از 1391 تا 1395
Bronze and Nickel
برنز و نیکل
4.6 Grams
4.6 گرم
23.6 mm
23.6 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
1000 ریال نیمه شعبان
2000 ریال پنجاهمین سال تاسیس بانک مرکزی