2 رئال تصویری

2 رئال تصویری کارلوس سوم

توضیحات

-

ویژگی ها

2 Reales Carolus III - Portrait
سکه 2 رئال کارلوس سوم - تصویری
CAROLUS.III - DEI.G. - Carolus III face side view - Date
عبارت کارلوس سوم - مخفف عبارت با لطف خداوند - نیمرخ کارلوس سوم - تاریخ
HISPANIARUM.REX - Crowned arms - 2 R - Mint mark
پادشاه ایالات اسپانیا - نشان ملی اسپانیا با تاج - 2 رئال - نام اختصاری ضرابخانه
1772 To 1788
از 17772 تا 1788
Silver
نقره
6.77 Grams
6.77 گرم
26 mm
26 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: بهمن 1397
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 2 رئال تصویری 1772 ، M تاجدار ، PJ
 • نقره
 • 6.77
 • 26
 • 2
 • 2 رئال تصویری 1773 ، M تاجدار ، PJ
 • نقره
 • 6.77
 • 26
 • 3
 • 2 رئال تصویری 1773 ، CF ، S
 • نقره
 • 6.77
 • 26
 • 4
 • 2 رئال تصویری 1774 ، CF ، S
 • نقره
 • 6.77
 • 26
 • 5
 • 2 رئال تصویری 1774 ، M تاجدار ، PJ
 • نقره
 • 6.77
 • 26
 • 6
 • 2 رئال تصویری 1775 ، M تاجدار ، PJ
 • نقره
 • 6.77
 • 26
 • 7
 • 2 رئال تصویری 1775 ، CF ، S
 • نقره
 • 6.77
 • 26
 • 8
 • 2 رئال تصویری 1776 ، CF ، S
 • نقره
 • 6.77
 • 26
 • 9
 • 2 رئال تصویری 1776 ، M تاجدار ، PJ
 • نقره
 • 6.77
 • 26
 • 10
 • 2 رئال تصویری 1777 ، M تاجدار ، PJ
 • نقره
 • 6.77
 • 26
 • 11
 • 2 رئال تصویری 1777 ، M تاجدار ، FA
 • نقره
 • 6.77
 • 26
 • 12
 • 2 رئال تصویری 1777 ، CF ، S
 • نقره
 • 6.77
 • 26
 • 13
 • 2 رئال تصویری 1778 ، CF ، S
 • نقره
 • 6.77
 • 26
 • 14
 • 2 رئال تصویری 1778 ، M تاجدار ، PJ
 • نقره
 • 6.77
 • 26
 • 15
 • 2 رئال تصویری 1779 ، M تاجدار ، PJ
 • نقره
 • 6.77
 • 26
 • 16
 • 2 رئال تصویری 1779 ، CF ، S
 • نقره
 • 6.77
 • 26
 • 17
 • 2 رئال تصویری 1780 ، CF ، S
 • نقره
 • 6.77
 • 26
 • 18
 • 2 رئال تصویری 1780 ، M تاجدار ، PJ
 • نقره
 • 6.77
 • 26
 • 19
 • 2 رئال تصویری 1781 ، M تاجدار ، PJ
 • نقره
 • 6.77
 • 26
 • 20
 • 2 رئال تصویری 1782 ، M تاجدار ، PJ
 • نقره
 • 6.77
 • 26
 • 21
 • 2 رئال تصویری 1782 ، M تاجدار ، JD
 • نقره
 • 6.77
 • 26
 • 22
 • 2 رئال تصویری 1782 ، CF ، S
 • نقره
 • 6.77
 • 26
 • 23
 • 2 رئال تصویری 1783 ، M تاجدار ، PJ
 • نقره
 • 6.77
 • 26
 • 24
 • 2 رئال تصویری 1783 ، M تاجدار ، JP
 • نقره
 • 6.77
 • 26
 • 25
 • 2 رئال تصویری 1783 ، M تاجدار ، JD
 • نقره
 • 6.77
 • 26
 • 26
 • 2 رئال تصویری 1784 ، M تاجدار ، JD
 • نقره
 • 6.77
 • 26
 • 27
 • 2 رئال تصویری 1785 ، M تاجدار ، JD
 • نقره
 • 6.77
 • 26
 • 28
 • 2 رئال تصویری 1785 ، M تاجدار ، DV
 • نقره
 • 6.77
 • 26
 • 29
 • 2 رئال تصویری 1786 ، M تاجدار ، DV
 • نقره
 • 6.77
 • 26
 • 30
 • 2 رئال تصویری 1787 ، M تاجدار ، DV
 • نقره
 • 6.77
 • 26
 • 31
 • 2 رئال تصویری 1788 ، M تاجدار ، M
 • نقره
 • 6.77
 • 26
 • 32
 • 2 رئال تصویری 1788 ، M تاجدار ، MF
 • نقره
 • 6.77
 • 26
 • 33
 • 2 رئال تصویری 1788 ، M تاجدار ، DV
 • نقره
 • 6.77
 • 26
 • 34
 • 2 رئال تصویری 1788 ، C ، S
 • نقره
 • 6.77
 • 26
2 رئال خطی
4 رئال خطی